Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
652.
Современные наукоёмкие технологии [Журнал] / Академия Естествознания. – Москва, 2003-. – ISSN 1812-7320
653.
Фельдман Л.П. Современные параллельные методы численного решения задачи Коши [Книга] : монография / Л.П. Фельдман, И.А. Назарова ; М-во образования и науки Украины, Гос. высш. учеб. заведение "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецк : ДонНТУ, 2013. – 205, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 190-205. – ISBN 978-966-377-173-1
654.
Яковлєва Ю.К. Соціальний розвиток Донецької області: суспільно-географічний аспект [Книга] : монографія / Ю.К. Яковлєва ; (під наук. ред. Л.М. Нємець) ; М-во науки і освіти України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-285-069-7
655.
Соціальні мережі як чинник розвитку громадянського суспільства [Книга] / [О.С. Онищенко та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2013. – 248, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7042-8
656.
Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління [Книга] : монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-256. – ISBN 978-966-8462-59-7
657.
Спадщина Омеляна Пріцака і сучасні гуманітарні науки [Книга] : матеріали міжнар. наук. конф. 28-30 трав. 2008 р. / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад." ; [упоряд. О.І. Галенко ; редкол.: О.І. Галенко та ін.]. – Київ : Аратта, 2009. – 328 с. : іл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-8475-40-5
658.
Співробітництво з країнами Вишеградської четвірки як інструмент європейської інтеграції та модернізації України [Книга] : зб. матеріалів міжнар. конф. (3 жовт. 2013 р., м. Ужгород) / С.І. Мітряєва (кер.) [та ін. ; за заг. ред. А.З. Гончарука] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Міжнародні відносини" ; вип. 3). – ISBN 978-966-554-217-9
659.
Стан і перспективи розвитку відновлюваної енергетики в Україні [Книга] : аналіт. доп. / [О.М. Суходоля та ін. ; за заг. ред. О.М. Суходолі] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2014. – 99, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 12). – ISBN 978-966-554-214-8
660.
Третяк А.М. Стандартизація та нормування у сфері екології землекористування [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. галузей знань "Геодезія та землеустрій" та "Природничі науки" / А.М. Третяк, В.М. Другак. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2013. – 254, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 241-244. – ISBN 978-966-289-014-3
661.
Станіслав Миколайович Пазиніч [Книга] : (до 70-річчя з дня народження) : бібліогр. покажч. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т", Наук.-техн. б-ка ; [уклад. Л.П. Семененко]. – Харків : ХПІ, 2010. – 430, [2] с., [8] арк. фотогр. : іл., фот., схеми. – Бібліогр. в тексті
Дорогому Леоніду Васильовичу на згадку про студентські роки. Щиросердно. Підпис.
662.
Нечуй-Левицький Старосвітські батюшки та матушки [Книга] : повість-хроніка / Іван Нечуй-Левицький. – Київ : Знання, 2014. – 261, [1] с. – Сер. засн. у 2009 р. – (Серія "Класна література"). – ISBN 978-617-07-0172-5
663.
Огреба С.В. Статистичне оцінювання тіньового сектору економіки в системі національного рахівництва [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Огреба Святослав Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
664.
Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013
665.
Стратегія економічного зростання Європейського Союзу [Книга] = The European Union strategy for economic growth : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Бажал Ю.М. та ін.] ; за ред. Ю.М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. екон. теорії. – Київ : Пульсари, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Текст укр., частково англ. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 244-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-615-039-8
666.
Миронюк Р.В. Суб"єкти адміністративно-деліктного процесу [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Миронюк Роман Вікторович ; М-во внутр. справ України, Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – Дніпропетровськ, 2013
667.
Чеченя О.В. Суспільно-географічне дослідження національного туризму України в регіональному вимірі [Дисертація] : дис. ...канд. геогр. наук : 11.00 02 / Чеченя Ольга Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
668.
Абдульвапов Н.Р. Суфизм в крымскотатарской поэзии XV-XVIII вв.: истоки, эволюция, система жанров [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.01.10 / Абдульвапов Нариман Ремзиевич ; М-во образования и науки Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2013
669.
Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології [Книга] : матеріали VI Міжнар. іхтіологічної наук.-практ. конф., 9-11 жовт. 2013 р., м.Тернопіль, Україна / М-во освіти і науки України, Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка ; [редкол.: Грубінко В.В. (відп. ред.), Хоменчук В.О.]. – Тернопіль : Вектор, 2013. – 327, [1] с. : табл. – Текст: укр., рос., англ. - Назва обкл. : Матеріали VI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології". – Бібліогр. в наприкінці ст.
670.
Тарас Григорович Шевченко [Книга] = Тарас Григорьевич Шевченко = Taras Hryhorovych Shevchenko : бібліогр. видань творів 1840-2014 / [В.Ю. Омельчук та ін. ; редкол.: О.С. Онищенко (голова) та ін.] ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – 546, [1] с. : портр. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Додатк. тит. арк. рос., англ. - До 200-річчя від дня народж. Т.Г. Шевченка (1814-2014). – ISBN 978-966-02-7080-0
671.
Тези доповідей IX міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" [Книга] : 22 листоп. 2013 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Військ. ін-т ; за заг. ред. В.В. Балабіна. – Київ : ВІКНУ, 2013. – 379, [1] с. : іл.
672.
Тези доповідей Міжнародного науково-практичного круглого столу "Правова відповідальність: доктрина та практика застосування" [Книга] : 2 червня 2011 р., Київ, Україна / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. ; [редкол. П Андрушко та ін. ; за ред. І. Безклубого]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, 2011. – 133, [1] с. – Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальність ; Кримінальна відповідальність ; Окремі види правової відповідальності. – Бібліогр. в підрядк. прим.
Зміст: Теорія правової відповідальності ; Філософія відповідальності ; Історія правової відповідальності ; Цивільна відповідальності ; Кримінальна відповідальності ; Окремі види правової відповідальності.
673.
Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" [Книга] = The conference delicated to 50th annuiversary of the virology department "Virology: the past, the present and the future" : Київ, 12 квітня 2012 / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [відп. ред. В.П. Поліщук]. – Київ : Київський університет, 2012. – 127, [1] с. – Текст укр., англ.
674.
Тезисы IV международной научной конференции "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии (НАНСИС-2013)" [Книга] : 19-22 нояб. 2013 г., Киев / Нац. акад. наук Украины ; [редкол.: А.Г. Наумовец (пред.) и др.]. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г. В. Курдюмова НАН Украины, 2013. – 578, [2] с. : ил., табл. – Загл. обл.: IV Международная научная конференция "Наноразмерные системы: строение, свойства, технологии". Тезисы. - Текст рус., укр., англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-6969-9
675.
Демська О. Текстовий корпус: ідея іншої форми [Книга] / Орися Демська ; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.". – Київ : НаУКМА, 2011. – 282, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 240-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2410-20-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex