Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Буренкова Е.В. Макроинициаторы на основе 5-метил-5-гексен-2,4-дионата кобальта (ІІ) [Дисертація] : дис. ... канд. хим. наук: 02.00.06 / Буренкова Е. В.; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2009
702.
Мала антологія хорватської поезії [Книга] = Mala antologija hrvatskog pjesnistva / упоряд., переклад та передм. Дмитра Павличка. – Київ : Основи, 2008. – 128 с. – ISBN 978-966-500-290-1
У пр. №1628557 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
703.
Мальовничі околиці Києва. Туристична подорож Трухановим островом [Книга] : до 60-річчя визволення України. – Київ : Книга Пам"яті України, 2004. – 22 с. : іл. – ISBN 5-88500-142-1
704.
Цвайг С. Марія Антуанета [Книга] = Marie-Antoinette : роман / Стефан Цвайг ; з нім. пер. П. Таращук. – Київ : Основи, 2007. – 576 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-270-8
705.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
706.
Маркіян Шашкевич на Заході [Книга] = Markian Shashkevych in the West. – Вінніпег : Інститут-Заповідник Маркіяна Шашкевича, 2007. – 383 с. – ISBN 978-0-9698671-4-1
707.
Бутиріна М.В. Мас-медіа як середовище створення та функціонування стереотипів масової свідомості [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Бутиріна М.В.: КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
708.
Гетманцев В.Д. Математика для економістів [Книга] : дослідження операцій, математичне програмування : навчальний посібник / В.Д. Гетманцев ; МОНУ ; Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана. – Київ : КНЕУ, 2006. – 308 с. – ISBN 966-574-832-7
709.
Малярець Л.М. Математика для економістів [Книга] : практичний посібник [ до розв"язування задач ] / Малярець Л.М., Широкорад Л.Д. ; МОНУ ; Харківський нац. економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 476 с. – ISBN 978-966-676-254-5
710.
Лундгрен М.О. Математичне дослідження страхового ринку з фінансовими інвестиціями [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Лундгрен М.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
711.
Математичний вісник НТШ [Журнал] : збірник наукових праць / Наукове товариство ім.Шевченка. Математична комісія. – Львів, 2004-. – ISSN 1812-6774
712.
Руденко В.М. Математичні методи в психології [Книга] : підручник / В.М. Руденко, Н.М. Руденко. – Київ : Академвидав, 2009. – 384с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-81-6
713.
Тимошенко А.В. Материалы к коллатеральному кровоснабжению печени [Автореферат] : Автореф... канд. мед.наук: / Тимошенко А. В.; М-во здравоохр. УзССР, Ташк.ГУ. – Ташкент, 1960
714.
Роговий В.М. Матеріальна підтримка українського студентства на чужині в 1920-1991 роках [Дисертація] : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Роговий В.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
715.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
716.
Международное коммунистическое движение [Книга] : Очерк стратегии и тактики : Учеб. пособие для системы парт. учебы. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Политиздат, 1974. – 544 с.
717.
Абдуллаев Р.Н. Мезозойский вулканизм Северо-Восточной части Малого Кавказа. [Автореферат] : Автореф... Доктора геол-минарал.наук: / Абдуллаев Р.Н.; Ком высш.и сред.спец.образования СМ Азербайджана. – Баку, 1961
718.
Менеджмент [Книга] : підручник / Федоренко В.Г. [ та ін. ] ; за наук. ред.В. Г. Федоренка ; МОНУ. – Київ : Алерта, 2008. – 652 с. – ISBN 978-966-8533-88-4
719.
Менеджмент [Журнал] : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2002-
720.
Рябинин Б.С. Месть Дмитрия Босого [Книга] / Б.С. Рябинин. – Свердловск, 1942. – 72 с.
721.
Тєлкова О.В. Метадискурсивні модифікатори номінативних одиниць у сучасній французькій мові [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Тєлкова Т. В.; Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2009
722.
Косинський К.О. Методи та алгоритми обробки нечітких даних в інформаційних системах [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук: 01.05.03 / Косинський К.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
723.
Методические указания и учебные задания по семантическому синтаксису английского языка для студ. 4 курса фак. романо-германской филологии [Книга]. – К., 1984. – 19с.
724.
Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з аналітичної хімії [Брошура] : для студентів біологічного та геологічного факультетів. – Київ : Київський університет, 2004. – 98с.
725.
Методичні розробки за модульно-рейтинговим принципом організації навчального процесу зі спецкурсу "Біофізичні методи досліджень. Електробіофізика" [Брошура] : для студентів біологічного факультету. – Київ : Фітосоціоцентр, 2006. – 52с.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex