Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2006-
477.
Медобори [Журнал] : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
478.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
479.
Тимченко Л.Д. Международное право [Книга] : вводный курс / Л.Д. Тимченко. – Одесса : Фенікс, 2014. – 312, [8] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-786-3
480.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
481.
Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие / [А.М. Зобов и др.] ; под ред. канд. экон. наук, проф. А.М. Зобова ; [Рос. ун-т дружбы народов]. – Москва : РУДН, 2011. – 278, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-209-03584-8
482.
Карпова С.В. Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 318, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-222-16224-8
483.
Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие для бакалавров направления "Менеджмент" и студентов спец. "Маркетинг" / [Нагапетьянц Н.А. и др.] ; под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2012. – 290, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 287-288. – ISBN 978-5-9558-0219-0
484.
Диденко Н.И. Международный маркетинг [Книга] : теория и анализ конкретных ситуаций : учеб. для бакалавров : [базовый курс] / Н.И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк ; С.-петерб. гос. политехн. ун-т. – Москва : Юрайт, 2012. – 556, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: 555-556 и в подстроч. примеч. – (Бакалавр ) ( Министерство образования и науки РФ рекомендует). – ISBN 978-5-9916-1923-3
485.
Білорус Т.В. Менеджмент [Книга] : практикум / Білорус Тетяна Валеріївна, Горбась Ірина Миколаївна. – Київ : Київський наіональний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 471, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 414-467 (парал. укр., рос. та англ.). – Бібліогр.: с. 468-471 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-432-150-8
486.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.М. Дроздова ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 244-246. – ISBN 966-8365-23-2
487.
Пихтовникова Л.С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты [Книга] : монография / Л.С. Пихтовникова, С.Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-192. – ISBN 978-966-285-215-8
В пр. №1699774 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. підпис (Л.С. Піхтовнікова)
488.
Богданович В.Ю. Методи державного управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних сферах [Книга] : навч. посібник / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко, М.Ф. Єжеєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-131. – ISBN 978-966-619-238-0
489.
Ємець Ю.В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ємець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
490.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
491.
Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
492.
Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015
493.
Методика навчання української мови в середніх освітніх закладах [Книга] : підручник для студентів філол. ф-тів ун-тів / [М.І. Пентилюк та ін.] ; за ред. проф. М. Пентилюк. – Київ : Ленвіт, 2009. – 399, [1] с. : табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 397-399 та в підрядк. прим. – ISBN 966-70-43-91-6
494.
Методики гідрографічного та водогосподарського районування території України відповідно до вимог Водної рамкової директиви Європейського Союзу [Книга] / [Гребінь В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Вінниц. нац. техн. ун-т, Держ. агентство вод. ресурсів України. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 56 с. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-966-501-094-4
495.
Методичні рекомендації до написання дипломних робіт [Брошура] : для студентів напряму підгот. 6.010106 "Соц. педагогіка" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [упоряд.: С.П. Балашова, Н.І. Головко]. – Київ : [б. в.], 2015. – 54 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. – Бібліогр.: с. 52-54
496.
Фурман А.В. Методологія парадигмальних досліджень у соціальній психології [Книга] : монографія / Фурман Анатолій Васильович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології, Терноп. нац. екон. ун-т, НДІ методології та економіки вищої освіти. – Київ ; Тернопіль : Економічна думка, 2013. – 99, [1] с. : іл., табл. – Імен. покажч.: с. 99. – Бібліогр.: с. 87-98. – ISBN 978-966-654-332-8
497.
Курченко А.А. Метричні простори у курсі математичного аналізу [Книга] : навч. посібник / О.О. Курченко, К.В. Рабець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Мех.-мат. ф-т. – Київ : [б. в.], 2011. – 146, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 145-146. – Бібліогр.: с. 144
498.
Ройзман В.П. Механика в электронике [Книга] / Ройзман В.П. – Хмельницкий : ХНУ. – ISBN 978-966-330-224-9
499.
Иродов И.Е. Механика. Основные законы [Книга] : учебн. пособие для студентов физ. специальностей высш. учеб. заведений / И.Е. Иродов. – 10-е изд. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010. – 309, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 304-309. – (Технический университет). – ISBN 978-5-9963-0063-1
500.
Иродов И.Е. Механика. Основные законы [Книга] / И.Е. Иродов. – 8-е изд., стер. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2006. – 309, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 304-309. – (Серия "Технический университет"). – ISBN 5-94774-413-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex