Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Бошицький Ю.Л. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / Ю.Л. Бошицький, Я.Г. Воронін ; НАНУ ; Київський ун-т права ; Міжнар. центр правових проблем інтелектуальн. власності при Ін-ті держ. та права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ : Європейський університет, 2010. – 342 с. – ISBN 978-966-301-199-8
602.
Сушинський О.І. Правоохоронні органи України: проблемні аспекти статусу [Книга] / Олександр Сушинський. – Львів : Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола, 2010. – 248 с. – Напрям наукових і науково-прикладних досліджень та розробок "Інституційний розвиток України". – Бібліогр.: с. 235-247. – ISBN 978-966-199-014-1
603.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа= Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
604.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 1999-
605.
Праці професора Богдана-Івана Лончини [Книга] : науковий збірник / Укр. католиц. ун-т св. Климента Папи в Римі ; [редкол.: Владика Гліб Лончина та ін.]. – Львів ; Рим : Свічадо. – ISBN 978-966-395-426-4
606.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
607.
Почекутова О.І. Преса Закарпаття ХIХ - I половини ХХ століття [Книга] : бібліографічний покажчик / Олена Почекутова ; [наук. ред. Ілько В.І.] ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Наукова б-ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-126
608.
Ліщинська-Милян Прикладна етика [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
609.
Каденко И.Н. Применение модельного подхода в решении сложных задач гамма-спектрометрии [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Каденко И.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
610.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
611.
Стиранівський О.А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій [Книга] : монографія / О.А. Стиранівський, Ю.О. Стиранівський ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Галицька видавнича спілка ; Редакційно-видавничий відділ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010. – 208 с. : іл. + Додатки: с. 182-207. – Бібліогр.: с. 167-181. – ISBN 978-966-1633-24-6
612.
Про українське право [Журнал] : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
613.
Проблеми розвитку соціологічної теорії [Книга] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-387-0
614.
Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права [Книга] / Олександр Мережко. – Київ : Юстініан, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-316. – ISBN 978-966-8257-70-4
615.
Хмелько А.Ю. Проблемы развития международного научно-технического обмена социалистических стран (на примере патентно-лицензионных отношений) [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хмелько А.Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
616.
Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.] / В.Є. Снитюк. – Київ : Маклаут, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-2200-09-6
617.
Титенко С.В. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Титенко С.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011
618.
Прокуратура України [Книга] : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
619.
Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність [Автореферат] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
620.
Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
621.
Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. [Книга] : монографія / Микола Брегеда. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 161-186
622.
Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой [Книга] / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
623.
Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
624.
Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
625.
Корольчук М.С. Психодіагностика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,