Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Марунич Р.Ю. Експресія ключових генів регуляції метаболізму глюкози у трансформованих клітинах людини та у тканинах щурів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Марунич Ростислав Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
377.
Побєда Т.В. Електромагнітний контроль стрижнів короткозамкненого ротору асинхронного двигуна [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Побєда Тетяна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2014
378.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
379.
Дмитрук І.М. Електронні процеси в наноструктурах [Книга] : [навч. посіб. для студ. фіз. спец. ун-тів] / І.М. Дмитрук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Четверта хвиля, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 202-207. – ISBN 978-966-529-290-6
380.
Брижнік В.М. Емансипація особистості у критичній теорії суспільства Теодора Адорно та Юргена Габермаса [Дисертація] : Дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Віталій Миколайович Брижнік ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
381.
Енциклопедія Сучасної України [Книга] / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Ін-т енцикл. дослідж. НАН України. – ISBN 978-966-02-6814-2
382.
Дімулі А. Ердилон [Книга] : поезії / Ангелікі Дімулі ; [пер. із новогр. і післямова Н.А. Назарова ; передм. та пер. з фр. Д.О. Чистяка]. – Київ : Жовтий О.О., 2012. – 66 с. : портр. – (Ecloga). – ISBN 978-966-525-119-4
383.
Шамша І.В. Етика [Книга] : навч.-метод. посіб. для студ.-політологів ден. форми навчання / І.В. Шамша ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса : Національний університет "Одеська юридична академія", 2014. – 95, [1] с. : табл. – Покажч.: с. 91-93. – Бібліогр.: с. 83-90 та в підрядк. прим. – (Серія "Навчально-методичні посібники"). – ISBN 978-617-7041-93-0
384.
Спінов В.М. Ефективна технологія очистки газів енергоустановок в мокрому пиловловлювачі з вихровою тарілкою [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Спінов Владислав Михайлович ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014
385.
Марущак Н.В. Ефективність соціальної відповідальності ТНК [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Марущак Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
386.
Камінська Н.В. Європейська система місцевого і регіонального самоврядування та Україна [Книга] : монографія / Н.В. Камінська ; Нац. акад. внутр. справ, Київ. ун-т туризму, економіки і права. – Київ : КНТ, 2014. – 413, [1] с. – Бібліогр.: с. 322-413. – ISBN 978-966-373-736-2
З великою вдячністю і повагою, надією на подальшу співпрацю! Проф. Нац. акад. вн. справ Камінська Н.В. Підпис.
387.
Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету [Книга] : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 355, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці ст.
388.
Зима Л.В. Жанр фортепіанного квінтету як історико-стильовий феномен: типологічний аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Зима Людмила Вікторівна ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2014
389.
Гурбанська А.І. Жанровий дискурс української повісті 60-80-х років XX ст. [Книга] : монографія / Антоніна Гурбанська. – Київ : Видавництво КНУКіМ, 2008. – 374 с. – Бібліогр.: с. 350-374. – ISBN 966-602-150-1
390.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
391.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
392.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
393.
Журнал прикладной химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Санкт-Петербург : Наука, 1928-. – ISSN 0044-4618
394.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
395.
Журнал физической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1930-. – ISSN 0044-4537
396.
Усманова О.В. Журналістсько-літературна діяльність Романа Федоріва [Книга] : навч.-метод. посібник / О.В. Усманова, В.О. Кравченко, О.Р. Єременко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти України. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в. кінці ст. – ISBN 978-966-599-431-2
397.
Заводская лаборатория. Диагностика материалов [Журнал] : ежемесячный научно-технический журнал по аналитической химии, физическим, математическим и механическим методам исследования, а также сертификации материалов / ООО Изд-во "ТЕСТ-ЗЛ". – Москва, 1932-. – ISSN 1028-6861
398.
Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Книга] : навч. посібник / В.С. Макарчук, В.М. Процик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Навч.-наук. ін-т права і психології. – Вид. 7-ме. – Київ : Атіка, 2013. – 339, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-326-471-4
399.
Загальна теорія держави і права [Книга] : підручник для студ. юрид. спец. ВНЗ / [М.В. Цвік та ін.] ; за ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина ; М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2011. – 583, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 583. - Покажч.: с. 578-582. – Бібліогр.: с. 575-577. – ISBN 978-966-458-095-0
Навчальний матеріал викладено з урахуванням узагальнень законодавства та юридичної практики
400.
Иродов И.Е. Задачи по общей физике [Книга] = Exercises in general physics : учеб. пособ. для вузов, обучающихся по естественнонауч., пед. и техн. направлениям и спец. / И.Е. Иродов. – Изд. 12-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань, 2007. – 416 с. – Парал. тит. л. англ. – (Классическая учебная литература по физике ) ( Классические задачники и практикумы ) ( Физика ) ( Знание! Уверенность! Успех!). – ISBN 978-5-8114-0319-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex