Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
876.
Базалук О. Теория эволюции: от космического вакуума до нейронных ансамблей и в будущее [Книга] = The theory of evolution: from the space vacuum to neural networks and moving forward / Олег Базалук. – Киев : МФКО, 2014. – 308, [4] с. : ил. – Доп. тит. л. англ. - Имен. указ.: с. 303-308. – Библиогр.: с. 191-302 и в подстроч. примеч. – ISBN 966-8122-07-03
877.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
878.
Теорія ймовірностей та математична статистика [Журнал] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та МП "ТВіМС". – Київ : ТВіМС, 1970-. – ISSN 0868-6904
879.
Гура Е.І. Теорія розвитку особистості [Книга] : адаптація у період ранньої зрілості : монографія / Е.І. Гура. – Дніпропетровськ : Журфонд, 2014. – 169 с. : табл. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7146-10-9
880.
Теплофизика надежности активных зон [Книга] : монография / [А.А. Ключников и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем безопасности атом. электростанций. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2015. – 771, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. - Сер. основана в 2010 г. – Библиогр.: с. 750-771. – (Серия "Теплофизика атомных электростанций"). – ISBN 978-966-02-7339-9
881.
Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
882.
Капитонов К.А. Террор. Война без правил. Израильско-палестинское противостояние [Книга] / К.А. Капитонов. – Москва : Восток-Запад, 2006. – 525, [3] с. – Библиогр.: с. 520-521. – (Воюющая страна ) ( Gaudeamus). – ISBN 5-17-036137-8
883.
Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015
884.
Гончаренко А.О. Трансформації розвитку української скульптури (в контексті культурно-мистецьких процесів 1990-х - 2000-х рр.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Гончаренко Анастасія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015
885.
Пророченко Н.О. Туреччина [Книга] : історія, культура, географія : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Н.О. Пророченко. – Київ : Світ знань, 2005. – 232 с. : іл. – Бібліогр.: с. 202-203. – ISBN 966-7742-15-6
886.
Радзієвський В.А. У нас вже демократія! А далі що чекає нас? (Дещо з новітньої історії України) [Книга] : збірка вибраних поезій / Вадим Радзієвський. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – 131, [1] с. : портр. – (Поезії аматора). – ISBN 978-617-571-106-4
887.
Климець В.В. Удосконалення пилоочисного устаткування зернових елеваторів для зменшення антропогенного навантаження на довкілля [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Климець Василь Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015
888.
Андреєва Н.О. Удосконалення техніки виконання вправ з м"ячем на етапі попередньої базової підготовки в художній гімнастиці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андреєва Наталія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
889.
Іванов А.В. Удосконалення техніки поштовху штанги у кваліфікованих важкоатлетів на основі варіювання величини обтяження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Іванов Артем Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
890.
Вакуліч Д.А. Удосконалення технології конгревного тиснення шрифтом Брайля на картонних пакованнях для підвищення тактильного сприйняття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Вакуліч Діана Антонівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2015
891.
Самойленко Т.В. Удосконалення технології нагріву та конструкції доменних повітронагрівачів з метою підвищення температури дуття та зменшення питомої витрати коксу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Самойленко Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2015
892.
Калужна О.М. Удосконалення фізичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у спортивних танцях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Калужна Ольга Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2015
893.
Суліма М.М. Удосконалення якості звуковідтворення в трактах цифрового мовлення шляхом застосування комбінованого електромеханічного зворотного зв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Суліма Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2015
894.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
895.
Українська мова [Книга] : навч. посібник для неатестованих з укр. мови в середніх навч. закл. / Я.В. Януш, В.С. Марченко, І.С. Крисюк, О.В. Безугла, І.І. та ін. Козловець; [Я.В. Януш та ін.] ; за заг. ред. Я.В. Януш ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 966-574-870-X
У пр. № 1696295 напис: Бібліотеці Київського національного університету ім. Тараса Шевченка для утвердження й популяризації української мови в Україні. Професор Януш Ядвіга Вацлавівна, випускниця Київ. нац. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка 1956 р. м. Київ. 15.05.2015 р.
896.
Вавренчук І.А. Українська музична сецесія: генеза та типологія втілень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Вавренчук Ірина Андріївна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
897.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / Нац. акад. наук України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
898.
Український смисл [Журнал] : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ : Ліра, 2006-
899.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
900.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,