Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Радіонова І.Ф. Методологія наукових досліджень: прикладний аспект [Книга] : навчальний посібник / І.Ф. Радіонова ; МОНУ; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 106 с. – Бібліогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-483-386-8
577.
Лаврищева Е.М. Методы программирования: теория, инженерия, практика [Книга] / Е.М. Лаврищева ; НАНУ ; Ин-т программных систем. – Киев : Наукова думка, 2006. – 452 с. : илл. – Библиогр.: с. 426-444. – ISBN 978-966-00-0614-4
578.
Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Москалюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
579.
Вечканов Г.С. Микроэкономика [Книга] / Г.С. Вечканов, Г.Р. Вечканова. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Нижний Новгород : Питер, 2008. – 272 с. : илл. – Библиогр.: с. 271-272. – (Краткий курс / зав. ред. С. Жильцов ; рук. проекта Е. Базанов). – ISBN 978-5-388-00462-8
580.
Мир образования - образование в мире [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2000-. – ISSN 2073-8536
581.
Мир психологии [Журнал] : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 1995-. – ISSN 2073-8528
582.
Мистецький Олімп [Книга] = Artistic Olympus : міжнародна програма / [редкол.: М. Кулиняк та ін. ; авт.-упоряд. вид. Болгов В.В. ; над вид. працювали: А. Бобко, Д. Васильчук, А. Загоруйко та ін.]. – Київ : Укр. конфедерація журналістів ; Укр. видавн. консорціум. – ISBN 978-966-1641-02-9; 978-966-2315-12-7
583.
Митна справа [Журнал] : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; ТОВ " Митна газета". – Львів, 1998-
584.
Митниця [Журнал] : інформаційно-аналітичний журнал / Держ. митна служба України. – Київ, 2002-
585.
Гончаренко Н.І. Міжнародна економічна діяльність країн Євросоюзу і України в контексті економічної лібералізації [Книга] : монографія / Гончаренко Н.І. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Екограф, 2011. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-146. – ISBN 978-966-7655-56-3
586.
Олійник Я.Б. Міжнародна логістика [Книга] : навчальний посібник / Олійник Я.Б., Смирнов І.Г. – Київ : Обрії, 2011. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8687-71-6
587.
Черкес М.Ю. Міжнародне право [Книга] : підручник / М.Ю. Черкес. – 6-те вид., виправл. і доп. – Київ : Знання, 2011. – 398 с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-916-4; 978-966-346-854-9
588.
Мікроекономіка. Практикум [Книга] : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стер. – Київ : Знання, 2012. – 492 c. : іл. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-918-8
589.
Михайлов В.А. Мінерально-сировинна база флюсової сировини України [Книга] : монографія / В.А. Михайлов, М.М. Курило ; КНУТШ. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 200 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-199. – ISBN 978-966-521-534-9
590.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня 2011 р.) та рекомендованих для опублікування її оргкомітетом.
591.
Містобудування та територіальне планування [Журнал] : науково-технічний збірник, спецвипуск у двох частинах / Мін. освіти і науки України; Київський нац. ун. будівництва і архітектури. – Київ, 1998-. – ISSN 2076-815X
Цей спеціальний випуск підготовлено у двох частинах за матеріалами доповідей та повідомлень, зроблених на міжнародній науковій конференції молодих вчених та студентів "Будівництво, реконструкція та дизайн сучасного містобудування" (м. Луцьк. 7-9 квітня 2011 р.) та рекомендованих для опублікування її оргкомітетом.
592.
Хом"як О.І. Мова і культура суспільства: ідіостилістика художнього тексту в контексті національної культури [Книга] : навчальний посібник / Оксана Хом"як ; [за ред. Л.І. Шевченко] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 170 с. – Бібліогр.: с. 164-168. – ISBN 966-594-934-9
593.
Домилівська Л.В. Мовний світ Ю. Яновського [Книга] : монографія / Людмила Домилівська ; за ред. Шевченко Л.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Київський університет, 2011. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 164-195. – ISBN 978-966-439-400-7
594.
Жаборюк І.А. Мовний та мовленнєвий аспекти англійської структури be + - ed [Книга] : посібник з граматики сучасної англійської мови для студ. вищ. навч. закладів / І.А. Жаборюк, О.А. Жаборюк ; МОНУ ; Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2007. – 168 с. – Бібліогр.: с. 161-162. – ISBN 978-966-318-776-1
595.
Кожухівська О.А. Моделі і методи ортогональних дискретних перетворювань Уолша та їх використання в системах відкритого шифрування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Кожухівська О.А. ; Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2011
596.
Леонов Д.С. Моделі структурних змін у (квази)бінарних твердих розчинах (Ti1-c Wc)B2 та ГЦК-Ni1-c Alc: термодинаміка і кінетика [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Леонов Д.С. ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2011
597.
Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар Моделі та методи аналізу сервіс-орієнтованих інформаційно-обчислювальних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Амер Тахсин Саламех Абу-Джассар ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
598.
Киричек Г.Г. Моделі, методи та інструментальні засоби інформаційного забезпечення навчального процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Киричек Г.Г. ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2011
599.
Семеновська О.В. Моделювання електротеплових процесів у субмікронних гетероструктурах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Семеновська О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
600.
Акімов В.І. Моделювання і прогнозування дії нюхового нанобіосенсора на основі молекули білка типу GPCR [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 03.00.02 / Акімов В.І. ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,