Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Теле- та радіожурналістика [Журнал] = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
677.
Тенденції впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну сферу України [Книга] / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України Ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 222, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6947-7
678.
Коляденко Н.В. Теоретико-методичні основи та інструментарій сприяння розвитку трудової активності і конкурентоспроможності інвалідів на ринку праці [Книга] : монографія / Коляденко Н.В. ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2014. – 233, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-169. – ISBN 978-617-649-027-2
679.
Слинько С.С. Теоретико-правові аспекти правотворчої політики в сучасному суспільстві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Слинько Сергій Станіславович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
680.
Теоретичні засади та практика реалізації правової політики [Книга] : міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 26 грудня 2013 р.) : тези доп. / ГО "Наукова просвіта" [та ін.] ; за заг. ред.: С.В. Дьоменко, О.В. Малько. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-2456-08-0
681.
Теоретичні основи електротехніки [Книга] : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
682.
Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле [Книга] : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
683.
Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами [Книга] : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
684.
Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики [Журнал] : збірник наукових праць / Всеукр. асоціація геоінформатики ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України. – Київ
685.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
686.
Теорія і практика викладання української мови як іноземної [Журнал] = Theory and practice of teaching Ukrainian as a foreign language : збірник наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. – ISSN 2078-5119
687.
Ребрій О.В. Теорія перекладацької творчості у мовному, текстуальному та діяльнісному вимірах [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.16 / Ребрій Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013
688.
Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
689.
Технічні засоби для очищення навколоземного простору від космічного сміття [Книга] : [навч. посібник] / М.М. Дронь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-121. – ISBN 978-966-383-500-6
690.
Чурсіна Л.А. Товарознавство та експертиза в митній справі [Книга] : навч. посібник / Л.А. Чурсіна, О.М. Вербицький, Є.О. Калінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 200, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 187-200. – ISBN 978-966-2393-69-9
691.
Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
692.
Підмогильний В.П. Третя революція [Книга] : оповідання, повісті, роман / Валер"ян Підмогильний ; [передм., упорядкув. та ред. С.І. Лущій]. – Київ : Український письменник, 2012. – 619, [1] с. : портр. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в прим.: с. 593-618. – (Серія "Українська класика" / редкол.: В. Базилевський [та ін.]). – ISBN 978-966-579-353-3
Зміст: Гайдамака ; Старець ; На селі ; Собака ; В епідемічному бараці ; Повстанці ; Остап Шаптала ; Іван Босий ; Син ; Проблема хліба ; Історія пані Ївги ; Сонце сходить ; Третя революція ; З життя будинку ; Повість без назви ; Місто : роман
693.
Семенов В.Ф. Туристичне країнознавство [Книга] : навч. посібник / [Семенов В.Ф., Дишкантюк О.В., Олійник В.Д.] ; за ред. Семенова В.Ф. ; Одес. нац. екон. ун-т. – 2-ге вид., доповн. та випр. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 391, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач.: Семенов В.Ф. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 385-387. – ISBN 978-966-2660-66-1
694.
Емельянов П В. Уголовно-правовое противодействие терроризму [Книга] : монография / В.П. Емельянов, М.Н. Иманлы, И.Н. Рыжов. – Харьков : Право, 2014. – 87, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-458-613-6
695.
Гарань А. Украина в Европе: вопросы и ответы [Книга] / Алексей Гарань ; Міжнар. фонд Відродження. – [2-е изд.]. – Киев : Стилос, 2010. – 67, [12] с., [2] л. фотоил. : фото. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8009-97-6
696.
Украинский химический журнал [Журнал] : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 1925-. – ISSN 0041-6045
697.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 1995-
698.
Українська культура [Журнал] : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; Нац. газетно-журнальне вид-во. – Київ, 1921-
699.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
700.
Бас-Кононенко Українська мова [Книга] : теорія, завдання тести : навч. посіб. для старшокласників та вступників до вищ. навч. закл. України / О.В. Бас-Кононенко, Л.П. Гнатюк. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2014. – 405, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 398-399. – ISBN 978-617-07-0183-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex