Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1001.
Компанієць І.В. Розвиток наукових і нормативних засад метрологічного забезпечення методу контактної різниці потенціалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Компанієць Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2013
1002.
Мандрик О.М. Розвиток наукових основ підвищення рівня екологічної безпеки при транспортуванні природного газу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01 / Мандрик Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013
1003.
Розвиток податкової системи України: трансформація спрощеної системи оподаткування [Книга] : наук.-практ. коментар до Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності" від 04.11.2011 № 4014-VI / [Т.І. Єфименко та ін. ; редкол.: Ф.О. Ярошенко (голова) та ін.] ; М-во фінансів України, Держ. навч.-наук. установа "Академія фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 245, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. -238-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-30-9
1004.
Тихан М.О. Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Тихан Мирослав Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
1005.
Круковська В.В. Розвиток теорії зв"язаних процесів стосовно геомеханіки вуглепородного масиву [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Круковська Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013
1006.
Щодро О.Є. Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 / Щодро Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013
1007.
Левицький А.С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Левицький Анатолій Станіславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
1008.
Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1009.
Музичук К.П. Розрахунок пластинчастих елементів конструкцій з міжфазними дуговими розрізами, береги яких контактують при згині [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Музичук Катерина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2013
1010.
Новіков А.І. Розробка методів розрахунку циклічної довговічності та кінетики пошкодження конструкційних матеріалів за граничним вичерпанням локальної пластичності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Новіков Андрій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. міцності ім. Г.С. Писаренка. – Київ, 2013
1011.
Грабовський О.В. Розробка методу оцінювання якості інформаційно-вимірювальних систем на основі використання генетичних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Грабовський Олег Вікторович ; М-во освіти і науки, Одес. держ. акад. технол. регулювання та якості. – Одеса, 2013
1012.
Бєлявін В.Ф. Розробка та дослідження моделі сигналу і методу підвищення завадостійкості охоронних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бєлявін Володимир Федорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013
1013.
Малярова В.О. Розслідування злочинів проти моральності у сфері статевих стосунків: теорія та практика [Книга] : монографія / В.О. Малярова ; за ред. С.М. Гусарова ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Диса плюс, 2013. – 419, [2] с. – Бібліогр.: с. 383-420 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7064-13-7
1014.
Роль науки в формуванні громадянського суспільства та правової держави [Книга] : матеріали II міжнар. міжвуз. наук. конф., 22-23 листоп. 2013 р. / Харк. екон.-правовий ун-т ; за заг. ред. П.І. Орлова. – Харків : Диса плюс, 2013. – 248 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1015.
Намчук В.А. Роль органів державного управління у формуванні та розвитку соціальної держави [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Намчук Віктор Антонович ; Нац акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013
1016.
Кучинська О.П. Роль принципів кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид наук : 12.00.09 / Кучинська О.П.; Кучицька Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
1017.
Лучик А.А. Російсько-український та українсько-російський словник еквівалентів слова [Книга] / А.А. Лучик ; [відп. ред. М.М. Пещак] ; Нац. акад. наук України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : Довіра, 2004. – 494, [2] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 485-494. – (Словники України). – ISBN 966-507-139-4
1018.
Русистика [Журнал] : сборник научных трудов / Украинская ассоц. преподавателей рус. языка и литературы ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Киев : Киевский университет, 2001-
1019.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
1020.
Русский мир Украины [Электронный ресурс]. – [Б. г.] : [б. и.], 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Фильм снят при содействии фонда "Русский мир". - Загл. с этикетки видеодиска
1021.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
1022.
Беспаленко В.В. Русский язык как иностранный [Книга] : учеб. пособие / В.В. Беспаленко ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Подгот. фак. – Киев : Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко
1023.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
1024.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
1025.
Садовник [Журнал] / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex