Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
451.
Українка Л. Лісова пісня [Книга] : драма-феєрія в 3 діях / Леся Українка ; [упоряд.: С. Романов, Т. Данилюк-Терещук ; пер. з укр. П. Канді ; іл. К. Сивої] ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2011. – 139, [1], 143, [1] с. : іл., ноти. – Ювілейне вид. - Кн.-"переверт" укр., та англ. мовами. Назва англ. мовою: Forest Song. – ISBN 978-966-600-563-5
452.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
453.
Літопис журнальних статей [Журнал] = Journal articles chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1936-. – ISSN 0130-9188
454.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
455.
Літопис книг [Журнал] = Book chronicle : державний бібліографічний покажчик України / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ : Книжкова палата України, 1924-. – ISSN 0130-9196
456.
Конверский А.Е. Логика [Книга] : учебник [для студентов-политологов] / А.Е. Конверский ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. политологии. – Москва : Издательство Московского университета, 2014. – 338, [2] с. : ил., табл. – Аннот. парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 336. – (Библиотека факультета политологии МГУ / редкол.: А.Ю. Шутов (пред.) [и др.]). – ISBN 978-5-19-010909-2
457.
Конверский А.Е. Логика [Книга] = Логіка : учеб. для студентов юрид. фак. / А.Е. Конверский ; пер. с укр. яз. Е.Е. Ледникова. – Москва : Идея-Пресс, 2012. – 324 с. : ил., табл. – Парал. тит. л. укр. – Библиогр.: с. 322. – ISBN 978-5-903927-13-5
458.
Людина та довкілля. Проблеми неоекології [Журнал] / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 1999-. – ISSN 1992-4224
459.
Майдан про Росію [Книга] = Майдан о России = Maidan on Russia : [аналіт. матеріали та коментарі] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – 150, [2] с. : іл., табл., схеми. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-8495-47-2
460.
Радіонова І.Ф. Макроекономічний аналіз національної економіки [Книга] : навч. посібник / І.Ф. Радіонова, В.І. Усик ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Кам"янець-Подільський : Аксіома, 2015. – 302, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 294-301. – ISBN 978-966-496-323-4
461.
Мала енциклопедія нотаріуса [Журнал] : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків : Страйд, 2002-
462.
Вишневський В.І. Малі річки Києва [Книга] / В.І. Вишневський. – Вид. 2-ге, уточнене і допов. – Київ : Інтерпрес ЛТД, 2013. – 81, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 81-82. – ISBN 978-966-50-095-1
463.
Алешина И.В. Маркетинг для менеджеров [Книга] : учеб. пособие / И.В. Алешина. – Москва : ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 455, [1] с. : ил., табл. – На обл. загл. разд.: Маркетинг и организация ; Управление маркетингом ; Макетинговая информация ; Маркетинговый комплекс. – Библиогр.: с. 448-456. – ISBN 5-8183-0657-7
464.
Маркетинг і менеджмент інновацій [Журнал] = Marketing and management of innovations : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2010-. – ISSN 2218-4511
465.
Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії та практики [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Липчук В.В., Дудяк Р.П., Бугіль С.Я.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Липчука. – 2-ге вид., допов. і випр. – Львів : Новий Світ-2000, 2003. – 280, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 285-286. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-23-2
466.
Кулєшова Н.В. Маркетингова стратегія туристичного підприємства: моделі формування та оцінювання [Книга] : монографія / Кулєшова Н.В., Полякова О.Ю. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 219, [1] с. – Бібліогр.: с. 161-178. – ISBN 978-966-676-571-3
467.
Габинская О.С. Маркетинговые коммуникации [Книга] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. "Маркетинг" / О.С. Габинская, Н.В. Дмитриева. – Москва : Академия, 2010. – 239, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. – (Высшее профессиональное образование ; Экономика и управление). – ISBN 978-5-7695-6453-6
468.
Гальчинский А.С. Маркс и современный мир: гуманистическая доминанта [Книга] / Анатолий Гальчинский ; [гл. ред. Светлана Головко]. – Киев : Лыбидь, 2015. – 326, [2] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-06-0692-0
469.
Грисенко М.В. Математика для економістів [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / М.В. Грисенко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 662, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 653. – ISBN 966-594-959-4
Математика для економістів. Методи, моделі, приклади і задачі.
Посібник містить систематичне викладення основних базових математичних понять, тверджень, методів та моделей, які використовуються в економіці. Характерна особливість даного посібника полягає в тому, що він поєднує в собі вивчення математичних методів із змістовним розглядом економічних моделей та задач, що ілюструє застосування відповідних теоертичних методів та моделей.
Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
470.
Грисенко М.В. Математична статистика для економістів-міжнародників [Книга] : навч. посібник / М.В. Грисенко, А.Ю. Рижов ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – 261, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-258
471.
Двірничук К.В. Математичне моделювання динаміки товстих пружних плит в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Двірничук Костянтин Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
472.
Мартинюк П.М. Математичне моделювання консолідації грунтів з урахуванням техногенного впливу та комплексу фізико-хімічних процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Мартинюк Петро Миколайович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2015
473.
Клименко А.О. Математичне моделювання нелінійних форм коливань маятникових систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Клименко Анна Олександрівна ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2014
474.
Радченко О.М. Математичний аналіз [Книга] : функції багатьох змінних / О.М. Радченко. – Київ : Лектор, 1999. – 80 с. : іл., табл. – Кн. описана за обкл. - Тит. арк. відсутній. - Предм. покажч.: с. 79-80
475.
Материалы докладов 3-й Международной конференции "Высокочистые материалы: получение, применение, свойства", посвященной памяти академика Владимира Михайловича Ажажи [Книга] : 15-18 сент. 2015 г., Харьков / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние ядер. физики и энергетики, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; [отв. за вып.: С.Д. Лавриненко, Т.В. Ситнянская]. – Харьков : ННЦ ХФТИ, 2015. – 111, [1] с. : ил., табл. – Кн. без тит. л. - Ст. рус., англ. – Библиогр. в конце ст.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,