Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Математичний аналіз [Книга] : [завдання для самостійної роботи студентів] : навч.-метод. посібник / С.А. Кривошея, Н.В. Майко, О.В. Моторна, Т.М. Прощенко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-689-6
552.
Мінаєв Ю.П. Математичний апарат фізики для першокурсників [Книга] : навч. посібник для студ. ВНЗ / Ю.П. Мінаєв ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-188. – ISBN 978-966-599-439-8
553.
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Економічна безпека держави та суб"єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення" [Книга] : 15-16 трав. 2014 р., м. Львів / М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Львів. держ. ун-т внутр. справ МВС України [та ін.] ; [упоряд. А.М. Штангрет ; редкол.: О.І. Амоша та ін.]. – Львів : Українська акад. друкарства, 2014. – 149, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
554.
Матеріали науково-технічної конференції "Проблеми поводження з радіоактивними відходами в Україні" [Книга] : [в рамках XI Міжнар. виставкового форуму] "Технології захисту - 2012" / Держ. агентство України з упр. зоною відчуження, Держ. корпорація "Укр. держ. об-ня "Радон" ; [підгот.: Г.О. Жильцова та ін.]. – Київ : КІМ, 2012. – 111, [1] c. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
555.
Матеріали. XVI Всеукраїнська науково-практична конференція "Правова система в умовах розвитку сучасної державно-правової реальності: генезис та напрями вдосконалення" [Книга] : тези наук. доп. (11 квіт. 2014 р.) / Терноп. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; [відп. ред. Микола Кравчук]. – Тернопіль : Терно-граф, 2014. – 243, [1] с. – На обкл.: До 50-ти річчя Тернопільського національного університету. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-457-199-6
556.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал: журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2006-
557.
Шевченко Л.І. Медіалінгвістика [Книга] = Medialinguistics : словник термінів і понять : навчальний посібник для студ ВНЗ / Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, Д.Ю. Сизонов ; [наук. ред.: Л.І. Шевченко] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Вид. 2-ге, випр. і допов. – Київ : Київський університет, 2014. – 325, [1] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - Видавничий проект "Ідеї, постаті, тексти в українській культурі". - Другий тит. арк. англ. - Анот., зміст укр., англ. – Бібліогр.: с. 196-218. – ISBN 978-966-439-737-4
558.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
559.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
560.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
561.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕТ МАСС МЕДИА". – Москва : Внешторгиздат, 2005-. – ISSN 2074-6040
562.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
563.
Гладкий О.В. Менеджмент розміщення продуктивних сил і регіональної економіки [Книга] : навч. посібник / О.В. Гладкий ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 254, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-254
564.
Соколіна О.В. Ментальні засади української літературної мови [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.12 / Соколіна Ольга Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
565.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
566.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] = Metallofizika i noveishie tekhnologii : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
567.
Короткий Є.В. Методи агрегації каналів та параметричного налаштування в wormhole мережах-на-кристалі з топологією двовимірної решітки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Короткий Євген Васильович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014
568.
Михайлова І.Ю. Методи і засоби математичного моделювання теплових полів у технологічних процесах безконтактної лазерної деформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Михайлова Ірина Юріївна : НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014
569.
Кочуєва З.А. Методи і моделі інтелектуальної обробки інформаційних об"єктів у сучасних бібліотечних системах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Кочуєва Зоя Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014
570.
Шкуро К.О. Методи навчання нейро-фаззі мереж зі спеціалізованими архітектурами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шкуро Кристина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014
571.
Методичні вказівки з автоматизованої обробки і контролю даних гідрометеорологічних спостережень [Брошура] / Держ. служба України з надзвичайних ситуації, Центр. геофіз. обсерваторія. – Київ : [б. в.]
572.
Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права [Книга] : монографія / С.В. Вишновецька ; Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – 319, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-521-350-5
573.
Олійник Г.І. Механізм взаємодії страхових компаній та банків на ринку фінансових послуг України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Олійник Ганна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
574.
Заргана І.А. Механізм управління операційними фінансовими потоками підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Заргана Ірина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
575.
Механізми самовідновлення популяцій [Книга] / [Білонога В.М. та ін.] ; за ред. Й.В. Царика ; НАН України, Ін-т екології Карпат НАН України ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2014. – 214, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Резюме англ. – Бібліогр.: с. 202-215. – ISBN 978-966-665-956-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex