Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Канівець В.І. Процеси грунтотворення в буроземно-лісовій зоні і класифікація буроземів [Книга] = Процессы почвообразования в буроземно-лесной зоне и классификация буроземов = Processes of soil development in brownsoil-forest zone and classification of brownsoil : [монографічна зб. наук. пр.] / В.І. Канівець ; Чернігів. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕіУ, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-2188-34-9
577.
Психоаналіз [Журнал] = Psychoanalysis : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2003-
578.
Психология в рекламе [Книга] / К.В. Альберт, П.К. Власов, Е.В. Дворцова, А.А. Киселева, Маркова, , др.] [и; [К.В. Альберт и др.] ; под ред. П.К. Власова. – [2-е изд., доп., перераб., испр.]. – Харьков : Гуманитарный центр, 2007. – 317, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 318. – ISBN 966-8324-31-5
579.
Варій М.Й. Психологія [Книга] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / Мирон Йосипович Варій ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 287, [1] с. – Бібліогр. наприкінці гл. – ISBN 966364-386-2
Підпис.
580.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
581.
Білоус П.В. Психологія літературної творчості [Книга] : навч. посібник / П.В. Білоус. – Київ : Академвидав, 2014. – 214, [1] с. – Сер. засн. в 1999 р. - Термінол. слов.: с. 205-211. – Бібліогр.: с. 212-214. – (Альма-матер). – ISBN 978-617-572-083-7
582.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
583.
Развитие личности [Журнал] = Development of personality : журнал / Московский пед. гос. ун-т. – Москва, 1993-. – ISSN 2071-9788
584.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика = Regional economy : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
585.
Габер Є.В. Регіональний вимір турецько-американських відносин в постбіполярний період [Дисертація] : дис. ... канд. політич. наук : 23.00.04 / Габер Євгенія Василівна ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечнікова, Ін-т соц. наук. – Одеса, 2014
586.
Самойленко В.М. Регіональні та локальні екомережі [Книга] : підручник / В.М. Самойленко, Н.П. Корогода. – Київ : Логос, 2013. – 191, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-171-665-9
587.
Новикова В.І. Рекреація. Туризм. Географія [Книга] : зб. авторських статей В.І. Новикової / Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторанної справи. – Черкаси : Ольга Вовчок, 2013. – 522, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 987-966-8645-54-9
588.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
589.
Розвиток філософської думки в Україні [Книга] : навч. посібник / [Ю.М. Вільчинський та ін.] ; за ред. проф. Юрія Вільчинського ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т приклад. та проф. етики. – 3-тє вид. (перероб. і доп.). – Київ : КНЕУ, 2014. – 327, [1] с. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-891-4
590.
Процюк С. Руйнування ляльки [Книга] : роман / Степан Процюк ; [передм.: С. Грабар ; вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 277, [2] с. – (Червоне та чорне). – ISBN 978-966-2151-58-9
591.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
592.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
593.
Русский язык за рубежом [Журнал] : учебно-методический иллюстрированный журнал / М-во образования и науки РФ ; Междунар. ассоциация преподавателей рус. яз. и литературы ; Гос. ин-т рус. языка им. А.С. Пушкина. – Москва, 1967-. – ISSN 0131-615X
594.
Шилдт Г. С++: методики программирования Шилдта [Книга] / Герберт Шилдт. – Москва : Вильямс, 2009. – 479 с. : ил. – Лучшее практ. рук. по программированию на С++. - Предм. указ.: с. 475-479. – ISBN 978-5-8459-1494-1
595.
Садовник [Журнал] : ежемесячный журнал / ООО "Бонниер Пабликейшенз". – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
596.
Васильев А.Н. Самоучитель C++ с примерами и задачами [Книга] / Васильев А.Н. – Санкт-Петербург : Наука и Техника, 2010. – 479, [1] с. : ил., табл. – Экз. деф.: отсутствует CD. – (Самоучитель)
597.
Проскуряков И.В. Сборник задач по линейной алгебре [Книга] : учеб. пособие для студ. физ.-мат. спец. вузов / И.В. Проскуряков ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 10-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 383, [1] с. – Сер. осн. в 2002 г. и посвящена 250-летию Московского университета. – (Классический университетский учебник / ред. совет: В.А. Садовничий (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-94774-840-6
598.
Крылова И.П. Сборник упражнений по грамматике английского языка [Книга] = A grammar of present-day English : учеб. пособие [для студ. ин-тов и фак. иностр. яз. ] / И.П. Крылова. – 4-е изд. – Москва : Университет, 2000. – 424, [1] с. – На обл. текст англ. – ISBN 5-8013-0074-0
599.
Кралюк П. Сильні та одинокі [Книга] : [роман] / Петро Кралюк ; [вид. рада: В. Баранов та ін. ]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 278, [2] с. : іл., портр. – ISBN 978-617-605-001-8
Ключова фігура нової книги — майбутній провідник українського визвольного руху Степан Бандера. Автор намагався показати свого героя в контексті історичних подій, як близьких до нього за часом, так і віддалених століттями, але поєднаних причинно-наслідковими зв’язками.
600.
Ожоган В.М. Синтаксис української мови [Книга] : навч. посібник / Василь Ожоган ; М-во освіти і науки України. – Київ : Освіта України, 2009. – 331, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 208-228 та в кінці розд. – (Серія: Мовознавчі студії). – ISBN 978-966-188-116-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex