Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
802.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
803.
Коротенко Н.М. Університетська освіта в радянській Україні (1933-1941 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Коротенко Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
804.
Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
805.
Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман [Книга] / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
806.
Фауна Украины [Книга] : в 40 т. / НАНУ; Ин-т зоологии им. И.И. Шмальгаузена ; ред. кол.: И.А. Акимов (председ.), В.И. Монченко, М.Д. Зерова [и др.]. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0998-4
807.
Вишневська О.О. Феномен туризму у сучасному соціокультурному просторі [Книга] : монографія / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2009. – 296 с. – ISBN 978-966-623-595-7
808.
Толок В.Т. Физика и Харьков [Книга] / В.Т. Толок, В.С. Коган, В.В. Власов ; Асоц. випускників, виклад. і друзів Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Харьков : Тимченко А.Н, 2009. – 408 с. – ISBN 978-966-8661-42-6
809.
Физико-химический институт имени А.В. Богатского Национальной академии наук Украины [Книга] : страницы истории. – Одесса : Фенікс, 2007. – 462, [2] с., [12] л. фот. : фотоил., портр. – ISBN 978-966-438-060-4
810.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
811.
Мариненко О.А. Фізико-хімічні процеси при виготовлені великогабаритних фотоелектричних перетворювачів в умовах серійного виробництва [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Мариненко О.А. ; Нац. техн. ун-т України, "Киів. політехн. ін-т". – Київ, 2010
812.
Пацко О.В. Фізіологічні основи використання асоціацій діазотрофів з метою підвищення ефективності симбіотичної азотфіксації [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Пацко О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
813.
Касьян В.І. Філософія [Книга] : відповіді на питання екзаменаційних білетів: навчальний посібник / В.І. Касьян. – 6-е вид., стер. – Київ : Знання, 2010. – 347, [5]с. – Бібліогр.: с. 343-347. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-856-3
814.
Кривуля О.М. Філософія [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Кривуля ; МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2010. – 592 с. – ISBN 978-966-623-627-5
815.
Філософія [Книга] : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд. : І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-325-3
816.
Філософія [Книга] : у 2 т. : хрестоматія : навч. посіб. для бакалаврів фіз.-мат. і природнн. спеціальностей / КНУТШ ; [авт.-упоряд.: І.С. Добронравова, О.В. Комар, А.А. Кравчук та ін. ; за заг. ред. І.С. Добронравової]. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-326-0
817.
Габрієлян О.А. Філософія історії [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / О.А. Габрієлян, І.І. Кальной, О.П. Цвєтков. – Київ : Академвидав, 2010. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 211-213. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2
818.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
819.
Карлін М.І. Фінанси країн Європейського Союзу [Книга] : навчальний посібник / М.І. Карлін. – Київ : Знання, 2011. – 639, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 629-639. – ISBN 978-966-346-491-6
820.
Слав"юк Р.А. Фінанси підприємств [Книга] : підручник / Р.А. Слав"юк ; М-во освіти і науки України, Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 550, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-480. – ISBN 978-966-484-009-2
821.
Фінансова енциклопедія [Книга] / [Орлюк О.П., Воронова Л.К., Заверуха І.Б. та ін.] ; за заг. ред. Орлюк О.П. ; Акад. правових наук України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 470, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-667-282-0
822.
Фінансове посередництво [Книга] : конспект лекцій для студентів спеціальності 7.050104 та 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад. І.М. Кобушко]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 193, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с.191-193
823.
Мацелик М.О. Фінансове право [Книга] : навчальний посібник / М.О. Мацелик, Т.О. Мацелик, В.А. Пригоцький ; за ред. В.К. Шкарупи. – Киев : Знання, 2011. – 815, [1] с. – На обкл. зазнач.: Загальна частина: Фінансове право і держава ; Особлива частина: Бюджетне право, Податкове право, Банківське і страхове право. Цінні папери. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-530-2
824.
Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
825.
Лазебник Л.Л. Фінансові та інтеграційні механізми модернізації економіки емерджентного типу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01. / Лазебник Л.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,