Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Advances in pharmacology and pathology of the digestive tract - 2012 [Книга] : 4th intern. sci. conf., Sept. 26-28, 2012, Kiev, Ukraine : [program and abstracts] / [Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, ESC "Inst. of biology" ; Danilo Halytskyi Lviv state med. univ. ; org.comm.: L. Ostapchenko et al. ; sci. org. comm.: V. Martyniuk et al. ; local org. comm.: I. Pybytko et al .]. – Kiev : [s. n.], 2012. – 84 p. – Бібліогр. наприкінці ст.
2.
Basic concepts of mining technology [Книга] = Основи технології видобування корисних копалин : tutorial for students, masters and postgraduates of higher educational establishments studying "Mining" with learning of professional English language / V. Bondarenko, I. Kovalevska, K. Ganushevych [et al.] ; State higher educational institution Nat. mining university. – Dnipropetrovs"k : LizunoffPress, 2014. – 425, [1] p. : ill., tab. – На обкл. та тит. арк. зазнач. лише прізвища трьох перших авт. - Другий тит. арк. укр. – Bibliogr.: p. 424-425. – ISBN 978-966-2575-35-4
3.
Poliakov M.V. Classical university: from ideas of antiquity to ideas of Bologna process [Книга] = Класичний університет: від ідей античності до ідей Болонського процесу : synopsis / M.V. Poliakov, V.S. Savchuk. – 3nd ed., suppl. – Dnipropetrovsk : Publishing house of DNU, 2011. – 394, [2] p. – До 90-річчя Дніпропетр. нац. ун-ту ім. О. Гончара. - Текст синопсису викл. англ., укр., рос., фр., нім., кит., ісп., пол., словац., серб., болг., турец., яп., італ., португ., казах., грецькою, азербайдж. та на івриті. – ISBN 978-966-551-363-6
4.
Future human image [Журнал] : the scientific journal / International society of philosophy and cosmology ; Ukrainian philosophical foundation. – Kiev. – ISSN 2311-8822
5.
Prace komicji srodkowoeuropejskiej PAU [Журнал]. – Krakow : Polska akad. umiejetnosci, 1993-. – ISSN 1233-0558
6.
Proceeding of the VIII International conference "Electronics and applied physics" [Книга] = Праці VIII Міжнародної конференції "Електроніка та прикладна фізика" : October, 24-27, 2012, Kyiv, Ukraine / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radiophysics ; [ed.: Olexiy Y. Nechyporuk, Andriy V. Netreba ; sci. comm.: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s.n.], 2012. – 228 p. : ill., tab. – Бібліогр. наприкінці ст.
7.
Scientific report for 2011 [Книга] / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of radio physics ; [ed. board: I.O. Anisimov et al.]. – Kyiv : [s. n.], 2011. – 101p. : ill., tab. – Заголовок обкл.: Annual scientific report. – Бібліогр. в тексті
8.
Романів М. А Вігор і Сян течуть... [Книга] : [кн. спогадів] / Мирослав Романів ; [упоряд., підгот. текстів: Л. Романів, Л. Гаврилюк]. – Київ : Фенікс, 2014. – 311, [1] с., [8] арк. фот. : іл., портр. – ISBN 978-966-136-151-4
9.
Адміністративне право України [Книга] : слов. термінів : [навч. посіб. для студ. ВНЗ] / [Д.Є. Андрєєва та ін.] ; за заг. ред. Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Київ : Ін Юре, 2014. – 519, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Повна назва серії: "Бібліотека словників Ін Юре". – Бібліогр. наприкінці ст. – (БСІ). – ISBN 978-966-313-495-6
10.
Борко А.Л. Адміністративно-правове забезпечення функціонування судової системи України [Книга] : монографія / А.Л. Борко. – Харків : НікаНова, 2014. – 521, [1] с. – Бібліогр.: с. 467-521 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2526-82-0
11.
Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення [Книга] : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. А.І. Кудряченка. – Київ : Фенікс, 2013. – 415, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-136-110-1
12.
Актуальні проблеми формування громадянського суспільства та становлення правової держави [Книга] : зб. наук. праць II-ї Міжнар. наук.-практ. конференції / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ННІ економіки і права Черкас. нац. ун-ту ім. Б. Хмельницького [та ін. ; редкол.: Ю.С. Кононенко (відп. ред.) та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю.А., 2012. – 377, [1] с. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
13.
Лизанець В.В. Аналіз і синтез інваріантних підсилювально-перетворювальних систем інфокомунікаційного обладнання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Лизанець Василь Васильович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
14.
Мельниченко В.Е. Арбат, 9. Феномен дома в истории Москвы арбатской [Книга] / Владимир Мельниченко. – Москва : Столица, 2012. – 798, [2] с., [8] цв. л. ил. : ил. – Библиогр. в примеч.: с. 745-798. – ISBN 978-5-98675-010-1
15.
Овечко В.С. Атомна фізика. Фізичний практикум [Книга] : навч. посібник / В.С. Овечко, Н.П. Харченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та доповн. – Київ : Київський університет, 2013. – 182, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180 та наприкінці ст. – ISBN 978-966-439-632-2
16.
Стюарт Э. Бальзам для раненого сердца [Книга] = Lord of danger / Энн Стюарт ; [пер. с англ. К.И. Молькова]. – Москва : Эксмо, 2013. – 506, [2] с. – Данные тит. л. частично парал. англ. – (Черный лебедь). – ISBN 978-5-699-58753-7
17.
Банківська енциклопедія [Книга] / С.Г. Арбузов [та ін.]. – Київ : ЦНД НБУ ; Знання, 2011. – 502, [1] с. : табл. – Нац. банку України 20 р. - Сер. засн. у 2011 р. - Алф. покажч. ст.: с. 480-502. – Бібліогр. наприкінці ст. – (Серія "Інституційні засади розвитку банківської системи України"). – ISBN 978-966-346-923-2
18.
Библиотечное дело [Журнал] / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2002-. – ISSN 1727-4893
19.
Коц Л.С. Біостійкі безбіоцидні фасадні керамічні матеріали [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Коц Лев Савелійович ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
20.
Берник О.О. Біохімічні реакції гепатоцитів на розвиток тривалої гіпохлоргідрії шлунка [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Берник Оксана Орестівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
21.
Біржове право [Книга] : навч. посіб. / [Ю.М. Жорнокуй та ін.] ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2013. – 203, [1] с. : табл. – Авт. на тит. арк. не зазнач. - Предм. покажч.: 200-201. – Бібліогр. : с. 191-195 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-27-6
22.
Большой крымскотатарско-русский словарь силлабической поэзии Мустафы Джевхери [Книга] : 4300 слов / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского ; [сост.: Усеинов Т.Б., Грицик Л.В.]. – Симферополь : Крымучпедгиз, 2014. – 191, [1] с. – (Серия "Литература крымских татар" ; кн. 8). – ISBN 978-966-354-614-8
23.
Лозицький В.С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового [Книга] : історико-біографічно-публіцистичний нарис / Володимир Лозицький ; Центр. держ. архів громад. об-нь України. – Київ : Генеза, 2009. – 117, [3] с. : іл., фот. – Парал. тит. арк. портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-504-936-4
24.
Лебідь О.В. Бюджетування у банках [Книга] : навч. посібник / Лебідь О.М. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-242. – ISBN 978-966-676-511-9
25.
Чабак Ю.Г. Вдосконалення режимів термічної обробки високохромистих комплексно-легованих чавунів з метою поліпшення оброблюваності різанням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Чабак Юлія Геннадіївна ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2014
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex