Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Иностранная литература [Журнал] : ежемесячный литературно-художественный журнал. – Москва, 1891-. – ISSN 0130-6545
102.
Иноязычный профессиональный тезаурус магистра на основании формируемых компетенций [Книга] = Foreign professional thesaurus of masters on the basis of acquired competences : учеб.-метод. пособие к профильным программам магистратуры "Гражд. право; предпринимат. право; междунар. частное право" направления подготовки 030900 "Юриспруденция" / [И.В. Балтутите и др.] ; под ред. А.О. Иншаковой, Е.А. Николаевой ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. автоном. образоват. учреждение высш. проф. образования "Волгогр. гос. ун-т" [и др.]. – Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2013. – 558, [2] с. : табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Парал. тит. л. англ. - Текст рус., англ. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-5-9669-1201-7
103.
Кудрявцев Л. Институт губернаторства Украины [Книга] / Лев Кудрявцев. – Киев : Захаренко В.А., 2008. – 127, [1] с. : ил., портр. – Указ. имен: с. 122-123. – Библиогр.: с. 124-126. – ISBN 978-966-96789-7-3
М.П. Стасюк з НТУУ "КПИ" ввавжає, що як не проводи границі земель, Україна залишатиметься єдиною, цілою державою! Прошу приняти в дар від мене цю цікаву книгу у власність НБУ в м. Києві. 15.05.2014 р. Підпис.
104.
Информатика и образование [Журнал] : научно-методический журнал / Рос. акад. образования ; Изд-во "Образование и информатика". – Москва, 1986-. – ISSN 0234-0453
105.
Шейнэ Ж.-К. История Византии [Книга] / Жан -Клод Шейнэ. – Москва : АСТ ; Астрель, 2006. – 158, [2] с. – Библиогр.: с. 154-156. – (Cogito, ergo sum ; Университетская библиотека). – ISBN 5-17-034759-6
106.
Іван Куровець. Лицар галицької медицини [Книга] / [упоряд., вступ. ст. В. Семенів]. – Львів : Друкарські куншти, 2014. – 145, [3] с. : іл., портр. – Бібліогр.: с. 142-145 та в підрядк. прим.
107.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
108.
Інвестиції: практика та досвід [Журнал] : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2002-. – ISSN 2306-6814
109.
Інвестування [Книга] : підручник (модул. варіант) / [Ільчук В.П. та ін.] ; наук. ред. Ільчук В.П. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2014. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 349-355. – ISBN 978-966-7496-49-4
110.
Коломоєць Т.О. Інновації у педагогічній діяльності при викладанні правничих дисциплін у ВНЗ III-IV рівнів акредитації [Книга] : навч.-метод. посібник / Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 103, [1] с. – Бібліогр.: с. 96-103. – ISBN 978-966-599-436-7
111.
Тараненко І.В. Інноваційна конкурентоспроможність країн у сучасних умовах глобалізації [Книга] : монографія / І.В. Тараненко ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. – 422, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 383-420. – ISBN 978-966-434-289-3
112.
Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні [Книга] : аналітична доповідь / [Близнюк В.В. та ін. ; за ред. О.М. Майбороди]НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2013. – 275, [1] с. : іл. – На тит. арк. орфогр. помилка в назві: Інновіаційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. - Авт. зазнач. на с. 275. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-02-7120-3
113.
Чорномаз Н.Ю. Інтегрований процес адсорбції іонів амонію природними дисперсними сорбентами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Чорномаз Наталія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014
114.
Юдін О.К. Інформаційна безпека. Нормативно-правове забезпечення [Книга] : [підручник для студ. напряму підготовки "Безпека інформ. і комунікац. систем" ВНЗ / [О.К. Юдін] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2011. – 639, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 626-639. – ISBN 978-966-598-722-2
115.
Шаригін О.А. Інформаційна технологія підтримки прийняття рішень при ліквідації швидкоплинних техногенних надзвичайних ситуацій на залізничному транспорті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Шаригін Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
116.
Пономаренко В.С. Інформаційні системи в управлінні персоналом [Книга] : навч. посібник / Пономаренко В.С., Журавльова І.В., Латишева І.Л. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2008. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-676-280-4
117.
Кудин О.О. Іслам у контексті сучасних глобалізаційних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кудин Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
118.
Східноєвропейський Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Луцьк
119.
О Історія кельтів [Книга] = The celts a chronological history / Даїті О гОгейн ; з англ. пер. Т. Бойко. – Київ : Видавництво Жупанського, 2011. – 238, [2] с. – Парал. тит. арк. англ. - Алф. покажч.: с. 208-234. – Бібліогр.: с. 235-238. – (Історична думка). – ISBN 978-966-2355-11-6
120.
Історія Росії (з найдавніших часів до кінця ХVIII століття) [Книга] : навч. посібник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [авт.-уклад. В.М. Мордвінцев]. – Київ : Знання, 2013. – 455, [1] c. – Бібліогр.: с. 445-452. – ISBN 978-617-07-0088-9
121.
Пальм Н.Д. Історія української культури [Книга] : навч. посібник / Пальм Н.Д., Гетало Т.Є. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-295 та в кінці ч. – ISBN 978-966-676-481-5
122.
Історія української політичної думки [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / [Обушний М.І. та ін.] ; за заг. ред. М.І. Обушного ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 479, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 467-473 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-439-706-0
123.
Історія філософії [Книга] : у 7 т. : підручник для студ. ВНЗ / [Ярошовець В.І. та ін.] ; за ред. В.І. Ярошовця ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – (Серія "Історія філософії" / редкол.: В.І. Ярошовець (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-439-668-1
124.
Болобан М.А. Календарно-часова лексика української мови в когнітивному висвітленні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Болобан Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
125.
Кузнєцов М.М. Керування напівпровідниковими перетворювачами за віброакустичними сигналами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кузнєцов Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex