Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
426.
Лушникова М.В. Российская школа финансового права: портреты на фоне времени [Книга] : монография / М.В. Лушникова, А.М. Лушников ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ярослав. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ИНДИГО, 2013. – 797, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Серия "Ярославская юридическая школа начала XXI века"). – ISBN 978-5-8397-0895-2
427.
Штепа О.С. Самоменеджмент (самоорганізування особистості) [Книга] : навч. посіб. / О.С. Штепа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : [Львів. нац. ун-т ім. І. Франка], 2012. – 361, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 350-351. – Бібліогр.: с. 352-361 та в кінці розд. – ISBN 978-966-613-946-0
428.
Свободная мысль [Журнал] : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 1924-. – ISSN 0869-44435
429.
Свод армянских памятных записей, относящихся к Крыму и сопредельным регионам (XIV-XV вв.) [Книга] / Респ. науч.-исслед. центр крымоведения при Рескомитете Авт. Респ. Крым по охране культур. наследия, НИИ древ. рукописей М-ва науки и образования Респ. Армения - Матенадаран им. Месропа Маштоца ; сост., рус. пер., введ. и примеч. Т.Э. Саргсян. – Симферополь : СОНАТ, 2010. – 311, [1] с., [4] л. ил. : ил., табл. – Библиогр.: с. 272-286 и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-2178-29-6
430.
Щербатюк В.М. Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 років: українська історіографія [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
431.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ". – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
432.
Системні дослідження та інформаційні технології [Журнал] = System research & information technologies : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України ; Навч.-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу" НТУУ "КПІ". – Київ : ІПСА НАН України, 2001-. – ISSN 1681-6048
433.
Колтухов С.Г. Скифы Крымского Присивашья в VII-IV вв. до н. э. Погребальные памятники [Книга] = Scythians of Crimean Prisivashe"s region in 7th - 4th cent. B.C. burial mounds : ландшафт.-ист. районирование археол. памятников Крыма / С.Г. Колтухов ; [отв. ред: В.А. Кутайсов, Т.Н. Смекалова] ; Крым. фил. Ин-та археологии НАН Украины, Ун-т г. Орхуса, Музей "Moesgard" ; С.-Петерб. гос. ун-т, Гео-археол. экспедиция. – Симферополь : Предприятие Феникс, 2012. – 138, [1] с. – Доп. тит. л. англ. – Библиогр.: с. 96-105 и в подстроч. примеч. – (Материалы к археологической карте Крыма ; вып. 10). – ISBN 978-617-671-010-3
434.
Кайдан Н.В. Скінченні кільця [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Кайдан Наталія Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
435.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
436.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 7. Литературоведение [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 1. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
437.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 3. Философия [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
438.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 2. – 2013. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
439.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
440.
Васильєв В.В. Соціальна робота на підприємстві [Книга] : навч. посібник / Васильєв В.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 423, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 409-414 та в кінці глав. – ISBN 978-966-194-077-1
441.
Сенчило Н.О. Соціальна турецька новела першої половини XX століття: жанрові особливості, типологія героїв [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Сенчило Надія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
442.
Калінеску Т.В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств [Книга] : монографія / Т.В. Калінеску, О.О. Зеленко, М.О. Наталенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ : Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, 2013. – 290, [2] с. : іл., табл. – Присвячено 10-річчю кафедри оподаткування СНУ ім. В. Даля. – Бібліогр.: с. 243-260. – ISBN 978-966-590-981-1
443.
Каховська О.В. Соціальність і її забезпечення в транзитивній економіці: теорія, оцінка, механізм регулювання [Книга] : монографія / О.В. Каховська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 987-966-7800-94-9
444.
Погребняк О.С. Спектрофотометричне визначення хлорату(I), бромату (V) та йодату (V) N,N-діетиланіліном [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Погребняк Олег Степанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
445.
Сидоренко М.О. Спеціалізовані програмні застосунки автоматичної обробки метаданих і збагачення контенту для розширення сервісів Semantic Web [Дисертація] : дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Сидоренко Марина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
446.
Клименко О.М. Співвідношення публічного та приватного інтересів у аспекті примусового відчуження об"єктів права приватної власності, зумовленого суспільною необхідністю [Книга] : (конституційно-правовий аналіз) : монографія / О.М. Клименко ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 367-423. – ISBN 966-7024-99-7
447.
Стан та динаміка розвитку неурядових організацій України 2002-2011 роки [Книга] : [звіт за даними дослідж.] / USAID [та ін.] ; [авт.-упоряд. Любов Паливода, Софія Голота]. – Київ : Творчий центр ТЦК, 2013. – 114, [3] с., включ. обкл. : іл., табл. – ISBN 978-966-2022-48-3
448.
Крил Х.Г. Становление государственной власти в Китае. Империя Западная Чжоу [Книга] = The origins of statecraft in China. The Western Chou Empire / Хэрли Глесснер Крил ; [пер. с англ. Котенко Р.В.]. – Санкт-Петербург : Евразия, 2001. – 479, [1] с. – Загл. и авт. ориг.: The origins of statecraft in China / Herrlee G. Creel. – Библиогр.: с. 459-479 и в примеч. : с. 355-458. – ISBN 58071-0080-8
449.
Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
450.
Олемской А.И. Статистическая теория самоорганизованных сложных систем [Книга] : монография / [Олемской А.И., Шуда И.А.] ; М-во образования и науки Украины, Сумский гос. ун-т. – Сумы : Изд-во СумГУ, 2010. – 376, [1] с. : ил. – Авт. указ. на обл. – Библиогр.: с. 349-376. – ISBN 978-966-657-323-3
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,