Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Мельничук С.М. Методи та засоби захисту розподільних електричних мереж від неповнофазних режимів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Мельничук Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2015
502.
Цимбал О.М. Методи та моделі інтелектуальної підтримки прийняття рішень у автоматизованому керуванні гнучким інтегрованим радіоелектронним виробництвом [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Цимбал Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
503.
Макутоніна Л.В. Методи та моделі криптографічних перетворень з доказовою стійкістю, що засновані на ідентифікаторах та алгебраїчних решітках [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Макутоніна Лідія Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015
504.
Каратанов О.В. Методи та моделі формування єдиного інформаційного простору для підтримки процесів розроблення авіаційної техніки [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Каратанов Олександр Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2015
505.
Методи та об"єкти хімічного аналізу [Журнал] = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
506.
Методи та об"єкти хімічного аналізу [Журнал] = Методы и обьекты химического анализа = Metody i ob"ekty khimicheskogo analiza : научно-практический журнал / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Київ, 2006-. – ISSN 1991-0290
507.
Домилівська Л.В. Методика викладання української мови в середній школі [Книга] : навч. посібник / Людмила Домилівська ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Український фітосоціологічний центр, 2015. – 143, [1] с. : табл. – Слов. основ. термінів: с. 139-143. – Бібліогр.133-138. – ISBN 978-966-306-181-2
508.
Заболотна М.І. Методика навчання аудіювання англомовних публіцистичних текстів старшокласників в умовах профільного навчання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Заболотна Марина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шеченка, Ін-т філології. – Київ, 2015
509.
Зінченко В.М. Методика формування мовно-мовленнєвих компетентностей на засадах системного підходу учнів старших класів гімназії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Зінченко Вікторія Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015
510.
Руденко Б.Б. Методологічні засади юридичної науки: парадигмальний вимір [Автореферат] : дис. автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Руденко Богдан Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
511.
Сидоренко Е.В. Методы математической обработки в психологии [Книга] / Е.В. Сидоренко. – Санкт-Петербург : Речь, 2002. – 346, [4] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 309-314, 347. – ISBN 5-9268-0010-2
512.
Бойко Е.И. Механизмы умственной деятельности [Книга] : избранные психол. труды / Е.И. Бойко ; под ред. А.В. Брушлинского, Т.Н. Ушаковой ; Рос.акад.образования, Моск. психол.-соц. ин-т. – Москва ; Воронеж : Московский психолого-социальный институт ; МОДЭК, 2002. – 687, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 675-681 и в подстроч. примеч. – (Психологи Отечества : : избранные психологические труды в 70 т. / редкол.: Д.И. Фельдштейн (гл. ред.) [и др.]). – ISBN 5-8939-300-2
513.
Механика твердого тела [Журнал] : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины, Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1969-. – ISSN 0321-1975
514.
Механические свойства свинцовых сплавов химических источников тока [Книга] / В.А. Дзензерский [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т трансп. систем и технологий "Трансмаг", Междунар. науч.-пром. корпорация "Веста". – Киев : Наукова думка, 2014. – 220, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 209-218. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1474-9
515.
Механізм регулювання економіки [Журнал] = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
516.
Механізм регулювання економіки [Журнал] = Механизм регулирования экономики = Мechanism of economic regulation : міжнар. наук. журн. / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон.досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. " Акад. підприємництва і менеджменту України"(СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми. – ISSN 1726-8699
517.
Мир человека. Тайна? Тайна! Тайна... [Книга]. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2002. – 637, [2] с. – (Психологические этюды). – ISBN 5-222-02436-9
518.
Мировая экономика и международные отношения [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0131-2227
519.
Жуковін О.В. Мистецтво трюку у контексті видовищної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Жуковін Олександр В"ячеславович ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015
520.
Антоненко Н.П. Мифопоэтика и лингвосемиотика ассоциативов в русских волшебных сказках [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Антоненко Наталия Павловна ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Ин-т филологии. – Киев, 2014
521.
Червінська Л.М. Міграція як складова сучасного політичного процесу [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Червінська Людмила Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
522.
Червінська Л.М. Міграція як складова сучасного політичного процесу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Червінська Людмила Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
523.
Фоменко Д.Д. Мідні гравірувальні дошки українських друкарень XVII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського [Книга] : [каталог] / Діна Фоменко, Ірина Цинковська, Гліб Юхимець ; [відп. ред. Гліб Юхимець ; вступ. ст.: І. Цинковська, Г. Юхимець ; фот. О.І. Петренка, Г.М. Юхимця] ; [НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського]. – Київ : Академперіодика, 2014. – 356, [3] с., [105] арк. фот : іл. – Покажчики: с. 338-354. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 324-337 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-276-9
524.
Міждисциплінарні дослідження складних систем [Журнал] = Interdisciplinary studies of complex systems : [збірник наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінарний н.-д. центр складних систем. – Київ. – ISSN 2307-4515
525.
Міжнародна інформація: терміни і коментарі [Книга] = International information: terms and comments : навч. посібник / Є.А. Макаренко, М.М. Рижков, О.П. Кучмій, О.М. Фролова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр вільної преси, 2014. – 479, [1] с. – Тит. л., зміст, анот., інформ. про авт. англ., укр. - Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 70 років. – Бібліогр.: с. 466-473. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-2123-59-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex