Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
852.
Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
853.
Федоров В.В. Спектральні властивості одновимірних фотонних кристалів з трьома півхвильовими резонаторами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Федоров Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2015
854.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
855.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
856.
Індик В.І. Стаціонарний і Динамічний Всесвіт. Нова космологічна теорія [Книга] / В.І. Індик ; [пер. з рос. Л.І. Індик]. – Харків : Майдан, 2014. – 250, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-372-595-6

857.
Страхова справа [Журнал] : журнал про страхування / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2001-. – ISSN 1810-7923
858.
Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
859.
Дженжебір О.М. Структурно-функціональна характеристика медіасередовища міст-супутників Києва [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Дженжебір Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015
860.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Видавничий Дім "Ін Юре". – Київ, 2006-
861.
Ганкевич О.М. Судочинство у справах про визнання батьківства, материнства та його оспорювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ганкевич Ольга Михайлівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2015
862.
Фурман А.В. Сутність гри як учинення [Книга] : монографія / Анатолій В. Фурман, Сергій Шандрук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 119, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 117-119. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 105-114. – ISBN 978-966-654-363-2
863.
Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції [Книга] : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
864.
Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
865.
Сценарии дальнейших вторжений США [Книга] : официальные документы Пентагона : [сборник] / [гл. редактор Г. Павловский ; под ред. Стивена Эллиотта]. – Москва : Европа, 2009. – 102, [2] с. : фот., схемы, карты. – Содержание: Иран ; Пакистан ; Узбекистан ; Венесуэла ; Сирия ; Судан ; Северная Корея. – ISBN 978-5-9739-160-8
866.
Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
867.
Капитонов К.А. Тайные операции "Моссад" и "Мухабарат" [Книга] / К.А. Капитонов. – Москва : Кучково поле, 2008. – 558, [2] с. – На обл. также: Судьбы. События. Документы. Версии. – Библиогр.: с. 556-557. – (История ХХ века). – ISBN 978-5-901679-94-4
868.
Сисоєва С.О. Творчий розвиток фахівців в умовах магістратури [Книга] : монографія / Світлана Сисоєва ; Нац. акад. пед. наук України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Едельвейс, 2014. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 271-301. – ISBN 978-966-2748-44-4
869.
Білан І.С. Творчість Юрія Магалевського в контексті українського мистецького процесу першої третини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Білан Іван Сергійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2015
870.
Шепс Юлиус Теодор Герцль: человек, проложивший путь политическому сионизму [Книга] / Юлиус Г. Шепс ; [пер. с нем. О.Е. Рывкиной]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1998. – 282, [3] с. – Загл. обл.: Герцль. Жаботинский. - В кн. также: Владимир Жаботинский: вехи жизни / И. Невада. – (Серия "Исторические силуэты"). – ISBN 5-222-00029-X
871.
Фененко А.В. Теория и практика контрраспространения во внешнеполитической стратегии США [Книга] / А.В. Фененко ; отв. ред. : А.Д. Богатуров, В.А. Веселов ; Ин-т проблем междунар. безопасности Рос. акад. наук, Фак. мировой политики Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, Ин-т междисциплинар. исслед. – Москва : URSS ; Издательство ЛКИ, 2007. – 245, [3] с. : табл. – Имен. указ.: с. 241-246. – Библиогр. в примеч.: с. 192-240. – ISBN 978-5-382-00233-0
872.
Базалук О. Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее [Книга] = The theory of evolution: from the space vacuum to neural networks and moving forward / Олег Базалук. – Киев : МФКО, 2014. – 308, [4] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 303-308. – Библиогр.: с. 191-302 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8122-07-03
873.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
874.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
875.
Гура Е.І. Теорія розвитку особистості [Книга] : адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 169 с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7146-10-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex