Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Матвеев А.Н. Механика и теория относительности [Книга] : учеб. пособие / А.Н. Матвеев. – Москва : Высшая школа, 1976. – 416 с.
727.
Станинець В.І. Механізми хімічних реакцій [Книга] : посібник для вчителів / В.І. Станинець. – Київ : Радянська школа, 1981. – 143 с.
728.
Хитрий Ч. Минувшина Рівненщини - далека і близька [Книга] : історико-краєзнавча повість / Чеслав Хитрий. – Рівне : [ Б. в. ], 2008. – 404 с. : іл. – ISBN 978-966-8883-45-3
729.
Кикец Г.Ю. Мировоззрение Н.П.Огарева [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. философ. наук: / Кикец Г.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. Каф-ра истории философии. – Киев, 1953
730.
Демиденко В.В. Мистецтво у світоглядному вихованні [Книга] : (формування світоглядних уявлень підлітків на уроках літератури, музики, образотворчого мистецтва) : навчальний посібник / В.В. Демиденко ; МОНУ ; Держ. заклад "Луганський нац. ун-т чм. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ ім. Тараса Шевченка, 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-617-180-4
731.
Мистецтвознавчі записки [Журнал] : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ : Міленіум
732.
Михайло Якович Рудинський (1887 - 1958) [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Київ - Полтава : Археологія, 2001. – 32с. – ISBN 966-7628-10-8
733.
Веприняк Д.М. Міжнародне економічне право [Книга] : навчально-методичний посібник / Д.М. Веприняк ; Київська академія міжнародної економіки і міжнародних відносин. – Київ : Освіта України, 2009. – 236с. – ISBN 978-966-188-040-4
734.
Дахно І.І. Міжнародне приватне право [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 316с. – ISBN 978-966-364-761-6
735.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
736.
Міжнародний біографічний словник дисидентів країн Центральної та Східної Європи й колишнього СРСР [Книга]. – Харків : Права людини. – ISBN 966-8919-09-2
737.
Міжнародні фінанси [Книга] : навчальний посібник / О.М. Мозговий, Т.Є. Оболенська, Т.В. Мусієць, Ю.М. Руденко, О.О. Павлюк; Мозговий О.М. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана ; за заг. ред. О.М. Мозгового. – Київ : КНЕУ, 2005. – 504 с. – ISBN 966-574-813-0
738.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Льовін А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
739.
Коцарев О. Мій перший ніж [Книга] : статистика знає це: сто чотири поезії у семи розділах / Олег Коцарев. – Київ : Факт, 2009. – 184с. – (Зона Овідій). – ISBN 978-966-359-247-5
740.
Лісовицький В.М. Мікроекономіка [Книга] : навчальний поібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Лісовицький. – Вид 3-є, доп. та переробл. – Київ : Кондор, 2007. – 164с. – ISBN 966-8251-55-5
741.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
742.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
743.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
744.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
745.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ : КНУБА, 1998-
746.
Гурчинов М. Младиот Чехов [Книга] = Молодой Чехов : преломните години во животот и во творштвото на А. П. Чехов / Милан Гурчинов ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : МАНУ, 2004. – 198, [ 1 ] с. : ил. – Парал. тит. арк. рос. мовою. – Библиогр.: с.183-188. – ISBN 9989-101-34-5
747.
Кацавець Г.М. Мова ділових паперів [Книга] : підручник / Г.М. Кацавець, Л.М. Паламар ; МОНУ. – 4-те вид. перероб. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 320 с. – ISBN 978-966-8533-87-7
748.
Савенкова Л.О. Мовленнєва діяльність викладача [Книга] : навчальний посібник / Л.О. Савенкова ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 192 с. – ISBN 966-574-868-8
749.
Руда Н.В. Мовна репрезентація категорії демінутивності: універсальне та ідіоетнічне [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Руда Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
750.
Мовна ситуація в Україні: між конфліктом і консенсусом [Книга] / НАНУ, Інститут політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; [ ред. кол.: О.М. Майборода, М.І. Шульга, В.П. Горбатенко та ін. ]. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2008. – 398 с. – ISBN 978-966-02-4849-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex