Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Кулаєв Ю.Ф. Економіка залізничного транспорту [Книга] : навч. посібник / Ю.Ф. Кулаєв ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізнич. транспорту ім. В. Лазаряна, Каф. "Економіки та менеджменту". – (2-ге вид., доповн. та переробл.). – Київ : Фенікс, 2012. – 240 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-136-005-0
77.
Тищенко В.Ф. Економіка знань як актуальна основа сучасного розвитку України та її регіонів [Книга] : монографія / Тищенко В.М. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 219-246. – ISBN 978-966-676-514-0
78.
Економіка і регіон [Журнал] = Экономика и регион = Economic and region : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2003-
79.
Економіка розвитку [Журнал] : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків : Вид-во ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2002-. – ISSN 1683-1942
80.
Економіка та держава [Журнал] : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2003-. – ISSN 2306-6806
81.
Череп А.В. Економічний ризик та його оцінка [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / А.В. Череп, А.П. Кущик ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т", М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-263 та в кінці розд. – ISBN 978-966-599-425-1
82.
Ткаченко Н.О. Екстерналії освітньої сфери в сучасних економічних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ткаченко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
83.
Електрометрія. Посібник із навчальної геофізичної практики [Книга] : навч. посібник для студ. геол. спец. ВНЗ / [Вижва С.А., Рева М.В., Онищук І.І., Онищук В.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 303, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 269-270. – ISBN 978-966-439-692-6
84.
Етапи утворення вуглецевих формацій в геологічних структурах України [Книга] / А.Я. Радзвілл [та ін. ; відп. ред. М.І. Євдощук] ; НАН України, І-т геол. наук. – Київ : LAT & K, 2012. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-2944-99-0
85.
Ляшев О.В. Житомиряни в лавах польського війська (в роки Другої світової війни) [Книга] = Zytomierzanie w szeregach wojska polskiego (w latach Drugiej wojny swiatowej / Олександр Ляшев ; [пол. текст: Н.В. Шумлянська]. – Житомир : Житомироблдрукарня, 2014. – 250, [2] с. : іл., портр., табл. – Текст парал. укр., пол. – Бібліогр.: с. 176-177 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2634-09-9
86.
Ігнатенко І.В. Жіноче тіло у традиційній культурі українців [Книга] / Ірина Ігнатенко. – [2-ге вид.]. – Київ : Дуліби, 2013. – 218, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 180-219 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8910-69-2
87.
Голець Н.Ю. Забезпечення екологічної безпеки від забруднення гідросфери амонійним азотом дренажних вод звалищ твердих побутових відходів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 21.06.01 / Голець Наталія Юліанівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014
88.
Голякова І.В. Забезпечення оптимальних параметрів мікроклімату в приміщеннях з локальними тепловиділеннями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Голякова Ірина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014
89.
Фоміна Т.Г. Забезпечення слідчим процесуальних прав підозрюваного [Книга] : монографія / Т.Г. Фоміна. – Харків : НікаНова, 2014. – 231, [1] с. – Бібліогр.: с. 204-231 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-88-9-2
90.
Закон України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" [Брошура] : за станом на 12 трав. 2014 р. : офіц. вид. / Верховна Рада України. – Київ : Парламентське видавництво, 2014. – 22, [1] с. – Сер. засн. у 1997 р. – (Серія "Закони України" : додаток до нормативного бюлетеня "Відомості Верховної Ради України"). – ISBN 978-966-611-948-6
91.
Гусаров С.М. Законотворчість і законодавчий процес в Україні [Книга] : монографія / С.М. Гусаров. – Харків : Золота миля, 2014. – 412 с. – Бібліогр.: с. 394-412 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-50-4
92.
Ященко А.М. Застосування заходів кримінально-правового характеру [Книга] : монографія / А.М. Ященко ; М-во внутріш. справ України, Харків. нац. ун-т внутріш. справ. – Харків : НікаНова, 2014. – 387, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 360-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-87-5
93.
Збірник матеріалів Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Юність науки - 2014" [Книга] : 17-18 квіт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти ; Черніг. держ. ін-т економіки і упр. [та ін. ; редкол.: Гонта О.І. (голова) та ін.]. – Чернігів : Видавництво ЧДІЕУ, 2014. – 226 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2188-50-9
94.
Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Журнал]. – Київ : НАДУ, 2002-
95.
Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Хмельницький : ХІСТ
96.
Кобилянська О.Ю. Земля. Людина [Книга] : для ст. шк. віку / Ольга Кобилянська ; [передм.: О.М. Колінченко]. – Київ : Національний книжковий проект, 2011. – 365, [3] с. – Сер. засн. у 2005 р. – (Бібліотека шкільної класики ; Обов"язкова програма. 10 клас). – ISBN 978-617-592-066-4
97.
Полянський Т.Т. Зловживання правом (загальнотеоретичне дослідження) [Книга] : монографія / Т.Т. Полянський ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України, Львів. лаб. прав людини і громадянина. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 375, [1] с. : іл. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. – Бібліогр.: с. 329-375 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження"" : дод. до журн. "Право України" ; [вип. 34]). – ISBN 978-966-458-615-0
98.
Гомер Илиада [Книга] / Гомер ; [пер. с древнегр. Н. Гнедича]. – Санкт-Петербург : Азбука, 2012. – 570, [2] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-03080-0
99.
Инновации в образовании [Журнал] / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2000-. – ISSN 1609-4646
100.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex