Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Проблеми регулювання приватноправових відносин в умовах регіональних та глобальних трансформацій [Книга] : монографія / [О.Д. Крупчан та ін.] ; за заг. ред. О.Д. Крупчана ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 251, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 1). – ISBN 978-966-7509-95-8
627.
Проблеми розвитку аграрного та земельного права України [Книга] : монографія / [В.І. Семчик та ін.] ; за заг. ред. В.І. Семчика, П.Ф. Кулинича ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 370, [2] с. – Присвячується 95-річчю Національної академії наук України та 20-річчю Національної академії правових наук України. - Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 25). – ISBN 978-966-458-517-7
628.
Проблемы криобиологии и криомедицины [Журнал] = Problems of cryobiology and cryomedicine : научно-теоретический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем криобиологии и криомедицины. – Харьков, 1985-. – ISSN 2307-6143
629.
Карвин Б. Программирование баз данных SQL [Книга] : типичные ошибки и их устранение / Билл Карвин. – Москва : Рид Групп, 2012. – 332, [4] с. : ил., табл. – Пер.: SQL Antipatterns / Karwin B. Raleigh: The Pragmatic Bookshelf, 2012. – (Профессиональные компьютерные книги). – ISBN 978-5-4252-0510-0
630.
Проектування самостійної роботи студентів юридичних спеціальностей [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Кучерявий А.О. [та ін.] ; Донец. юрид. ин-т МВД Украины. – Донецьк : Кальміус, 2013. – 198, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. - Предм. покажч.: с. 191-192. - С. 25-48 помилково зброшуровані навпаки. – Бібліогр.: с. 193-197. – ISBN 978-966-8388-90-3
631.
Дружинин А.Г. Пространственное развитие города-миллионера: тенденциии постсоветского периода [Книга] / А.Г. Дружинин ; Федеральное агентство по образованию Рос. Федерации, Южный федеральный ун-т, Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. – Ростов-на-Дону : Изд-во Южного федерального ун-та, 2008. – 188, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 181-189. – ISBN 978-5-9275-0465-7
632.
Пространство современной России: возможности и барьеры развития (размышления географов-обществоведов) [Книга] / [Бакланов П.Я. и др. ; редкол.: П.Я. Бакланов и др.] ; Ассоц. рос. географов-обществоведов (АРГО), Северо-Кавказ. НИИ экон. и социал. пробл. Южного федерального ун-та. – Москва ; Ростов -на-Дону : Вузовская книга, 2012. – 330, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 5-6. – ISBN 978-5-9502-0681-8
633.
Матвєєва Л.Є. Процес розробки програмного забезпечення [Книга] : від теорії до практики / Л.Є. Матвєєва, В.А. Волков. – Київ : Інформаційні програмні системи, 2008. – 116, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці гл. – ISBN 978-966-1608-00-8
634.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Междунар. ин-т соционики. – Киев, 2002-. – ISSN 2226-7549
635.
Психологічні перспективи [Журнал] / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
636.
Психологічні перспективи [Журнал] / Східноєвроп. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
637.
Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти [Дисертація] : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
638.
Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закл. / М.С. Корольчук. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 400 с. : іл., табл. – Авт. цієї кн. є лауреатом конкурсу "Кращий навч. посібник, підручник, монографія" Нац. ун-ту ім. Т. Шевченка. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-521-218-8
639.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
640.
Публичные люди [Журнал] : ежемесячный общественно-публицистический журнал / ООО "Форзац". – Киев, 2003-
641.
Публічне право [Журнал] = Публичное право = Public law : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2011-. – ISSN 2306-9082
642.
Литовченко Т.І. Пустоцвіт [Книга] : [роман] / Тимур і Олена Литовченки. – Київ : Гетьман, 2013. – 376, [6] с. : іл. – ISBN 978-966-2506-07-5
643.
Радиационная цитогенетика [Книга] = Radiation cytogenetics : рус.-англ. словарь-справочник / Э. А. Демина [и др.] ; под. ред. Н.А. Дружины ; [Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого [и др.]. – Київ : Здоров"я, 2009. – 366, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. - Предм. указ.: с. 349-364. – Библиогр.: с. 365-366. – ISBN 978-966-463-014-3
644.
Радіофізичний факультет: 60 років [Книга] : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – 419 с. : іл. – Персоналії: с. 197-418. – Бібліогр. наприкінці розд.
645.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
646.
Архірейський Д.В. Радянська митна служба міжвоєнної України [Книга] : монографія / Дмитро Володимирович Архірейський ; М-во освіти і науки України, Акад. митної служби України. – Дніпропетровськ : АМСУ, 2013. – 289, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 276-289. – Бібліогр. в кінці ч. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-328-080-6
647.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
648.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
649.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / Рос. акад. наук ; Всерос. ин-т науч. и техн. информации (ВИНИТИ РАН). – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
650.
Рідна школа [Журнал] : щомісячній науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,