Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Община. 1927 [Книга]. – [перепеч. с 1927 г., Урга]. – Москва : Междунар. Центр Рерихов ; Мастер-Банк. – ISBN 5-86988-140-4
527.
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова на сторінках центральної, регіональної та університетської преси 2000-2010 рр. [Книга] : інформаційне видання / МОНУ, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наукова б-ка ; [авт.-упоряд. : С.О. Мерзлякова, О.В. Суровцева ; наук. ред. В.А. Сминтина ; відп. ред. М.О. Подрезова]. – Одеса : Астропринт, 2010. – 903 с. : іл. – ISBN 978-966-190-349-3
528.
Однострій. Форменная одежда [Журнал] : український військово-історичний журнал. – Рівне, 1998-
529.
Бродин О.М. Одночастинкові та колективні процеси в розупорядкованих конденсованих молекулярних середовищах [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Бродин О.М. ; Нац. техн. ун-т України "Кмївський політехн. ін-т". – Київ, 2011
530.
Матвєєв Е.М. Опір матеріалів. Тестові завдання. Основні формули [Книга] : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Матвєєв Е.М., Тисовський Л.О. ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Друксервіс, 2008. – 132 с.
531.
Саркисов С.С. Оптимизация процессов термопластической записи информации [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Саркисов С.С. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985
532.
Атаманенко Б.А. Оптические и структурные свойства покрытий из нигридов переходных металлов и углерода, получаемых лазерными способами [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Атаманенко Б.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
533.
Трайдук С.Ф. Оптические свойства тонких пленок Ni и сверхтонких переходных слоев окислов NiO и MoO3 на границе пленка-подложка, полученных напылением термическими и плазменно-ионным методами [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.05 / Трайдук С.Ф. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
534.
Ломакіна О.В. Оптичні властивості тонких плівок Mo, Ti, Cr і перехідних шарів на них [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук:01.04.05 / Ломакіна О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
535.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Журнал] = Optoelectronics and semiconductor technics : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ін-т физики и полупроводников им. В.Е Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
536.
Основи моніторингу технологічних об"єктів нафтогазової галузі [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Г.Н. Семенцов [та ін.] ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. автоматизації технол. процесів і моніторингу в екології. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 812 с. : іл. + Додаток: с. 784-808. – Бібліогр.: с. 769-783. – ISBN 978-966-694-120-9
537.
Бегей І.І. Основи політології [Книга] : навч. посібник / І.І. Бегей. – Київ : Знання, 2011. – 352 с. : табл. + CD. – Бібліогр.: с. 230-241. – ISBN 978-966-346-726-9
538.
Власова О.І. Основи психології та педагогіки [Книга] : підручник / О.І. Власова, А.А. Марушкевич. – 2-ге вид., переробл. – Київ : Знання, 2011. – 336 с. : табл. – Бібліогр.: с. 310-314. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-648-4
електронний додаток з програмним продуктом і 73 повнотекстовими виданнями з логіки.
539.
Васьківська С.В. Основи психологічного консультування [Книга] : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / С.В. Васьківська. – 2-е вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-564-6
540.
Тринько Р.І. Основи теоретичної і прикладної статистики [Книга] : навчальний посібник / Р.І. Тринько, М.Є. Стадник. – Київ : Знання, 2011. – 397 с. : таб. + Додаток: с. 391-397. – Бібліогр.: с. 377-380. – ISBN 978-966-346-599-9
541.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание / МЧС России. – Москва, 1999-
542.
Основы работы в системе КОМПАС [Книга] : конспект лекций для студентов специальности 6.050601 "Энергетический менеджмент" всех форм обучения / МОНУ ; Сумский гос. ун-т ; [сост. Э.В. Колисниченко]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2010. – 249 с. – Библиогр.: с. 248
543.
Петруня Ю.Е. Основы экономической теории [Книга] : учебное пособие / Ю.Е. Петруня, А.А. Задоя. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2011. – 359 с. : ил. – Библиогр.: с. 359. – ISBN 978-966-346-653-8
544.
Голокоз П.П. Особенности дифракции лазерного излучения на ультразвуке, обусловленные конечным соотношением скоростей взаимодействующих волн [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.03 / Голокоз П.П. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
545.
Калужська Л.О. Особливості відтворення аксіологем українського політичного дискурсу англійською мовою [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Калужська Л.О. ; Запорізький нац. ун-т. – Запоріжжя, 2010
546.
Гусєв О.П. Особливості зовнішньополітичної пропаганди в світлі рішень XXIV з"їзду Комуністичної партії Радянського Союзу ( З досвіду Українського радіомовлення на зарубіжні країни 1971-1974 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.10 / Гусєв О.П. ; М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; КДУ ім. Т.Г. Шевченка, Кафедра історії партійно-радянської преси. – Київ, 1975
547.
Бовсунівська І.В. Особливості розвитку комунальної власності в умовах переходу до ринкової економіки [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бовсунівська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
548.
Паліюк В.П. Особливості розкриття банківської таємниці судами [Книга] / Паліюк В.П. ; Акад. суддів України. – Вид. 2-ге, виправл. та доп. – Київ : Юстініан, 2009. – 384 с. + Додаток: с. 175-382. – Бібліогр.: с. 164-174. – ISBN 978-966-8257-60-5
549.
Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження) [Книга] : монографія / В.М. Бурдін ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 780 с. – Бібліогр.: с. 720-774. – ISBN 978-966-613-788-6
550.
От Майендорфа до Астаны [Книга] : принципиальные аспекты армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта : [сборник статей] / Информ.-аналит. центр по изучению постсовет. пространства ; Каф. истории стран ближ. зарубежья Ист. ф-та МГУ им. М.В. Ломоносова ; [под ред. Г.М. Алексеева]. – Москва, 2010. – 549, [2] с. – Библиогр. в примеч. в конце ст. – ISBN 978-5-99023-423-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,