Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Маркетинг и реклама [Журнал] : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 1996-
527.
Маркетинг у банку [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – 2-е вид., стер. – Київ : Алерта, 2007. – 275 с. : іл., табл. + Додатки: с. 226-275. – Бібліогр.: с. 221-225. – ISBN 978-966-8533-59-4
528.
Квітка-Основ"яненко Маруся. Салдацький патрет [Книга] : повісті / Григорій Квітка-Основ"яненко ; [післямова Ніни Бернадської]. – Київ : Знання, 2009. – 130, [6] с. : іл. – Сер. засн. в 2009 р. – (Класна література). – ISBN 978-966-346-566-1
529.
Подольский В.Н. Масс-спектрометрическое исследование импульсной плазмы, получаемой в электрической ударной трубе [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.08 / Подольский В.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
530.
Грисенко М.В. Математика для економістів [Книга] : навчальний посібник [для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / М.В. Грисенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 585, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 579. – ISBN 966-594-861-X
Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі.
Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника полягає в тому, що він поєднує в собі вивчення математичних методів із змістовним розглядом економічних моделей та задач, що ілюструє застосування відповідних теоертичних методів та моделей.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
531.
Левін І.О. Математична модель, способи і пристрої інформаційного управління елементами формоутворення суперпрецизійних верстатів приладо- і машинобудування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Левін І.О. ; НАНУ ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій і систем. – Київ, 2011
532.
Потапенко Л.І. Математичне моделювання процесу рельєфоутворення в термопластичних середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Потапенко Л.І. ; НАНУ ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2011
533.
Босенко Т.М. Математичне моделювання релаксаційних процесів теплопровідності з урахуванням теплової пам"яті [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Босенко Т.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2011
534.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
535.
Математичні методи та фізико-механічні поля [Журнал] = Математические методы и физико-механические поля : науковий журнал / НАН України. Ін.прикладних проблем механіки і математики ім.Я С. Підстригача. – Львів : Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України, 1975-. – ISSN 0130-9420
536.
Угрюмова К.М. Математичні моделі та методи розв"язання задачі вдосконалення систем з багатоешелонною ієрархією [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Угрюмова К.М. ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
537.
Материалы для нанофотоники: формирование и свойства наночастиц и наноструктур [Книга] / Грузинцев А.Н. [и др.] ; НАНУ, Ин-т сцинтиляционных материалов, НТК "Ин-т монокристаллов". – Харьков : ИСМА, 2010. – 400 с. : 14 табл., 226 ил. – Библиогр.: с. 394-397. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники / гл. ред. Гринев Б.В.). – ISBN 975-966-02-5860-0
Насто.ща. коллективна. монографи. посв.щена общему состо.ния проблемы создани. новых типов гетероструктур ".дро-оболочка" на основе сфер кремнезема с оболочкой из металлов (Au, Pt, Pd), полупроводников (PbS, CdS, ZnO) и диэлектриков (твердые растворы редкоземельных оксидов), а также консолидированных фотонных кристаллов на их основе, проведен анализ нанотехнологических особенностей получени. и размерных свойств гетероструктур и фотонных кристаллов на их основе на примере модельных конструкций – SiO2/Au, SiO2/Pt, SiO2/Pd, SiO2/PbS, SiO2/(Lu1-xEux)2O3, SiO2/ZnO.
85,00
538.
Джаман В.А. Маятниковые трудовые поездки и использование рабочей силы в регионе (экономико-географический анализ на примере Черновицкой области) [Автореферат] : авореф. дисс. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Джаман В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
539.
Примаченко В.В. Межакадемическое сотрудничество в системе научно-технических отношений СССР со странами-членами СЭВ (на примере АН УССР) [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Примаченко В.В. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
540.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
541.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
542.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
543.
Международная экономика [Журнал] = World economy : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
544.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
545.
Зозуля В.Г. Международное экономическое сотрудничество стран - членов СЭВ в решении продовольственной проблемы [Автореферат] : автореф. дисс. ... канд. экономических наук : 08.00.14 / Зозуля В.Г. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1984
546.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
547.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
548.
Металл и литье Украины [Журнал] : наука, техника, технология, бизнес / Физико-технологический ин-т металлов и сплавов НАНУ; Донецкий нац. технический ун-т и др. – Киев, 1993-. – ISSN 2077-1304
549.
Половинко Т.І. Метод та засоби цифрової кореляції спекл-зображень для контролю напружено-деформованого стану полімерних композитів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Половинко Т.І. ; НАНУ ; Фізико-механічнний ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2011
550.
Порван А.П. Метод та інформаційна технологія вибору рослинних лікарських засобів для відновлення порушеної рівноваги організму людини [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Порван А.П. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex