Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
351.
Цовма В.В. Фасадні керамічні матеріали на основі сировини техногенного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.11 / Цовма Віталій Віталійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
352.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Книга] = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [тексти доп. VII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 4-5 квіт. 2014 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2014. – 443, [1] с. : іл., табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-646-247-7
353.
Харченко О.В. Феномен комічного у комунікативному просторі США [Книга] : монографія / Олег Харченко ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. – Київ : МП Леся, 2014. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 408-463. – ISBN 978-966-8126-89-6
354.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
355.
Философия образования [Журнал] : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 2002-. – ISSN 1811-0916
356.
Философия образования [Журнал] : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 2002-. – ISSN 1811-0916
357.
Философия образования [Журнал] : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 2002-. – ISSN 1811-0916
358.
Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ. – ISSN BIB-ID 83558
359.
Манько В.О. Фінальний палеоліт - неоліт Криму: культурно-історичний процес [Книга] : культур.-іст. процес / Крим. філ. Ін-т археології НАН України, Спілка археологів України. – Київ : О. Філюк, 2013. – 248, [1] с. : іл., табл. – Рез. парал. укр., англ., рос. – Бібліогр.: с. 230-238. – ISBN 978-617-7122-01-1
360.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
361.
Мостовенко О.В. Формування дискретних каркасів поверхонь врівноважених покриттів з урахуванням об"єму, що перекривається [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 05.01.01 / Мостовенко Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014
362.
Морозова О.О. Формування методичного забезпечення досліджень масовокомунікаційного впливу в науках про соціальні комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Морозова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
363.
Вірченко О.В. Формування та розвиток ринку землі в умовах економічної модернізації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Олександр Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
364.
Крючков Г.Г. Французька мова. Початковий курс [Книга] = Francais cours pour debutants : підручник для студ. ВНЗ / Георгій Крючков. – [2-ге вид., випр.]. – Київ : Вища школа, 2012. – 367, [1] с. : іл., табл. – До 175-річчя Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. - Дані тит. арк. частково парал. фр. – ISBN 978-966-642-500-6
365.
Балан В.Г. Функції та їх графіки на вступних іспитах [Книга] : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В.І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 247, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 248. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-88
366.
Бадалов О.П. Хорова культура Чернігівщини у соціокультурному просторі України кінця XX - початку XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Бадалов Олег Павлович ; М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014
367.
Воробйова М.І. Ціанідне одержання золотовмісних розчинів з мінеральної сировини з використанням плазмохімічно обробленої води [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Воробйова Маргарита Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014
368.
Балан В.Г. Числові нерівності на вступних іспитах [Книга] : [навч. посібник] / [Балан В.Г., Лавренюк В. І., Шарова Л.І.]. – Київ : Альфа, 2007. – 104 с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. с. 104. – (Бібліотечка школяра та абітурієнта). – ISBN 966-916-004-87
369.
Кулаев Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Книга] / Ю.Ф. Кулаев, В.И. Щелкунов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Феникс, 2010. – 735, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 710-716. – ISBN 978-966-651-790-9
370.
Мельник В.И. Экономика предприятия [Книга] : учебное пособие / Мельник В.И., Шумская А.Н. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. экон. ун-т. – Харьков : ХНЭУ, 2013. – 403, [1] с. : ил., табл. – Указ.: c. 400-403. – Библиогр.: c. 395-399. – ISBN 978-966-676-566-9
371.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
372.
Юридична наука [Журнал] = Juridical science : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2010-. – ISSN 2222-5374
373.
Рабінович С.П. Юснатуралізм у філософії права [Книга] : монографія / С.П. Рабінович ; НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування Нац. акад. правових наук України. – Київ ; Харків : Редакція журналу "Право України" ; Право, 2013. – 367, [1] с. – Присвяч. 20-річчю Нац. акад. правових наук України. - Резюме та зміст парал. укр., англ, рос. – Бібліогр.: c. 321-367 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : дод. до юрид. журн. "Право України" ; [вип. 35]). – ISBN 978-966-458-614-3
374.
Ядерна енергетика та довкілля [Журнал] = Nuclear power and the environment : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2012-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex