Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
577.
Кулікова І.І. Людина в просторово-часових вимірах англомовної антиутопії другої половини XX століття [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Кулікова Інна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015
578.
Людські цінності і толерантність у сучасному світі: міжконтинентальний діалог інтелектуалів [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : 16 листоп. 2011 року, м. Київ / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. міська держадмін., Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка [та ін. ; за заг. ред. В.О. Огнев"юка та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2011. – 278, [2] с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
579.
Карри П. Макиавелли [Книга] / Патрик Карри, Оскар Зарате ; [пер. с англ. Харламовой Л.В.]. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 173, [2] с. – (Экспресс-эрудит). – ISBN 5-85880-572-8
580.
Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи [Журнал] : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк : Східноєвропейський національний ун-т ім. Л.Українки, 2012-. – ISSN 2226-8669
581.
Венгеров І.Р. Математичне моделювання еволюційних теплофізичних процесів в складних системах геотехносфери [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Венгеров Ігор Рувимович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
582.
Пецко В.І. Математичне моделювання оптичних структур та оптимізація їх просторово-поляризаційних параметрів при падінні світла під кутом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн наук : 01.05.02 / Пецко Василь Іванович ; Мін-во освіти і науки України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
583.
Чарковська Н.В. Математичне моделювання та просторовий аналіз процесів емісії парникових газів у промисловому та сільськогосподарському секторах Польщі [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Чарковська Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
584.
Математичні методи в хімії і біології [Журнал] / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ. – ISSN 2309-8899
585.
Трохимчук П.П. Математичні основи знань. Поліметричний підхід [Книга] : монографія / Петро Трохимчук ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Луцьк : Вежа-Друк, 2014. – 621, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 444-478. – ISBN 978-966-2750-01-7
586.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2006-
587.
Скороход А.В. Медико-соціальне обгрунтування моделі добровільного медичного страхування в системі бюджетно-страхової медицини (на прикладі Сумської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.02.03 / Скороход Андрій Валерійович ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2015
588.
Іллюк Н.О. Медіаосвіта юних журналістів України в системі соціальних комунікацій (на прикладі Київського інформаційно-творчого агентства "ЮН-ПРЕС") [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Іллюк Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
589.
Брасс А. Между Лениным и Арафатом [Книга] / Александр Брасс. – Москва : "Русь-Олимп" ; ОЛМА-ПРЕСС Образование, 2004. – 315, [4] с. : ил. – Сер. осн. в 2004 г. – (Терроризм: история и современность). – ISBN 5-9648-0011-4
590.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
591.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
592.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
593.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
594.
Кочнев М.О. Метод вимірювання кутових розподілів гамма-випромінювання для підвищення безпеки при ліквідації наслідків радіаційної аварії (на прикладі об"єкта "Укриття" ЧАЕС) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Кочнев Микола Олександрович ; НАН України, Нац. наук. центр "Харків. фіз.-техн. ін-т". – Харків, 2015
595.
Бурляй І.В. Метод кластеризації спостережень в інформаційних системах багаторівневого моніторингу пожежної безпеки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурляй Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014
596.
Корнага Я.І. Методи моніторингу подій та обробки запитів в гетерогенних розподілених базах даних на основі векторно-матричних операцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Корнага Ярослав Ігорович ; Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015
597.
Корнєва О.В. Методи обгрунтування реконструкції історичних комплексів (на прикладі Закарпатської області) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.23.20 / Корнєва Олена Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
598.
Файзулаєва О.М. Методи підвищення якості виділення мовних сигналів для голосової аутентифікації користувачів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Файзулаєва Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
599.
Владов С.І. Методи та засоби визначення гемодинамічних показників при діагностуванні порушень системи кровообігу людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Владов Сергій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
600.
Буров Є.В. Методи та засоби побудови програмних систем на основі онтологічних моделей задач [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Буров Євген Вікторович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex