Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
901.
Університетська автономія [Книга] = Autonomia Uniwersytetu : її друзі та вороги : [ пер. з пол., англ. ]. – Київ : Таксон, 2008. – 180 с. – Парал. тит. арк. пол. мовою. – ISBN 978-966-7128-68-5
902.
Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права [Журнал] = University scientific notes : часопис. – Хмельницький, 2002-. – ISSN 2078-9165
903.
Набитович І. Універсум sacrum"y в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму) [Книга] = The universe of the sacredin fictional prose: from modernism to postmodernism : монографія / Ігор Набитович. – Дрогобич : Люблін : Посвіт, 2008. – 600 с. – ISBN 978-966-2248-10-4
904.
Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
905.
Управління фінансовою санацією підприємств [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Пепа., В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва ; МОН України ; Мін. транспорту та зв"язку України ; Держ. економіко--технол. ун-т транспорту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-364-709-8
906.
Партин Г.О. Управлінський облік [Книга] : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
907.
Пасинок В.Г. Учитель і слово: технології мовленнєвої підготовки майбутнього педагога [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Пасинок В.Г. ; МОН України ; Харьківський нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Харків : Константа, 2004. – 208 с. – ISBN 966-342-030-8
908.
Мукоска-Чинго Федералистичките погледи на македонската колониjа во Русиjа [Книга] / Весела Мукоска-Чинго ; гл. уред.: Б. Павловски. – Скопjе : Матица Македонска, 1999. – 180, [ 1 ] c. – Библиогр.: c. 175-178. – (Спектар). – ISBN 9989-48-026-5
909.
Алексеев П.В. Философия [Книга] : учебник / П.В. Алексеев, А.В. Панин ; МГУ им. М.В.Ломоносова, Философский фак-тет. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : Проспект, 1999. – 576с. – ISBN 5-8369-0060-4
910.
Философия [Книга] : учебное пособие для чтуд. высш. учеб. заведений. – Изд. 15-е. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 576 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-222-11448-3
911.
Павлович В.М. Фізика ядерних реакторів [Книга] : навчальний посібник / В.М. Павлович ; НАН України; Ін-т проблем безпеки АЕС. – Чорнобиль, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-02-5204-2
912.
Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009
913.
Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
914.
Бородін Ю.А. Фізична підготовка курсантів у вищих військових навчальних закладах інженерно-операторського профілю [Книга] / Ю.А. Бородін. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 417 с. – ISBN 978-966-660-508-8
915.
Фізіолого-біохімічні механізми виразкоутворення [Книга] : монографія / Л.І. Остапченко, Т.В. Берегова, В.О. Чайка, Г.М. Толстанова ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 176 с. – ISBN 978-966-439-173-0
916.
Причепій Є.М. Філософія [Книга] : підручник / Є.М. Причепій, А.М. Черній, Л.А.Чекаль. – 3-тє вид., стер. – Київ : Академвидав, 2009. – 592 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-85-4
На рівні сучасного філософського мислення, інтерпретовано такі усталені теми, як сутність і предмет філософії, онтологія, гносеологія, історія філософії
917.
Черепанова С. Філософія родознавства [Книга] : навч. посібник / Світлана Черепанова. – Київ : Знання, 2008. – 460с. – ISBN 978-966-620-261-4
918.
Рижак Л. Філософія як рефлексія духу [Книга] : [навч. посібник] / Людмила Рижак ; МОН України ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 640 с. – ISBN 978-966-613-723-7
919.
Рижак Л. Філософія як рефлексія духу [Книга] : хрестоматія / Людмила Рижак ; МОН України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2009. – 537 с. – ISBN 978-966-613-722-0
920.
Шевчук Л. Філософські істини [Книга] : поезії / Любов Шевчук. – Львів : Ліга-Прес, 2009. – 64 с. – ISBN 978-966-397-114-1
921.
Романенко О.Р. Фінанси [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Р. Романенко ; МОН України ; Українськ. фінансово-економічний ін-т. – 4-те вид., стереот. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 312с. – ISBN 978-966-364-788-3
922.
Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.І. Карлін ; МОН України ; Волинський держ. ун-т ім. Лесі України. – Київ : Кондор, 2009. – 384 с. – ISBN 966-8251-30-Х
Розкрито теоретичні основи формування і використання фінансових ресурсів у демократичних країнах
923.
Хомутенко В.П. Фінанси зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Хомутенко, В.В. Немченко, І.С. Луценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 474 с. – ISBN 978-966-364-791-3
924.
Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закл., які навчаюьбся за освітньо-проф. програмою бакалавра з напряму підготовки "Фінанси і кредит" / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 392с. – До 15-річчя Дніпропетровського ун-ту економіки та права. – ISBN 978-966-364-698-5
925.
Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Плотніков. – Київ : Кондор, 2008. – 252 с. – ISBN 966-7982-18-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,