Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Религиоведение [Книга] : учеб. пособие / [Лобазов П.К. и др.] ; под. ред. Лобазова П.К. ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филос. фак. – изд. 4-е, доп. и перераб. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 446с. : табл. – Авт. указ. на с. 3. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-617-7123-10-0
627.
Євтушенко Н.Г. Рентгенографія кристалів [Книга] : навч. посібник / Н.Г. Євтушенко, С.А. Стукалов ; М-во освіти і науки, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Фізичний ф-т. – Одеса : ОНУ, 2013. – 195, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: 194-195. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-689-037-9
628.
Ресурсний потенціал аграрної сфери: проблеми та завдання ефективного використання [Книга] : аналітична доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 75, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 10). – ISBN 978-966-554-216-2
629.
Реформування бюджетної системи України на інноваційних засадах [Книга] : монографія / [Бушуєв С.Д. та ін.] ; за заг. ред. Ф.О. Ярошенка ; М-во фінансів України. – Київ : Міністерство фінансів України, 2010. – 543, [1] с. : іл., табл., портр. – Авт. зазн. на с. 3. – Бібліогр.: с. 530-537 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8517-37-2
630.
Брюховецький В.С. Реформування системи вступу до вищого навчального закладу: позитиви та перспективи з досвіду НаУКМА [Книга] / В.С. Брюховецький, М.О. Голубєва, О.В. Кирієнко. – Київ : НаУКМА, 2011. – 190, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-181 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-518-585-7
631.
Рівноваги в гетерогенних системах [Брошура] : основи теорії та способи розв"язування задач : навч. посіб. для студ. хім. ф-ту / [упоряд. Смик Н.І.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру, 2014. – 34, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 28
632.
Рішення Верховного Суду України [Журнал] : офіційне видання / Верховний Суд України. – Київ, 1994-
633.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
634.
Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі [Книга] = Entwicklung der okologischen Okonomie und Bildung in der Ukraine und weltweit : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – 312 с. : іл., табл. – Текст укр., рос., нім. – Бібліогр. наприкінці ст.
635.
Курганский В.Н. Роман с жизнью [Книга] : в стихах / Валерий Курганский. – Киев : ДжіГруп-Прінт, 2010. – 184, [2] с. : ил., портр.
Дорогому Леониду Васильевичу от автора:
Живите и радуйтесь Жизни,
И пусть она радует Вас !
С уважением, Подпись. 4/X-11г.
636.
Російсько-український словник [Книга] = Русско-украинский словарь : у 4 т. / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.]. – Київ : Знання. – (Серія "Академічні словники"). – ISBN 978-617-07-0149-7
637.
Галиев В.В. Российские консульства в Синьцзяне (конец XIX - начало XX вв.) [Книга] / В.В. Галиев ; М-во образования и науки Респ. Казахстан, Ин-т востоковедения им. Р. Сулейменова. – Алматы : Атамура, 2011. – 463, [1] с. – Библиогр. в примеч.: с. 403-462. – ISBN 978-601-282-395-0
638.
Багрій І.І. Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : таблиця мовних типових поділів / [І.І. Багрій, О.О. Сербін ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 544, [1] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 537-544. – ISBN 978-966-02-6870-8
639.
Рубрикатор Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : розділ "З Енергетика. Радіоелектроніка" : підрозділ "З96 Автоматика і телемеханіка" / [О.О. Сербін та ін. ; голов. ред. В.І. Попик] ; Нац. акад. наук України, нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : НБУВ, 2013. – 159, [2] с. – Розгорнутий тит. арк. - Авт. зазнач. на звороті тит.арк. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISBN 978-966-02-7145-6
640.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
641.
Лозинський А.Є. Світовий Конгрес Українців та ООН: заради справедливості [Книга] / Аскольд Лозинський. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2013. – 217, [3] с. – Текст: укр., англ. – ISBN 978-966-518-636-6
642.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
643.
Арцишевський Р.А. Світоглядна освіта: теорія, історія, методика [Книга] : монографія / Р.А. Арцишевський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т соц. наук, Наук.-метод. центр світогляд. освіти і молоді. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т імені Лесі Українки, 2013. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 275-303. – ISBN 978-966-600-641-0
644.
Данько В.П. Сенсори хвильового фронту з голографічною оптикою [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Данько Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
645.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
646.
Тіхосова Г.А. Сертифікація товарів та послуг [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Тіхосова Г.А., Богданова О.Ф., Горач О.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон ; Київ : Олді-плюс ; Видавництво Ліра-К, 2013. – 326, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 323-326. – ISBN 978-966-2393-74-3
647.
Дорошенко Д.П. Система фінансового законодавства України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук :12.00.07 / Дорошенко Дмитро Петрович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2014
648.
Соловей А.В. Скарби душевні людям віддаю [Книга] : вибране / Анатолій Соловей. – Київ : КИТ, 2010. – 240, [2] с., [25] арк. фот. : іл. – ISBN 978-966-8550-95-9
649.
"Слово о полку Ігоревім" як пам"ятка української літератури [Книга] : (до 820-річчя написання твору) : матеріали наук. конф. (Львів, 6 груд. 2007 р.) / Центр наук. дослідж. давньої укр. л-ри "Ін-т Cлова" ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; [відп. ред. П.Я. Салевич ; англ. текст Р. Ситар]. – Львів ; Дрогобич : Спадщина предків ; Коло, 2011. – 276, [2] с. – Сер. засн. у 2010 р. - Анот. до зб. та ст., зміст укр., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – (Studia philologica). – ISBN 978-966-2405-92-7
650.
Самохина В.А. Современная англоязычная шутка [Книга] / Самохина В.А. ; [науч. ред. А.Д. Белова] ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2008. – 355, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 304-355 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-552-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex