Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Рута
  Вип. 461. – 2008. – 124 с.
752.
Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича [Журнал] : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті літаври, 1996-
753.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
754.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-077-5
755.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-061-9
756.
Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Книга] : матеріали дев"ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009) / НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; Рада молодих учених ; [ відп. ред. М.А. Голубець, О.Г. Марискевич, А.Я. Гірна, О.О. Андрєєва ]. – Львів : [ Манускрипт ], 2009. – 196с. – ISBN 978-966-02-5335-3
757.
Погорєлова І.П. Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і нафтостирилу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Погорєлова І.П. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2009
758.
Наукові праці Лісівничої академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2001-. – ISSN 1991-606X
759.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Книга] / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., доповн. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2008. – 944 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-536-2
760.
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України [Книга] / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Акад. правових наук України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-667-366-7
Постатейний коментар Лісового кодексу України підготовлено з урахуванням сучасних змін лісового законодавства і суміжних з ним галузей законодавства. Видання розраховано як на практичних працівників лісового господарства, так і на осіб, які навчаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та досліджують проблеми екологічного права, в структуру якого входять питання, пов’язані з лісовим законодавством, використанням і охороною земель, у тому числі земель лісогосподарського призначення, як об’єкта використання та охорони, а також для широкого кола осіб, які ці- кавляться проблемами лісового законодавства.
761.
Коврижкин Ю.Л. Научно-технические основы оптимизации планирования ремонтов, испытаний и контроля на АЭС с ВВЭР [Книга] : монография / Коврижкин Ю.Л., Скалозубов В.И., Кочнева В.Ю. ; НАНУ ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-02-4787-1
762.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
763.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
764.
Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією [Книга] / НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-611-681-2
765.
Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка [Книга] = Национальный академический театр оперы и балета им. Тараса Шевченко = The National academic opera & ballet theatre of Ukraine named after Taras Shevchenko = Taras Schewtschenko - Academisches nationaltheater der Oper und des Balletts der Ukraine : історія і сучасність / Юрій Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002. – 736 с. : іл. – ISBN 966-95024-4-6
766.
Національний атлас України [Книга] = Национальный атлас Украины. Тексты и легенды карт : тексти і легенди карт. – [ додатковий том ]. – Київ : Картографія, 2007. – 828 с. – ISBN 978-966-475-280-7
767.
Національний атлас України [Книга]. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с. – ISBN 978-966-475-067-4
768.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
769.
Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
770.
Карамышев Ф.И. Некоторые краевые задачи для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышев Ф. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1961
771.
Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права [Книга] : монография / А.Т. Шаукенов. – Алматы : Print S, 2009. – 314с. – ISBN 9965-482-76-4
772.
Жадько В.О. Некрополь на Байковій горі [Книга] : літ.-публіцист. видання / Віктор Жадько ; [за ред. В. П. Андрущенка ; фото: В. О. Жадько]. – Київ : Фенікс, 2008. – 309, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 308-309. – ISBN 978-966-8567-13-1
Пропоноване видання вперше висвітлює історію та сьогодення Байкового цвинтаря. Літературно-публіцистичними засобами розповідається, зокрема, про поховання видатних особистостей, які так багато зробили для України і, зокрема, для Києва: вчених, митців, літераторів, журналістів, лікарів, політичних і громадських діячів.
Використано архівні джерела з історії Києва, періодика, проведено аналіз пам"яток культури, історичних місць поховань. Серед 10 розділів, вперше в історії каталогізації відомих поховань розділи: «Надгробки та пам’ятники фірми «Вдова де-Веккі», «Склепи й каплички як охоронці Вічного Спокою». Не залишить байдужими читачів розділ «Козацькі хрести на могилах відомих українців», де розповідається про особливості знаків на козацьких хрестах кожного із десятків окремо взятого надгробка. Вміщено також план-схеми основних ділянок некрополя, з місцем розташування та фотосвітлиною.
773.
Глухівський Л.Й. Нелінійні коливання: чисельне полігармонічне моделювання [Книга] / Л.Й. Глухівський. – Київ : Альфа Пік, 2008. – 204 с. – ISBN 978-966-96613-7-1
774.
Даниленко В.А. Нелінійні математичні моделі середовищ з часовою та просторовою нелокальностями [Книга] / Даниленко В.А., Даневич Т.Б., Скуратівський С.І. ; НАНУ, Ін-т геофізики С.І. Субботіна. – Київ : Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, 2008. – 86 с. – ISBN 978-966-02-5043-7
775.
Немецкий язык для студентов-математиков [Книга] = Deutsch fur Mathematikstudenten : Arbeitsheft zum selbstlernen : практикум для самостаятельной работы / Воробьева Л.П., Лашук Т.В., Давидович Т.Г., Воробьева А.Н. – Минск : БГУ, 2008. – 107 с. – ISBN 978-985-518-023-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex