Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
826.
Івакін В.Г. Християнські поховальні пам"ятки давньоруського Києва [Книга] / Івакін В.Г. – Київ : [КИТ], 2008. – 271, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: c. 152-163. – ISBN 978-966-8550-71-3
Книга присвячена християнським некрополям давньоруського Києва. Базуючись на відомих на наш час матеріалах та на даних розкопок, розглядається історія вивчення міських могильників Х-ХІІІ ст. Широкий хронологічний діапазон дозволяє простежити особливостіформування могильників як складової частини середньовічної інфраструктури міста та проаналізувати особливості поховального обряду давньоруської столиці. У книзі вперше опубліковано інформацію з наукових звітів щодо поховальних пам"яток.
827.
Хто є хто в західній та вітчизняній соціології [Книга] : навч. соціол. словник для студентів. – Львів : Світ, 1999. – 159, [1] с. – Покажч. імен: с. 154-159. – ISBN 5-7773-0937-2
828.
Андрухів І.О. Цариця Карпатського краю [Книга] : [нарис історії Василіянського чернецтва, монастиря та чудотворної ікони Матері Божої в Гошеві] / Ігор Андрухів. – Вид. 2-ге, доп. – Івано-Франківськ : Нова Зоря, 2002. – 157, [3] с., [8] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 157. – ISBN 966-7363-13-9
829.
Цветники [Журнал] / Издательский центр "Зеркало". – Москва, 2003-
830.
Цивільне законодавство України в контексті розвитку європейського приватного права [Книга] : монографія / [Р.О. Стефанчук та ін.] ; за заг. ред. Ю.В. Білоусова ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 295, [1] с. : іл. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 2). – ISBN 978-617-7087-02-0
831.
Цивільне право [Книга] : у 2 т. : підручник для студ. вищ. навч. закладів / [В.І. Борисова та ін.] ; за ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право. – ISBN 978-966-458-202-2(Т.1)
832.
Хащівська Н.В. Цивільно-правове регулювання строків у договорах про передання майна у тимчасове користування [Книга] : монографія / Н.В. Хащівська ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право України", 2013. – 194, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 182-194 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 7). – ISBN 978-966-7509-89-7
833.
Злобін Г Г. Цифрова обробка інформації [Книга] : навч.-метод. посібник / Григорій Злобін, Юрій Мочульський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. – 70, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 69
834.
Малишев Б.В. Цілеспрямованість правової системи: теоретико-методологічне дослідження [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Борис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
835.
Часопис цивілістики [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
836.
Часопис цивілістики [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. ун."Одеська юридична академія". – Одеса
837.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Рос. акад. наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
838.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / М-во юстиции РФ ; ООО "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
839.
Баран В.Д. Черняхівські поселення басейну Гнилої Липи [Книга] / Баран В.Д., Гопкало О.В. ; Нац. акад. наук України, Ін-т археології. – Киев : Ін-т археології НАН України, 2006. – 143, [1] с. : іл., табл. – На обкл. рік вид. зазнач.: 2005. – Бібліогр.: с. 85-91 та в підрядк прим. – ISBN 966-02-3838-X
Книга присвячена публікації результатів археологічних досліджень низки поселень черняхівської культури басейну річки Гнила Липа - лівої притоки верхнього Дністра. Аналізуються топографія, планіграфія поселень, житлові та господарські споруди, ліпна і гончарна кераміка, інші вироби з глини, знаряддя праці, хронологічно значущі предмети, серед яких монети, амфори, а також предмети вбрання та особистого вжитку (застібки, пряжки, прикраси: намисто, підвіски, рогові гребені, люстро тощо). Завершує роботу характеристика досліджуваних поселень в контексті аналізу процесів етногенезу, зокрема слов"яногенезу, що відбувались на півдні Східної Європи.
840.
Малик В. Чумацький шлях [Книга] : роман, оповідання / Володимир Малик. – Харків : Бібколектор, 2013. – 313, [5] с. – Зміст: Чумацький шлях ; Дві перемоги. – ISBN 978-617-7013-14-2
841.
Чумацький шлях [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 1998-. – ISSN 1814-5078
842.
Шевченківські лауреати 1962-2012 [Книга] : енцикл. довідник / авт.-упоряд. М.Г. Лабінський ; вступ. сл. Б.І. Олійника. – Вид. 3-тє, змінене і допов. – Київ : Криниця, 2012. – 861, [2] с. : портр. – На честь 50-річчя засн. в Україні премії ім. Т. Шевченка. - На парал. тит. арк.: Лауреати Респ. премії ім. Т.Г.Шевченка, 1962-1969 ; Лауреати Держ. премії України ім. Т.Г.Шевченка, 1970-1999 ; Лауреати Нац. премії України ім. Т. Шевченка, 2000-2012. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2434-03-3
843.
Цаплиенко А. Экватор. Черный цвет & Белый цвет [Книга] : роман / Андрей Цаплиенко. – Киев : Юридическая фирма "Кордон", 2013. – 538, [3] с. – ISBN 978-966-97331-2-2
844.
Коновалов О.М. Экологическая метрология [Книга] / О.М. Коновалов, Е.О. Коновалова. – Харьков : Цифрова друкарня №1, 2013. – 408 с. : ил. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-617-7017-50-8
845.
Соботович Э.В. Экологическая энциклопедия [Книга] : [в 4 т.] / Э.В. Соботович, С.А. Довгий, О.Б. Лысенко ; Укр. Отд-ние Междунар. Союза (УОМС) "Экология человека [и др.]". – Киев : Логос. – ISBN 966-581-648-9
846.
Экономика и организация туризма. Международный туризм [Книга] : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / Е.Л. Драчева, Ю.В. Забаев, Д.К. Исмаев, А.Л. Лесник, М.А. [и др.] Морозов; [Е.Л. Драчева и др.] ; под ред. И.А. Рябовой, Ю.В. Забаева, Е.Л. Драчевой ; Моск. акад. турист. и гостинич.-ресторанного бизнеса. – Москва : КНОРУС, 2005. – 565 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 11. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 5-85971-123-9
847.
Электроника и связь [Журнал] = Електроніка та зв"язок, Electronics and Communications : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. техн. ун-т Украины "КПИ". – Киев : НТУУ "КПИ", 1995-. – ISSN 1811-4512
848.
Электронная обработка материалов [Журнал] : научный журнал / Академия наук Молдовы, Ин-т прикладной физики. – Кишинев, 1965-. – ISSN 0013-5739
849.
Домбровская Т.И. Эстетический вкус: опыт концептуального анализа [Книга] : монография / Т.И. Домбровская, Л.Г. Строева ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Укр. инженер.-пед. акад. – Луганськ : Книжковий світ, 2012. – 187, [1] с. – Библиогр.: с. 168-187. – ISBN 978-966-626-497-1
850.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,