Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
702.
Патриляк І. "Перемога або смерть": український визвольний рух у 1939-1960-х рр. [Книга] / Іван Патриляк ; Центр дослідж. визвол. руху. – Львів : Часопис, 2012. – 509, [3] с. : іл., фот., табл. – Бібліогр. : с. 508-509. – (Наш формат історії). – ISBN 978-966-2720-04-4
703.
Перша міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія" [Брошура] : 21-22 лют. 2013 р., м. Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. і виконавч. процесу і адвокатури ; [орг. ком.: Губерський Л.В. та ін. ]. – Київ : [б. в.], 2013. – 32 с. – Інформ. партнер конф.: "Юридическая газета" (еженед. проф. газета), "Юриспруденція: теорія і практика " (наук.-практ. журн.)
704.
Чистяк Д. Перші проталини [Книга] : поезії, переклади / Дмитро Чистяк ; [ред. Д. Чередниченко]. – Київ : Київський університет, 2006. – 108, [2] с. : іл. – ISBN 966-594-813-X
705.
Коцур Г.Г. Петро Калнишевський: нескорений духом [Книга] : монографія / Г.Г. Коцур, Ю.І. Шовкун. – Київ ; Переяслав-Хмельницьки : Книга-XXI, 2012. – 183, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-614-027-6
706.
Писемні пам"ятки: сучасне прочитання [Книга] / НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"якевича НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка ; [редкол.: Г. Дидик-Меуш (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Ін-т українозанавства ім. І. Крип"якевича НАН України, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Історія мови" / редкол.: Н. Хобзей (голова) [та ін.]). – ISBN 978-966-02-6131-0
707.
Одіяненко О.В. Підвищення завадостійкості та безпеки телекомунікаційних систем шляхом застосування методів просторової обробки сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Одіяненко Олена Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014
708.
Панченко Г.М. Підвищення стійкості колосників конвеєрних машин огрудкування залізорудних концентратів шляхом розробки й застосування економнолегованої електросталі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Панченко Ганна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014
709.
Чернишова Ю.О. Підготовчі вправи до усного перекладу. Італійська мова [Брошура] : методична розробка для студ IV курсу / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка], 2012. – 62 с. – Бібліогр.: c. 61-62
710.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
711.
Аньєс І. Підручник із журналістики [Книга] = Manuel de journalisme : пишемо для газет / Ів Аньєс ; переклад з фр. Андрія Андрусяка. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 543, [1] с. – Дані тит. арк. частково парал. фр. - Вих. дан. ориг.: Paris : Editions La Decouverte, 2002, 2008. – ISBN 978-966-518-579-6
712.
Бекешкіна І. Підтримка громадянського суспільства в Україні: різні перспективи [Книга] / Ірина Бекешкіна, Пьотр Кажмиркевич ; Inst. of publ. affairs. – Київ : Фонд "Демократичні ініціативи", 2012. – 64 с., 58, [2] с. : табл. – Кн.-"переверт" укр., та англ. мовами. Назва англ. мовою: Making Ukrainian civil society matter. - Кн. опис. за обкл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7208-48-6
713.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
714.
Авксентьєва Т.Г. Політика і влада в інформаційну епоху: український контекст [Книга] : монографія / Т.Г. Авксентьева ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 323, [1] с. – Бібліогр. : с. 293-323. – ISBN 978-966-623-983-2
715.
Скляренко О.О. Політика США щодо Куби: формування та основні принципи (початок 1990-х-2008 р.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Скляренко Олеся Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
716.
Політична участь молоді сучасної України: психологічні чинники активізації [Книга] : монографія / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за наук. ред. Л.О. Кияшко. – Київ : Міленіум, 2014. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8063-12
717.
Політологічний вісник [Журнал] : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2000-
718.
Гаврилів О.С. Посібник з самостійної роботи з лінійної алгебри і аналітичної геометрії [Книга] / О.С. Гаврилів, А.Р. Торський ; НАН України, Центр мат. моделювання Ін-ту приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Растр-7, 2013. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 110-111. – ISBN 978-617-7045-18-1
719.
Чернишова Ю.О. Послідовний переклад. Італійська мова [Брошура] : навч. посібник для студ. IV-V курсів : [у 2 ч.] / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка]
720.
Чернишова Ю.О. Послідовний переклад. Італійська мова [Брошура] : навч. посібник для студ. IV-V курсів : [у 2 ч.] / Чернишова Ю.О. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії та практики перекладу з романських мов ім. М. Зерова. – Київ : [КНУ ім. Тараса Шевченка]
721.
Возіянов М.К. Послухаймо братів наших менших [Книга] : [байки у віршах і прозі] / Микола Возіянов. – Харків : Майдан, 2005. – 118, [2] с. : іл. – ISBN 966-372-015-8
Підпис.
722.
Постанови пленумів Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України в кримінальних справах та адміністративних провадженнях [Книга] : (офіц. текст) / [упоряд. С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2013. – 624 с. – ISBN 978-966-437-320-0
723.
Постанови Пленуму Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів України: цивільні, господарські справи, трудові спори [Книга] : (офіц. текст) / [упоряд., авт. вступ. сл.: С.А. Кузьмін, М.С. Кучеренко]. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2014. – 814, [2] с. – ISBN 978-966-437-212-8
724.
Постаті географічного факультету [Книга] : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – 317, [1] с. : портр. – 80-річчю геогр. ф-ту присвячується. – ISBN 978-966-439-696-4
725.
Захарченко П.П. Право власності на землю в Україні: правове забезпечення та особливості реалізації (середина XIX - початок XX ст.) [Книга] : монографія / Петро Захарченко ; Київ. нац. ун-т внутр. справ. – Київ : Атіка, 2010. – 326, [2] с. – Бібліогр.: с. 271-327. – ISBN 978-966-326-396-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,