Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Підвищення престижності україномовного спілкування в студентському середовищі [Книга] : досвід, проблеми : збірник науково-методичних матеріалів / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології ; за ред. В.О. Васютинського. – Київ : Міленіум, 2010. – 91, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8063-10-9
702.
Васильків Н.М. Підвищення точності вимірювання температури термопарами в процесі експлуатації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Васильків Н.М. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011
703.
Даценко І.С. Підготовка науково-педагогічних кадрів в університетах Російської імперії (друга половина XIX - початок XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Даценко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
704.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
705.
Полтавська Є.О. Платіжні системи [Книга] : навчальний посібник / Полтавська Є.О., Куліков П.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 219, [1] с. : іл., табл. – 80 років ХНЕУ. – Бібліогр.: с. 195-203. – ISBN 978-966-676-418-1
706.
Сосюрка О.С. Побудова математичної моделі і розв"язання задачі покриття компактної багатогранної множини набором прямих паралелепіпедів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Сосюрка О.С. ; НАНУ ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2010
707.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
708.
Податковий кодекс України [Книга] : із змінами і доповненнями станом на 16 лютого 2011 року : (відповідає офіційному текстові). – Київ : Правова єдність, 2011. – 479, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-031-7
709.
Податкові конфлікти: особливості вирішення [Книга] : навчальний посібник / [Трофімова Л.В. та ін.] ; за заг. ред. Л.В. Трофімової ; М-во освіти і науки України, Держ. подат. адмін. України, Нац. ун-т держ. подат. служби України, НДІ фін. права. – Київ : КНТ, 2010. – 360 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 346-359 та у підрядк. приміт. – ISBN 978-966-373-568-9
710.
Бурлакова І.В. Поетика малої прози письменників МУРу (40-і - 60-і рр. ХХ ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Бурлакова І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
711.
Бистрова О.О. Поетикальна парадигма романної прози Ф. Достоєвського в аспекті теоретичних ідей Д. Чижевського [Книга] / Олена Бистрова ; [ред. Р.Т. Гром"як] ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Тернопіль ; Дрогобич : ДДПУ ім. Івана Франка, 2010. – 519 с. : фото. – Бібліогр.: с. 461-518. – ISBN 978-966-384-091-8
712.
Гальонка О.А. Позакласна робота з української літератури [Книга] / О.А. Гальонка. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – (Б-ка журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 4 (89)). – ISBN 978-617-00-0877-0
713.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
714.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1776
715.
Малкіна Г.М. Політична відповідальність у демократичному суспільстві (інституціональний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Малкіна Г.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011
716.
Копитова Л.С. Політичне лідерство як феномен сучасної політичної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Копитова Л.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
717.
Дробінка І.Г. Політологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / І.Г. Дробінка, Т.М. Кришталь, Ю.В. Підгорецький ; М-во освіти і науки України. – Київ : [Центр учбової літератури], 2007. – 290 с. – Бібліогр.: с. 263-264. – ISBN 978-966-364-433-2
718.
Горбач О. Політологія [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Горбач Олександр, Демчишак Руслан. – Львів : [ЛДІНТУ ім. В. Чорновола], 2011. – 263 с. – Бібліогр.: с. 258-263 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-199-015-8
719.
Політологія [Книга] : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Антоненко В.Г. [та ін.] ; за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-є вид., переробл., доп. – Київ : Академія, 2010. – 567 c. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-258-7
720.
Мініч А.П. Понняття етичної раціональності в сучасній філософії господарства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Мініч А.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010
721.
Популярна юридична енциклопедія [Книга] / В.К. Гіжевський, В.В. Головченко, Е.Ф. Демський, С.Е. Демський, В.А. та ін. Довбня; В.К. Гіжевський [та ін. ; редкол.: І.С. Чиж (голова), В.С. Ковальський (відп. секр.) та ін. ; відп. ред. О.В. Лавринович ; наук. ред. В.Ф. Погорілко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 528 с. – ISBN 966-667-039-9
722.
Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна XXI століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") [Книга] / [уклад. А.В. Єрмолаєв]. – Київ : НІСД, 2010. – 128 с. – ISBN 978-966-554-106-6
723.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
724.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
725.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex