Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Андрієнко Т.П. Стратегії очуження й одомашнення в перекладі художнього дискурсу з англійської мови на українську [Книга] : монографія / Т.П. Андрієнко ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ : КиМУ, 2011. – 264 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 231-263. – ISBN 978-617-651-003-1
777.
Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації [Книга] : наук. монографія / [В.І. Варцаба та ін. ; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-694-235-0
778.
Стратегія повернення Криму [Книга] = Стратегия возвращения Крыма = Crimea regain strategy / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – 205, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-8495-50-2
779.
Стратегія розвитку України [Журнал] : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
780.
Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей [Книга] : VIII Наук.- практ. конф. : наук. - метод. матеріали, 19-20 квіт. 2007 р. – Київ : IMB, 2007. – 138, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.
781.
Страхова справа [Журнал] : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2001-. – ISSN 1810-7923
782.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
783.
Суспільні відносини та розвиток: теорія, історія, практика [Книга] : монографія / [А.М. Михненко та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2009. – 394, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 316-327. – Бібліогр.: с. 370-384 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-619-267-0
784.
Олійник Я.Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Книга] : монографія / Я.Б. Олійник, І.В. Єрко. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 128-141. – ISBN 978-966-361-758-9
785.
Пашковський О.С. Сутність, форми та особливості функціонування антикультового руху [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пашковський Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
786.
Титаренко Т.М. Сучасна психологія особистості [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Т.М. Титаренко ; М-во освіти і науки Укрваїни. – [2-ге вид.]. – Київ : Каравела, 2013. – 371, [1] с. – Бібліогр.: с. 363-371. – ISBN 978-966-2229-55-4
787.
Сучасна українська мова. Морфологія [Книга] : підручник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [А.К. Мойсієнко та ін.] ; за ред. А.К. Мойсієнка. – Київ : Знання, 2013. – 524, [4] с. : табл. – Авт. зазнач.на звороті тит. арк. - Сер. засн. в 2012 р. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Університетський підручник). – ISBN 978-617-07-0142-8
788.
Сучасний захист інформації [Журнал] = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
789.
Сучасний тлумачний словник української мови [Книга] : 65 000 слів : [довідкове вид.]. – Харків : Школа, 2006. – 1008 с. – (Офіційна бібліотека). – ISBN 966-8182-41-3
790.
Сучасні видавництва вищих навчальних закладів [Книга] : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 251, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-091-1
791.
Ступницький О.І. Сучасні глобальні конкурентні стратегії ТНК [Книга] : монографія / О.І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-677-3
У пр. №1699217 напис: Шановній Белінській Юлії на добру згадку успіхів та вдачі від Автора. 03.02.2014, Підпис
792.
Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології [Книга] : навч. посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 318, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 314-318. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-967-6
793.
Схід і діалог цивілізацій [Книга] : до ювілею Ю.М. Кочубея : зб. наук. ст. / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського ; [упоряд.: О.Д. Василюк, Н.М. Зуб]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, 2012. – 433, [2] с., [8] арк. іл. : іл., фот. – Бібліогр.: с. 45-49, наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6446-5
794.
Сходинки до перекладу. Хрестоматійне видання з перекладознавства [Книга] = Steps to translation. Translation studies reader : [збірка] / [укладач Т.П. Андрієнко]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2015. – 311, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. - Обкл. англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-489-335-7
795.
Тезисы докладов XXIV Международного семинара по ускорителям заряженных частиц [Книга] : 21-25 сент. 2015 г., Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, М-во образования и науки Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т" ; [отв. за вып.: В.Г. Папкович, Т.В. Ситнявская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 87, [1] с. – Ст. укр., англ., рос.

796.
Гаврилюк О.О. Текстова трансляція як нова форма спортивного репортажу (на матеріалі англійської мови) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Гаврилюк Ольга Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
797.
Зайчикова В.В. Теоретико-методологічні засади та суперечності реалізації фінансової політики регіонального розвитку [Книга] : монографія / В.В. Зайчикова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-345 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-801-2
798.
Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин. – 5-е изд. – Москва [и др.] : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-388-00410-9
799.
Демирчян К.С. Теоретические основы электротехники [Книга] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подгот. бакалавров и магистров "Электротехника, электромеханика и электротехнологии" и "Электроэнергетика" / К.С. Демирчян, Л.Р. Нейман, Н.В. Коровкин. – 5-е изд. – Москва [и др.] : Питер. – (Учебник для вузов). – ISBN 978-5-388-00411-6
800.
Теоретичні і прикладні напрямки розвитку туризму та рекреації в регіонах України [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 2-3 квіт. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Кіровоград. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту, Укр. держ. центр туризму і краєзнавства учнівської молоді [та ін.] ; [голов. ред. Неділько С.М. ; редкол.: Любіцева О.А. та ін.]. – Кіровоград : КЛА НАУ, 2015. – 427, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,