Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку [Книга]. – Київ : ІнЮре, 1999. – 180 с. – ISBN 966-7183-51-3
877.
Карабулатова И.С. Украинская диаспора в Тюменской области: история, язык, культура [Книга] / И.С. Карабулатова, Л.Ф. Карелина ; Федеральное агенство по образ. и науке Рос Фед. ; Мин-во образ. и науки Рос. Фед. ; Тюменский гос. ун-т ; Мн-т гуманитарных исслед. – Тюмень : Печатник, 2006. – 180 с. – ISBN 5-98985-025-5
878.
Україна в 2009 році: конституційний процес і перспективи країни [Книга] : Біла книга державної політики / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-554-101-1
879.
Україна в добу "Великого терору": 1936-1938 роки [Книга] / [ авт.-упоряд. С. Богунов, В. Золотарьов, Т. Рафальська, О. Радзивілл, Ю. Шаповал ; ред. кол.: Ю. Шаповал, Г. Куромія, А. Блюм та ін.]. – Київ : Либідь, 2009. – 544 с. – ISBN 978-966-06-0564-0
880.
Україна на шляху до Європи [Книга] = Ukraine on its way to Europe : проміжні результати Помаранчевої революції / за ред. Юліане Бестерс-Дільгер ; Віденський ун-т ; Дослід. фокус Європ. інтеграція та Півд.-Схід. й Східев Європа. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 383 с. – ISBN 978-966-518-523-9
881.
Крищенко В.Д. Українська душа [Книга] / Вадим Крищенко. – Київ : Дніпро, 2009. – 592 с. – ISBN 966-578-184-7
882.
Акимович Є.О. Українська культура в історичному вимірі [Книга] : (IX-XVII ст.) / Є.О. Акимович. – Одеса : Маяк, 2009. – 496 с. – ISBN 978-966-587-168-2
883.
Гриценко Т.Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 624 с. – ISBN 978-611-01-0031-1
884.
Дунаєвська Л.Ф. Українська народна проза (легенда, казка): еволюція епічних традицій [Книга] : монографія / Л.Ф. Дунаєвська ; КНУТШ. – 2-ге вид. – Київ : Киевский университет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-198-3
885.
Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє [Журнал] : щорічник / Тернопільский національний економічний ун-т. – Тернопіль : Економічна думка
886.
Українська наукова термінологія [Книга] : збірник матеріалів науково-практичної конференції " Українська наукова термінологія. Проблеми перекладу " / НАН України ; Науково-вироб. підприєство "Вид-во "Наукова думка" НАН України. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0958-5
887.
Смолій В. Українська національна революція XVII ст. (1648-1676 рр.) [Книга] / Валерій Смолій, Валерій Степанков. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 447 с. – ISBN 978-966-518-522-2
888.
Українська педагогічна бібліографія. 2004 рік [Книга] : покажчик літератури / МОН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Наукова б-ка ; [ ред. кол.: Андрущенко, А.Т. Авдієвський, В.П. Бех та ін. ]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова
889.
Козленко І. Українська пунктуація [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Ірина Козленко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-439-167-9
890.
Зотов В.М. Українська та зарубіжна культура [Книга] : словник культурологічних термінів : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Зотов, А.В. Клімачова , В.О.Таран ; МОН України ; Запоріз. юрид. ін-т ; Дніпропетр. держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 264 с. – ISBN 978-966-364-776-0
891.
Шевчук С.В. Українське ділове мовлення [Книга] : підручник / С. Шевчук. – 4-те вид., доп. і переробл. – Київ : Арій, 2007. – 576 с. – ISBN 978-966-8959-65-3
892.
Заіка Ю.О. Українське цивільне право [Книга] : навчальний посібник / Ю.О. Заіка ; МОН України ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ. – 2-ге вид., змінене і доп. – Київ : Правова єдність, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-8533-98-3 ; 978-966-373-359-3
893.
Мигаль Й. Український апокаліпсис [Книга] / Йосип Мигаль. – [ Б.м. ] : [ Б.в. ]. – 56 с.
894.
Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
895.
Мисик Л.В. Українсько-англійський та англо-український словник правничої термінології [Книга] = Ukrainian-English and English-Ukrainian dictionary of law terms : трудове право та право соціального забезпечення / Л.В. Мисик ; Львівський нац. ун- ім. Івана Франка. – Київ : Ін Юре, 2005. – 300 с. – ISBN 966-313-262-0
896.
Табачник Д.В. Українці зарубіжжя та Україна [Книга] : довідник / Д.В. Табачник, Г.Д. Попов. – Київ : Знання, 2007. – 399с. – ISBN 978-966-346-369-8
897.
Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009
898.
Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
899.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
900.
Квієк М. Університет і держава [Книга] = The university and the state : вивчення глобальних трансформацій / Марек Квієк ; пер. з анг. Тараса Цимбала. – Київ : Таксон, 2009. – 380 с. – ISBN 978-966-7128-73-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,