Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
802.
Теоретичні та методологічні проблеми розробки і реалізації управлінських стратегій [Книга] : монографія / [Князєв В.М. та ін. ; за заг. ред. В.М. Князєва] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 239, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 225-236. – ISBN 978-966-619-239-7
803.
Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов / В.Е. Гмурман. – 12-е изд., перераб. – Москва : Высшее образование, 2008. – 478. [2] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 474-479. – (Основы наук). – ISBN 978-5-9692-0192-7
804.
Свешников А.Г. Теория функций комплексной переменной [Книга] : учебник для студентов физ. специальностей и специальности "Прикладная математика" / А.Г. Свешников, А.Н. Тихонов ; [Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова]. – Изд. 6-е, стер. – Москва : ФИЗМАТЛИТ, 2004. – 335, [1] с. : ил. – Посвящ. 250-летию Моск. ун-та. - Предм. указ.: с. 332-335. – Библиогр.: с. 331 и в подстроч. примеч. – (Классический университетский учебник ) ( Курс высшей математики и математической физики / под ред. А.Н.Тихонова [и др.] ; вып. 5). – ISBN 5-9221-0133-1; 5-9221-0134-Х
805.
Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку [Книга] : підручник / В.Г. Швець. – 4-те вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 572, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 569-572. – ISBN 978-617-07-0168-8
806.
Купалова Г.І. Теорія економічного аналізу [Книга] : практикум / Г.І. Купалова, Т.О. Мурована. – Київ : Освіта України, 2014. – 637, [1] с. : табл. – Алф. покажч.: с. 543-600. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7241-25-5
807.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
808.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2002-
809.
Степашко В.О. Теорія і практика управління науково-дослідницькою діяльністю студентів вищих навчальних закладів економічного профілю [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Степашко Володимир Олексійович ; Нац. акад. пед. наук України, ДВНЗ "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2014
810.
Грисенко М.В. Теорія ймовірностей і математична статистика для економістів-міжнародників [Книга] : навч. посібник для студентів екон. спец. ун-тів / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 493, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 485-486. – ISBN 978-966-439-013-9
811.
Зайцев Є.П. Теорія ймовірностей і математична статистика. Базовий курс з індивідуальними завданнями і розв"язком типових варіантів [Книга] : навч. посібник / Є. П. Зайцев ; М-во освіти і науки України. – Київ : Алерта, 2013. – 439, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 421-424. – ISBN 978-617-566-218-2
812.
Бондаренко Я.С. Теорія ризику в страхуванні. Основні поняття, приклади, задачі [Книга] : навч. посібник для студентів ун-тів, які навчаються за напрямом підгот. "Математимка"(спец. "Статистика") та екон. напрямами підготовки / Я.С. Бондаренко, В.М. Турчин, Є.В. Турчин ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпродзержинськ : РВВ ДНУ, 2010. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 177
В пр. №1698950 напис: Бібліотеці мех.-мат. факультету КНУ ім. Тараса Шевченка від авторів. 4.11.2010.
813.
Теорія та практика дизайну [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
814.
Теорія та практика дизайну [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
815.
Теорія та практика дизайну [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
816.
Теорія та практика дизайну [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ. – ISBN 966-7665-71-2
817.
Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища [Книга] : навч. посібник для студентів фіз. ф-ту / С.П. Репецький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 308, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 305-308. – ISBN 978-966-00-0920-8
818.
Репецький С.П. Теорія твердого тіла. Невпорядковані середовища [Книга] : навч. посібник / С.П. Репецький ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 282-284. – ISBN 978-966-439-796-1
819.
Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу [Брошура] : угода про асоц. між Україною та Європ. Союзом / [С.О. Афанасьєв, В.С. Бабчук, О.В. Бонь та ін. ; упоряд.: К. Мудра ; Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Проект впроваджується консорціумом на чолі з компанією ЕПТІСА. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-617-696-368-4
820.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
821.
Технологія і техніка друкарства [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
822.
Типологія та функції мовних одиниць [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
823.
Типологія та функції мовних одиниць [Журнал] : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк. – ISSN 2311-5165
824.
Фрейд З. Толкование сновидений [Книга] : [пер. с нем.] / Зигмунд Фрейд. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга, 2012. – 509, [3] с. – Пер. вид.: Die Traumdeutung / vor Sigmund Freud. – Библиогр.: с. 504-509. – ISBN 978-966-14-2977-1
825.
Карп В.С. Торгівля міжнародними туристичними послугами (на прикладі країн Центрально-Східної Європи) [Книга] : монографія / В.С. Карп ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 271, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: с. 217-244 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-584-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,