Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології [Журнал] : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-
552.
Проблеми радіаційної медицини та радіобіології [Журнал] = Problems of radiation medicine and radiobiology : збірник наукових праць / Державна установа "Нац. науковий центр радіаційної медицини Нац ак. медичних наук України. – Київ : ДІА, 1988-. – ISSN 2304-8336
553.
Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів [Книга] : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – 367, [1] с. – Бібліогр. наприкінці доповідей. – ISBN 978-966-8823-76-3
554.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
555.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
556.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
557.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
558.
Прогресивні техніка та технології харчових виробництв ресторанного господарства і торгівлі [Журнал] : збірник наукових праць / Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2005-
559.
Процедури концептуального аналізу в різноструктурних мовах [Книга] / О.Л. Бєссонова [та ін.] ; редкол.: В.Д. Каліущенко (голов. ред.) [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – (Типологічні, зіставні, діахронічні дослідження ; т. 7). – ISBN 978-966-639-479-1
560.
Психологический журнал [Журнал] / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1980-. – ISSN 0205-9592
561.
Психологія і суспільство [Журнал] : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
562.
Усаченко Л.М. Публічне адміністрування [Книга] : навч. посіб. / Усаченко Л.М., Кальниш Ю.Г., Коваль Г.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 185, [1] с. – Бібліогр.: с. 183-185. – ISBN 978-617-696-078-2
563.
Радуга [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журн. "Радуга". – Киев, 1927-. – ISSN 0131-8136
564.
Михальский Ю.А. Разработка проблем противодействия коррупции [Книга] / Михальский Ю.А. ; общ. ред. Дубровский М.Л. ; Всеукраинский профсоюз правоведов. – Киев : ФОП В.Ф. Коваленко, 2013. – 131, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 126-130. – ISBN 978-966-2509-19-9
565.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В1. Ботаника (Высшие растения) [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1958-. – ISSN 0869-4044
566.
Реферативный журнал. 04. Биология. 04В. Ботаника. 04В3. Физиология и биохимия растений [Журнал] : сводный том / ВИНИТИ РАН. – Москва, 1961-. – ISSN 0869-4044
567.
Мовчан Ю.В. Риби України [Книга] : (визначник-довідник) / Ю. В. Мовчан ; Нац. акад. наук України, Нац. наук.-природн. музей, Зоол. музей. – Київ : Золоті ворота, 2011. – 444, [25] c. : іл. – Присутня поліграфічна помилка. Виправлений Алфавітний покажчик (с. 395-420) наведено в кінці видання. - Додатки: с. 366-394. – Бібліогр.: с. 421-442. – ISBN 978-966-2246-26-1
568.
Дождев Д.В. Римское частное право [Книга] : учебник для вузов : учебник для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. "Юриспруденция" / Д.В. Дождев ; под общ. ред. В.С. Нерсесянца ; Ин-т государства и права РАН ; Академич. правовой ун-т. – 2-е изд., изм. и доп. – Москва : НОРМА, 2004. – 765, [1] с. – Библиогр.: с. 682-715. – ISBN 5-89123-382-7
569.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
570.
Нечепа В.Г. Рід козацький величавий [Книга] / авт.-упоряд. Нечепа Василь Григорович. – Носівка ; Чернігів ; Київ : Емма, 2011. – 559, [1] с. : іл., ноти. – ISBN 978-966-96824-3-7
Для бібліотеки університету. Підпис
571.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
572.
Розвиток банківської системи України [Книга] : монографія / [У.Я. Грудзевич та ін.] ; за заг. ред. Т.С. Смовженко, Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України ; Ун-т банківської справи. – Київ : УБС НБУ, 2010. – 462, [2] с. : табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 443-462. – ISBN 978-966-484-076-4
573.
Жорник В.М. Розвиток економіки і ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств України [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Жорник, О.А. Макеєва ; М-во освіти та науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки і механіки. – Одеса : Укрполіграф, 2005. – 597, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 427-497. – Бібліогр.: с. 420-426 та в кінці гл. – ISBN 966-8829-00-X
574.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
575.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информ. по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex