Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Каптар Г.Г. Пенсійне страхування у солідарній системі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Каптар Ганна Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
752.
Питання біоіндикації та екології [Журнал] : періодичне наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т". – Запоріжжя. – ISSN 2312-2056
753.
Питання боротьби зі злочинністю [Журнал] : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 1997-. – ISSN 2079-6242
754.
Питання прикладної математики і математичного моделювання [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2014. – ISSN 2074-5893
755.
Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель [Журнал] = Issues of steppe forestry and forest eclamation of soils : міжвузівський збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 1968-. – ISSN 2073-8331
756.
Сюсько М.І. Питання сучасної української літературної та живорозмовної мови [Книга] : вибране : монографія / Михайло Сюсько ; Закарпат. угор. ін-т ім. Ференца Ракоці II. – Ужгород : Гражда, 2014. – 522, [2] с. : фотоіл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-176-091-1
У пр. №1696354 напис: Найкращі побажання колективу бібліотеки зі сподіванням на користування. Підпис. Автор. м. Київ вул. Лісна, буд. 30, 88018, 20.03.15
757.
Проценко О.Л. Підвищення екологічної безпеки виробництва феросиліцію методом електрошлакового переплаву [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Проценко Олена Леонідівна ; М-во екології та природ. ресурсів України, Наук.-дослід. установа "Укр. НДІ екол. проблем" ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015
758.
Сторож І.В. Підвищення ефективності обробки та розпізнавання нестаціонарних сигналів в системах магнітної дефектоскопії рейок [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Сторож Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
759.
Осипчук С.О. Підвищення інформаційної ефективності безпроводових систем передачі на основі перерозподілу ресурсів каналу зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Осипчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
760.
Сенченко В.Б. Податкова система [Книга] : практикум : навч. посібник / В.Б. Сенченко ; Черніг. кооперат. технікум, Черніг. облспоживспілка. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 158, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 153-158 та в кінці тем. – ISBN 978-617-673-323-2
761.
Вавилов А.И. Политика США в мусульманском мире на примере арабских стран [Книга] : опыт критического анализа / А.И. Вавилов. – Москва : Библос колсалтинг, 2009. – 350, [2] с. – Библиогр.: с. 333-349. – ISBN 978-5-91501-007-8
762.
Довгялло М.С. Политическая история зарубежных славянских стран новейшего времени [Книга] : справочник / М.С. Довгялло. – Минск : ТетраСистемс, 2006. – 269, [3] с. – Имен. указ.: с. 265-270. – Библиогр.: с. 259-264. – ISBN 985-470-456-4
763.
Седляр Ю.О. Політика санкцій в міжнародних відносинах постбіполярної доби [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Седляр Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
764.
Донська Г А. . Політична концептуалізація Європи в сучасному науковому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Донська Анастасія Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
765.
Аляєв Г.Є. Політологія [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.Є. Аляєв ; [відп. ред. А.Є. Конверський]. – Полтава : АСМІ, 2007. – 277, [1] с. : табл. – Покажчики: с. 260-272. – Бібліогр.: с. 248-250 та в кінці тем. – (Bibliotheca studiorum). – ISBN 966-7653-31-5
766.
Хао Сяо Хуа Портрет в живописі Китаю: становлення, етапи розвитку, проблеми жанру в мистецтві XXст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Хао Сяо Хуа ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
767.
Храмова В.Л. Постпозитивистская философия науки и объективность истины [Книга] / В.Л. Храмова. – Киев : Феникс, 2013. – 599, [1] с. : ил., схемы. – Библиогр. в примеч.: с. 569-597. – ISBN 978-966-136-055-5
768.
Дершовиц А.М. Почему терроризм действует. Осознать угрозу и ответить на вызов [Книга] = Why Terrorism Works. Understanding the threat, responding to the challenge / Алан М. Дершовиц ; [пер. с англ. А.И. Година]. – Москва : РОССПЭН, 2005. – 255, [1] с. – Парал. тит. л. англ. - Пер изд.: Why terrorism works. Understanding the threat, responding to the challenge / Alan M. Dershowitz. Yale Univ. Press, 2002. - Указ.: с. 248-255. – Библиогр. в примеч.: с. 217-247. – ISBN 5-8243-0670-2
769.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
770.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харк. правозахисна група. – Харків, 1997-
771.
Уткин А.И. Правда об Ираке, или битва в Месопотамии [Книга] / А.И. Уткин. – Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2007. – 477, [3] с., [8] л. фот. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-373-01497-7
772.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
773.
Право і безпека [Журнал] = Право и безопасность = Law and safety : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2002-. – ISSN 1727-1584
774.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ : Ін Юре, 1922-. – ISSN 1026-9932
775.
Салміна Я.О. Правове регулювання використання природних ресурсів континентального шельфу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Салміна Яна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex