Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
752.
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України [Журнал]. – Полтава, 2000-
753.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Рута
  Вип. 474. – 2008. – 124 с.
754.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Рута
  Вип. 478. – 2008. – 124 с.
755.
Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Правознавство [Журнал] : збірник наукових праць. – Чернівці : Рута
  Вип. 461. – 2008. – 124 с.
756.
Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича [Журнал] : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Золоті літаври, 1996-
757.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
758.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-077-5
759.
Наукові записки Української академії друкарства [Журнал] : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 1999-. – ISBN 966-322-061-9
760.
Наукові основи збереження біотичної різноманітності [Книга] : матеріали дев"ятої наукової конференції молодих учених (Львів, 1-2 жовтня 2009) / НАНУ ; Ін-т екології Карпат ; Рада молодих учених ; [ відп. ред. М.А. Голубець, О.Г. Марискевич, А.Я. Гірна, О.О. Андрєєва ]. – Львів : [ Манускрипт ], 2009. – 196с. – ISBN 978-966-02-5335-3
761.
Погорєлова І.П. Наукові основи технології синтезу сульфохлоридів 6-метилурацилу і нафтостирилу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Погорєлова І.П. ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2009
762.
Наукові праці Лісівничої академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2001-. – ISSN 1991-606X
763.
Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю [Книга] / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський. – 8-е вид., доповн. і перероб. – Київ ; Севастополь : А.С.К., 2008. – 944 с. – (Нормативні документи та коментарі). – ISBN 978-966-539-536-2
764.
Науково-практичний коментар Лісового кодексу України [Книга] / Балюк Г.І. [та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Акад. правових наук України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-667-366-7
Постатейний коментар Лісового кодексу України підготовлено з урахуванням сучасних змін лісового законодавства і суміжних з ним галузей законодавства. Видання розраховано як на практичних працівників лісового господарства, так і на осіб, які навчаються на юридичних факультетах вищих навчальних закладів та досліджують проблеми екологічного права, в структуру якого входять питання, пов’язані з лісовим законодавством, використанням і охороною земель, у тому числі земель лісогосподарського призначення, як об’єкта використання та охорони, а також для широкого кола осіб, які ці- кавляться проблемами лісового законодавства.
765.
Коврижкин Ю.Л. Научно-технические основы оптимизации планирования ремонтов, испытаний и контроля на АЭС с ВВЭР [Книга] : монография / Коврижкин Ю.Л., Скалозубов В.И., Кочнева В.Ю. ; НАНУ ; Ин-т проблем безопасности АЭС. – Чернобыль : Институт проблем безопасности АЭС, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-02-4787-1
766.
Научные и технические библиотеки [Журнал] : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 1961-. – ISSN 0130-9765
767.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
768.
Андрєєва О.М. Національна безпека України в контексті національної ідентичності і взаємовідносин з Росією [Книга] / НАНУ, Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. Ф. Кураса. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – 360 с. – ISBN 978-966-611-681-2
769.
Станішевський Ю. Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка [Книга] = Национальный академический театр оперы и балета им. Тараса Шевченко = The National academic opera & ballet theatre of Ukraine named after Taras Shevchenko = Taras Schewtschenko - Academisches nationaltheater der Oper und des Balletts der Ukraine : історія і сучасність / Юрій Станішевський. – Київ : Музична Україна, 2002. – 736 с. : іл. – ISBN 966-95024-4-6
770.
Національний атлас України [Книга]. – Київ : Картографія, 2007. – 440 с. – ISBN 978-966-475-067-4
771.
Національний атлас України [Книга] = Национальный атлас Украины. Тексты и легенды карт : тексти і легенди карт. – [ додатковий том ]. – Київ : Картографія, 2007. – 828 с. – ISBN 978-966-475-280-7
772.
Независимый библиотечный адвокат [Журнал] : юридический журнал. – Москва : Либерея-Бибинформ, 1999-. – ISSN 1608-4071
773.
Тесленко Н.О. Нейро-фаззі моделі та системи, що самонавчаються, у задачах інтелектуального аналізу даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Тесленко Н.О. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
774.
Карамышев Ф.И. Некоторые краевые задачи для системы дифференциальных уравнений в частных производных смешанного типа [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карамышев Ф. И.; МВиССО РСФСР, Рост.ГУ. – Ростов н/Д, 1961
775.
Шаукенов А.Т. Некоторые проблемы теории и философии налогового права [Книга] : монография / А.Т. Шаукенов. – Алматы : Print S, 2009. – 314с. – ISBN 9965-482-76-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,