Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя


Електроннi ресурси
Бази даних
Електроннi тексти
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
476.
Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта [Книга] / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
477.
Грисенко М.В. Математика для економістів [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / М.В. Грисенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 662, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 653. – ISBN 966-594-959-4
Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі.
Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника полягає в тому, що він поєднує в собі вивчення математичних методів із змістовним розглядом економічних моделей та задач, що ілюструє застосування відповідних теоертичних методів та моделей.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
478.
Грисенко М.В. Математична статистика для економістів-міжнародників [Книга] : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258
479.
Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
480.
Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
481.
Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
482.
Радченко О.М. Математичний аналіз [Книга] : функції багатьох змінних / О.М. Радченко. – Київ : Лектор, 1999. – 80 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. відсутній. - Предм. покажч.: с. 79-80
483.
Материалы докладов 3-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применение, свойства", посвященной памяти академика Владимира Михайловича Ажажи [Книга] : 15-18 сент. 2015 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние ядер. физики и энергетики, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [отв. за вып.: С.Д. Лавриненко, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 111, [1] с. : ил., табл. – Кн. без тит. л. - Ст. рус., англ. – Библиогр. в конце ст.
484.
Медиатека и мир [Журнал] : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка" ; АНО "Центр библиотечных инновационных технологий РГБ". – Москва, 2006-
485.
Медобори [Журнал] : альманах / Хмельниц. обл. осередок Всеукр. творчої спілки "Конгрес літераторів України"; Хмельниц. міськ. літ. спілка "Поділля". – Хмельницький : ФОП Цюпак. – ISBN 978-617-513-318-7
486.
Международная экономика [Журнал] : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
487.
Тимченко Л.Д. Международное право [Книга] : вводный курс / Л.Д. Тимченко. – Одесса : Фенікс, 2014. – 312, [8] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-438-786-3
488.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
489.
Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие / [А.М. Зобов и др.] ; под ред. канд. экон. наук, проф. А.М. Зобова ; [Рос. ун-т дружбы народов]. – Москва : РУДН, 2011. – 278, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-209-03584-8
490.
Карпова С.В. Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по спец. "Мировая экономика" / С.В. Карпова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 318, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – (Серия "Высшее образование"). – ISBN 978-5-222-16224-8
491.
Международный маркетинг [Книга] : учеб. пособие для бакалавров направления "Менеджмент" и студентов спец. "Маркетинг" / [Нагапетьянц Н.А. и др.] ; под общ. ред. Н.А. Нагапетьянца. – Москва : Вузовский учебник ; Инфра-М, 2012. – 290, [2] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 287-288. – ISBN 978-5-9558-0219-0
492.
Диденко Н.И. Международный маркетинг [Книга] : теория и анализ конкретных ситуаций : учеб. для бакалавров : [базовый курс] / Н.И. Диденко, Д. Ф. Скрипнюк ; С.-петерб. гос. политехн. ун-т. – Москва : Юрайт, 2012. – 556, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: 555-556 и в подстроч. примеч. – (Бакалавр ) ( Министерство образования и науки РФ рекомендует). – ISBN 978-5-9916-1923-3
493.
Білорус Т.В. Менеджмент [Книга] : практикум / Білорус Тетяна Валеріївна, Горбась Ірина Миколаївна. – Київ : Київський наіональний університет ім. Тараса Шевченка, 2014. – 471, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 414-467 (парал. укр., рос. та англ.). – Бібліогр.: с. 468-471 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-432-150-8
494.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Г.М. Дроздова ; М-во освіти і науки України. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 247, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 244-246. – ISBN 966-8365-23-2
495.
Пихтовникова Л.С. Метафора и метаметафора в немецкоязычном художественном дискурсе: когнитивный и прагмастилистический аспекты [Книга] : монография / Л.С. Пихтовникова, С.Н. Коринь ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2015. – 199, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 166-192. – ISBN 978-966-285-215-8
В пр. №1699774 напис: В наукову бібліотеку КНУ імені Тараса Шевченка жовтень 2015 р. підпис (Л.С. Піхтовнікова)
496.
Богданович В.Ю. Методи державного управління забезпеченням національної безпеки у її визначальних сферах [Книга] : навч. посібник / В.Ю. Богданович, А.І. Семенченко, М.Ф. Єжеєв ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 134, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126-131. – ISBN 978-966-619-238-0
497.
Ємець Ю.В. Методи ідентифікації на базі мультіфрактальних показників при розпізнаванні завад і текстур [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Ємець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2015
498.
Методи та прилади контролю якості [Журнал] = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1997-. – ISSN 1993-9981
499.
Кліменкова А.М. Методика емпіричної ідентифікації культурних кодів комерційної реклами [Дисертація] : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.02 / Кліменкова Анастасія Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
500.
Литвиненко І.Ю. Методика навчання студентів технічних спеціальностей англомовного читання на засадах інтеграції [Дисертація] : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Литвиненко Ірина Юріївна ; Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2015
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,