Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Почекутова О.І. Преса Закарпаття ХIХ - I половини ХХ століття [Книга] : бібліографічний покажчик / Олена Почекутова ; [наук. ред. Ілько В.І.] ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т", Наукова б-ка. – Ужгород : Говерла, 2010. – 128 с. – Бібліогр.: с. 125-126
602.
Ліщинська-Милян Прикладна етика [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.І. Ліщинська-Милян ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 236 с. – Бібліогр. в кінці розділів. – ISBN 978-966-613-783-1
603.
Каденко И.Н. Применение модельного подхода в решении сложных задач гамма-спектрометрии [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Каденко И.Н.; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
604.
Природа и СВЕТ [Журнал] : общественно-политический и научно-познавательный журнал для народного чтения. – Москва : Свет, 1981-. – ISSN 0868-488Х
605.
Стиранівський О.А. Природоохоронні засади транспортного освоєння гірських лісових територій [Книга] : монографія / О.А. Стиранівський, Ю.О. Стиранівський ; МОНУ ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів : Галицька видавнича спілка ; Редакційно-видавничий відділ Національного лісотехнічного ун-ту України, 2010. – 208 с. : іл. + Додатки: с. 182-207. – Бібліогр.: с. 167-181. – ISBN 978-966-1633-24-6
606.
Про українське право [Журнал] : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; редкол.: П. Андрушко, Г.Балюк, І. Безклубний [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2006-. – ISBN 978-966-306-020-4
607.
Проблеми розвитку соціологічної теорії [Книга] : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – 439, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-171-387-0
608.
Мережко О.О. Проблеми теорії міжнародного публічного та приватного права [Книга] / Олександр Мережко. – Київ : Юстініан, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 309-316. – ISBN 978-966-8257-70-4
609.
Хмелько А.Ю. Проблемы развития международного научно-технического обмена социалистических стран (на примере патентно-лицензионных отношений) [Дисертація] : дисс. ... канд. экон. наук : 08.00.14 / Хмелько А.Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
610.
Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.] / В.Є. Снитюк. – Київ : Маклаут, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-2200-09-6
611.
Титенко С.В. Програмне забезпечення онтологічно-орієнтованої системи керування інформаційно-навчальним Web-контентом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Титенко С.В. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2011
612.
Прокуратура України [Книга] : навчальний посібник / Бесчастний В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Бесчастного. – Київ : Знання, 2011. – 446 с. + Додаток: с. 405-446. – Бібліогр.: с. 396-404. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 978-966-346-760-3
613.
Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність [Автореферат] : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011
614.
Рибачок В.А. Процедура нотаріального посвідчення договору іпотеки: історія та сучасність [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Рибачок В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
615.
Брегеда М.В. Процес десталінізації і суспільні настрої українського населення у 1953-1964 рр. [Книга] : монографія / Микола Брегеда. – Миколаїв : Фірма "Іліон", 2010. – 188 с. – Бібліогр.: с. 161-186
616.
Доманов В.Н. Процессы тепломассообмена водоемов-охладителей с атмосферой [Книга] / В.Н. Доманов, А.Г. Костин, Е.И. Никифорович ; НАНУ ; Ин-т гидромеханики. – Киев : Наукова думка, 2011. – 320 с. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 299-317. – ISBN 978-966-00-1055-0
617.
Говорун Д.Н. Проявление внутри - и межмолекулярных взаимодействий в колебательных спектрах некоторых жидкостей [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Говорун Д.Н. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986
618.
Коротков П.А. Проявление межмолекулярного и электрон-фононного взаимодействия в спектрах комбинационного рассеяния конденсированной фазы [Дисертація] : дисс. ... д-ра физ.- мат. наук : 01.04.05 / Коротков П.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990
619.
Корольчук М.С. Психодіагностика [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук, В.І. Осьодло ; за ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торговел.-екон. ун-т ; Нац. акад. оборони України. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2010. – 399, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 396-398. – ISBN 978-966-521-272-0
620.
Дыченко Л.Ф. Психология деловых отношений в библиотеке [Книга] : научно-практическое пособие / Л.Ф. Дыченко. – Москва : Литера, 2011. – 158 с. – Библиогр.: с. 98-103. – (Современная библиотека / ред. совет.: Борисова О.О. [и др.] ; вып. 84). – ISBN 978-5-91670-052-7
621.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
622.
Корольчук М.С. Психологія [Книга] : схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-521-306-2
623.
Психологія сімейних взаємин [Книга] : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6

624.
Психологія судового розгляду кримінальних справ [Книга] : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
625.
Корольчук М.С. Психофізіологія діяльності [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.С. Корольчук. – [2-е вид.]. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2011. – 400 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 324-337. – ISBN 978-966-521-218-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex