Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
777.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
778.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
779.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
780.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
781.
Ясінський М.М. Українські етнічно-культурні клуби Галичини кінця XIX - початку XX ст. як вияв національної самоідентифікації [Книга] / Михайло Ясінський. – Рівне : [б. в.], 2013. – 152 с. – Бібліогр.: с. 133-151. – ISBN 978-866-7359-67-6
782.
Мельниченко В.Ю. Українські наголоси московських храмів (100 історій і термінів) [Книга] / Володимир Мельниченко. – Москва : ОЛМА Медіа Групп, 2010. – 267, [3] с., [16] арк. фотогр. : фотогр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-5-373-03533-0
783.
Любовець О.М. Українські партії революційної доби 1917-1920 років [Книга] : нариси історії та програмні документи / О.М. Любовець ; Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса НАН України. – Київ : Парламентське вид-во, 2012. – 609, [3] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ч. – ISBN 978-966-611-808-3
784.
Українські письменники у спогадах сучасників [Книга] : [у 2 т.] / [упорядкув., передм. та прим. Івана Лисенко]. – Ніжин : Вид-во ДПУ ім. Гоголя. – ISBN 978-966-8846-31-1
Бібліотеці Київського національного ун-ту ім. Т. шевченка від упорядника. Іван Лисенко. м. Київ, 28.08.2013р.


У другому томі представлено 190 спогадів, які висвітлюють життя і діяльність 72 укр. письменників різних часів. Спогади написані рос. мовою, подані в перекладах упорядника.
785.
Чуракова Л. Українсько-латинський та латинсько-український словник [Книга] / Людмила Чуракова. – Вид. 2-ге випр. – Київ : Вадим Карпенко, 2007. – 143, [1] с. – ISBN 966-8387-73-9
786.
Українсько-сербський словник лінгвістичної термінології [Книга] = Украjинско-српски речник jезичких термина / О.Л. Паламарчук, Г.П. Стрельчук, Н.Л. Білик, О.М. Ткаченко, М.В. Шевченко; О.Л. Паламарчук [та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Бібліотека українця, 2006. – 515, [1] с. – Другий тит. арк. серб. мовою. - Текст укр., серб. – ISBN 966-8762-06-1
787.
Українсько-французько-англійський словник з геології, геофізики, буріння свердловин та нафтогазопромислової справи [Книга] : [понад 15 тисяч слів] / О. Орлов [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 251, [1] с. – Бібліогр.: с. 251-252. – ISBN 978-966-694-179-7
788.
Моця О.П. Українці: народ і його земля (етапи становлення) [Книга] / Олександр Моця ; [відп. ред. А. Корвін-Піотровський ; Нац. Акад. наук України, Ін-т археології ]. – Київ : Стародавній Світ, 2011. – 638, [2] с. – Бібліогр в прим.: с. 414-432. – ISBN 978-966-2608-03-8
У дослідженні, на основі різноманітних джерел (писемних, археологічних, антропологічних, картографічних) прослідковується процес розвитку самосвідомості місцевого слов"янського населення на півдні Східної Європи – предків сучасних українців – починаючи з часів формування східнослов’янського світу в середині І тис. н. е. і закінчуючи ХІХ ст., коли сучасна назва як країни, так і народу що населяє нашу землю, остаточно ствердилася, можна сподіватись що навіки, «перемігши» інші самоназви у історичному, часом досить складному, поступі місцевого люду.
789.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
790.
Управление трансграничным бассейном Днепра: суббассейн реки Припяти [Книга] / [Алиев К.А. и др.] ; под ред. А.Г. Ободовского, А.П. Станкевича и С.А. Афанасьева. – Киев : Кафедра, 2012. – 447, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. – ISBN 978-966-2705-25-6
791.
Наумік К.Г. Управління комунікаційною політикою в умовах постіндустріального суспільства [Книга] : монографія / Наумік К.Г. ; [М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. екон. ун-т]. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 131, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-130. – ISBN 978-966-676-465-5
792.
Акутагава Р. Усмішка богів [Книга] : вибрані новели / Акутагава Рюноске ; з яп. пер. І. Дзюб. – Львів : Піраміда, 2008. – 214, [2] с. : іл. – (Майстри українського перекладу ) ( Приватна колекція). – ISBN 978-966-441-068-4
793.
Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
794.
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского [Журнал] : научный журнал. – Симферополь : Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского, 1918-. – ISSN 1606-3716
795.
Кудря І.Г. Феномен господарства: соціально-філософська концептуалізація [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.03 / Кудря Ігор Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
796.
Богдановський І.В. Феномен нетрадиційної релігійності: філософський і соціально-психологічний аналіз [Дисертація] : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Богдановський Ігор Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
797.
Философия и социальная теория [Журнал] : сборник научых трудов. – Москва : Полиграф-Информ. – ISBN 5-93999-131-9
798.
Философия и социальная теория [Журнал] : сборник научых трудов. – Москва : Полиграф-Информ. – ISBN 5-93999-207-2 (978-5-93999-207-7)
799.
Васильева Н.А. Философия мировой политики [Книга] : учебник / [Васильева Н.А., Костюк Р.В., Лагутина М.Л.] ; под ред.: Н.А. Васильевой, М.Л. Лагутиной ; С.-Петерб. гос. ун-т. – Москва : РГ-Пресс, 2013. – 388, [1] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Огл. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 363-377, в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9988-0154-9
800.
Философия образования [Журнал] : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 2002-. – ISSN 1811-0916
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,