Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Духовна О.В. Правове регулювання місцевих запозичень в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Духовна Оксана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
377.
Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні [Книга] : монографія / В.О. Швець. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 206, [2] с. – Бібліогр.: с. 182-207. – ISBN 978-966-667-500-5
378.
Бевз О.В. Правовий режим земель історико-культурного призначення в Україні (історичні ареали населених місць) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Бевз Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
379.
Гайдабрус Т.М. Правовий статус та режим Чорноморських проток [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Гайдабрус Тамара Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
380.
Правові проблеми пенсійного забезпечення в Україні [Книга] : монографія / [Хуторян Н.М. та ін. ; наук. ред.: Хуторян Н.М., Шумило М.М.] ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України. – Київ : Ін Юре, 2012. – 538, [2] с. – Авт. зазнач. наприкінці кн. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-462-8
381.
Кукіна З.О. Правові стандарти і практика регулювання діяльності засобів масової інформації в міжнародному праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кукіна Зінаїда Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
382.
Янцур М.С. Практикум з професійної орієнтації і методики профорієнтаційної роботи [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закладів] / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 215, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 207-213. – ISBN 978-966-194-123-5
383.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Відділення фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
384.
Праці Одеського політехнічного університету [Журнал] = Odes"kyi politechnichnyi universytet: pratsi : науковий та науково-виробничий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 1996-. – ISSN 2076-2429
385.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
386.
Лисица В.Н. Предмет регулирования международного инвестиционного права [Книга] / В.И. Лисица ; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т философии и права ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : [б. и.], 2008. – 282, [1] с. – Библиогр.: с. 248-281 и в примеч. – ISBN 978-5-94520-057-9
387.
Сад Преступления любви, или Безумства страстей [Книга] / Маркиз де Сад ; [пер. с фр. Е. Морозов]. – Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2008. – 282, [2] с. – Содерж.: Преступления любви, или Безумства страстей: Эрнестина: швед. повесть ; Лауренция и Антонио: итал. повесть ; Короткие истории, рассказы и фаблио: Дорси, или Насмешка судьбы ; Жена Кастеляна де Лонжевиль, или Женская месть и др. – ISBN 978-5-395-22230-6
388.
Цюкало Ю.В. Принципи здійснення суб"єктивних цивільних прав [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Цюкало Юрій Вікторович ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т інтелект. власності. – Київ, 2013
389.
Проблеми впровадження культури безпеки в Україні [Книга] : аналіт. доповідь / Скалецький Ю.М. [та ін.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 51, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-177-6
390.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
391.
Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології [Журнал] : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка; ДЗ "Луганський держ. мед. ун-т". – Київ ; Луганськ. – ISBN 966-95259-9-6
392.
Проблеми історії та історіографії України [Книга] : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 84 с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (День науки історичного факультету / оргком. секції: Казьмирчук Г.Д. (відп. ред.) [та ін.] ; Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
Науковій бібліотеці ім. М.О. Максимовича від усіх учасників збірника матеріалів на згадку. Підпис Г.Д. Казьмирчук. 16/XII.2013 р.
393.
Проблеми сучасної конституціоналістики [Книга] : навч. посібник / Орзіх М.П. [та ін.] ; за ред. М.П. Орзіха ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Київ : Юрінком Інтер. – (Серія "Проблеми сучасної конституціоналістики" ; вип. 2 ; Конституційні перетворення в Україні). – ISBN 978-966-667-545-6
394.
Проблемні питання розширення міжнародної діяльності ракетно-космічної галузі України в сучасних умовах [Книга] : аналіт. доп. / [Горбулін В.П. та ін.] ; за заг. ред. В.П. Горбуліна ; Нац. ін-т стратег. дослідж., Регіон. філіал у м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2012. – 97, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-1696-80-7
395.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им.Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
396.
Проблемы старения и долголетия [Журнал] : научно-практичекий журнал / Гос. учреждение "Ин-т геронтологии им. Д.Ф. Чеботарева НАМН Украины". – Киев, 1990-. – ISSN 0869-1703
397.
П"янило Я. Проекційно-ітераційні методи розв"язування прямих та обернених задач переносу [Книга] / [Я.Д. П"янило] ; Нац. акад. наук України, Центр мат. молелювання Ін-ту приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : Ін-т приклад. пробл. механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, 2011. – 248, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. : с. 232-245. – ISBN 966-665-155-6
398.
Прокурорський нагляд в Україні [Книга] : підручник для студ. вищ. навч. закладів : [академ. курс] / І.І. Когутич [та ін.] ; за ред. В.Т. Нора ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Ін Юре, 2011. – 591, [1] с. – Бібліогр. наприкінці тем та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-313-459-8
399.
Янцур М.С. Професійна орієнтація і методика профорієнтаційної роботи [Книга] : курс лекцій : навч. посібник / М.С. Янцур ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2012. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 357-378. – ISBN 978-966-194-122-8
400.
Драгнєв Ю.В. Професійний розвиток майбутнього вчителя фізичної культури в умовах інформаційно-освітнього простору: теорія та практика [Книга] : монографія / Ю.В. Драгнєв ; [наук. ред. Харченко С.Я.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Ін-т фізичного виховання і спорту. – Луганськ : ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2013. – 475, [1] с. – Бібліогр.: с. 370-473. – ISBN 978-966-617-318-1
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex