Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
727.
Коваль О.М. Право особи на виправдання у кримінальному процесі України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коваль Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
728.
Право та інновації [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку. – Харків : Право, 2011-
729.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
730.
Правовий вісник Української академії банківської справи [Журнал] : науково-практичний журнал / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2008-. – ISSN 2305-7440
731.
Сидор В.Д. Правові засади застави земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Сидор Вікторія Дмитрівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2005
732.
Радайде Д.С. Правові засади організації митних установ Півдня України на прикладі Таврійської губернії (кінець XVIII - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Радайде Діана Сатан ; Ін-т законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014
733.
Чайковська М.П. Практикум з моделювання діяльності підприємств [Книга] : навч.-метод. посібник / М.П. Чайковська, А.В. Жарова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ, 2013. – 188, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 184-188. – ISBN 978-617-689-058-4
734.
Вронська О.М. Практикум з перекладу юридичних текстів [Книга] : [навч. посібник для студ. ВНЗ] / О.М. Вронська, Н.В. Чорна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Освіта України, 2014. – 127, [1] с. – Текст укр., ісп. – ISBN 978-966-188-315-3
735.
Приседько В.Л. Практикум із картографії та галузевого картографування [Книга] : навч.-метод. посібник / В.Л. Приседько ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Київський університет, 2013. – 118, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці теми
736.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
737.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Відділення фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
738.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet. Pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки України. – Одеса : ТЕС, 1996-. – ISSN 2076-2429
739.
Таврійський Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Журнал] / М-во аграрної політики та продовольства України. – Наукове фахове вид. – Мелітополь : ТДАТУ. – ISSN 2078-0877
740.
Горелова И.Л. Предметная обработка документа в автоматизированных информационно-библиотечных системах: предкоординатное индексирование [Книга] : учеб.-метод. пособие / И.Л. Горелова. – Москва : Литера, 2013. – 103, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 95. – (Серия "Современная библиотека" / редкол.: Борисова О.О. [и др.]). – ISBN 978-5-91670-125-8
741.
Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2014 [Книга] : шоста наук. конф. магістрантів та асп., Київ, 16-18 квіт. 2014 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т прикл. математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2014. – 263, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7010-02-8
742.
Прикладна оптика [Книга] : спектральні прилади та методи спектральних вимірювань : навч. посібник / О.В. Макаренко, В.А. Одарич, Л.В. Поперенко, А.В. Якунов ; за заг. ред. Л.В. Поперенка. – Київ : Пульсари, 2013. – 254, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-615-018-3
743.
Духневич В.М. Прикладні питання технологій підготовки та проведення когнітивно орієнтованих тренінгів спілкування [Книга] : метод. рекомендації / В.М. Духневич ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2014. – 83, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-966-80-63-23
744.
Діковська І.А. Принципи правового регулювання міжнародних приватних договірних зобов"язань [Книга] : монографія / І.А. Діковська. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 462, [2] с. – Бібліогр.: с. 412-458 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-610-1
745.
Ніщимна С.О. Принципи публічної фінансової діяльності в бюджетній сфері [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Ніщимна Світлана Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
746.
Природа Західного Полісся та прилеглих територій [Журнал] : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004-. – ISSN 2227-3220
747.
Природні права людини. Право на мирне зібрання як спосіб захисту природних прав. Проблеми правової кваліфікації діянь, вчинених із метою захисту природних прав [Книга] : [аналіт. матеріал]. – Київ : КМ Партнери, 2014. – 152, [1] с., включ. обкл. : іл., табл. – На обкл. також: Якщо вас затримали, якщо ви затримали. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в додатках. – ISBN 978-966-97387-0-7
748.
Адаменко Ю.Ф. Пристрої фільтрації на основі аподизованих електромагнітних кристалів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Адаменко Юлія Федорівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014
749.
Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля [Журнал] = Problems of nuclear power plants safety and of Chornobyl : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України. – Чорнобиль : ІПБ АЕС НАН України, 2004-. – ISSN 1813-3584
750.
Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання деліктних зобов"язань [Книга] : монографія / О.О. Отраднова. – Київ : Юрінком Інтер, 2014. – 327, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-596-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,