Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Фізичне виховання, спорт і культура здоров"я у сучасному суспільстві [Журнал] : збірник наукових праць Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк. – ISSN 2220-7481
502.
Фізіологія людини і тварин [Книга] : фізіологія нервової, м"язової і сенсорних систем : підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Клевець М.Ю. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2012. – 310, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. - Імен. покажч.: с. 283-286. - Предм. покажч.: с. 287-311. - Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2009 р. – Бібліогр.: с. 279-282. – (Серія "Біологічні студії"). – ISBN 978-966-613-961-3
503.
Семенюк Е.П. Філософія сучасної науки і техніки [Книга] : [підручник] / Едуард Семенюк, Володимир Мельник ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка , Нац. лісотехн. ун-т України. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2012. – 305, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-613-967-5
504.
Капустян В.О. Фінансова математика [Книга] : навч. посібник / В.О. Капустян, Ю.А. Пасенченко ; [відп. ред. Яловий Г.К.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 216 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 180. – ISBN 978-617-7069-01-9
505.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
506.
Фокус [Журнал] : еженедельник / "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
507.
Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в умовах вищого навчального закладу [Книга] : наук. посібник для вищих навч. закладів / [Іванцова Н.Б. та ін.] ; під заг. ред. Якименко С.І. ; М-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2011. – 459, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 459-460. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-194-065-8
508.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 1999-
509.
Дюгованець О.М. Формування спільної політики Європейського Союзу у сфері венчурного фінансування [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Дюгованець Олеся Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
510.
Людний Ф.П. Фронтовими дорогами війни [Книга] / Ф.П. Людний. – Київ : Україна, 2012. – 422, [2] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 419. – ISBN 978-966-524-407-3
511.
Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права [Книга] = Christian legal tradition as a category of theory of law / Д. Вовк ; [редкол.: Ю.П. Битяк та ін.] ; Нац. акад. правових наук України, Наук.-дослід. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2013. – 63, [1] с. – Додатк. тит. арк. англ. - Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Наукові доповіді" ; вип. 5). – ISBN 978-966-2740-19-6
512.
Хоменко І.А. Художнє радіомовлення у системі соціальних комунікацій [Дисертація] : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Хоменко Ілля Андрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
513.
Ткачук М.П. Художній дискурс лірики Андрія Малишка [Книга] / Микола Ткачук. – Тернопіль : Медобори, 2013. – 309, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8336-56-9
514.
Матицин О.І. Художньо-естетичні особливості українського іконопису XV - XVI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Матицин Олексій Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
515.
Семенова К.Г. Цивільне право України [Книга] : бібліогр. довідник (1991-2009) / К.Г. Семенова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 287, [1] с. – ISBN 978-611-01-0339-8
516.
Цивільний кодекс України. Цивільний процесуальний кодекс України. Закон України "Про міжнародне приватне право" [Книга] / М-во юстиції України ; [відп. ред. О.Г. Пушенко]. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 616 с. – ISBN 978-966-667-546-3
517.
Логінов О.А. Цивільний процес України [Книга] : навч. посібник / О.А. Логінов, О.О. Штефан ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 361, [1] с. : іл. – Предм. покажч.: с. 358-361. – Бібліогр.: с. 347-357. – ISBN 978-966-667-531-9
518.
Гребеньков Г.В. Человек в правовом бытии [Книга] : введение в правовую персонологию : монография / Гребеньков Г.В. ; М-во внутр. дел Украины, Донец. юрид. ин-т. – Донецк : Донец. юрид. ин-т МВС Украины, 2013. – 539, [1] с. – Библиогр.: с. 517-539. – ISBN 978-966-8950-70-4
519.
Шевченківська весна [Книга] : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – 526 с. : іл., табл. – Назва обкл.: XI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна: Економіка". - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-02-6
520.
Шевченківська весна [Книга] = Shevchenkivska vesna : матеріали IX Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [21-25 берез. 2011 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [упоряд. В. Ткаченко ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2011. – 462 с. : іл., табл. – Обкл. англ. мовою. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
521.
Шевченківська енциклопедія [Книга] : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6421-2 (Т.1)
522.
Шевченківська енциклопедія [Книга] : в 6 т. / [НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: М.Г. Жулинський (голова) та ін.]. – Київ : Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка. – ISBN 978-966-02-6422-9 (Т.2)
523.
Тищук Т.А. Шляхи протидії прихованому відпливу капіталу з України [Книга] : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А., Іванов О.В.] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 87, [1] с. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-185-1
524.
Шляхи та механізм консолідації українського суспільства, утвердження ідеалів соборності, свободи та демократії [Книга] : матеріали наук.-практ. конф. 15-16 берез. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [редкол.: Д.В. Табачник (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. торг. екон. ун-т, 2012. – 293, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Свобода. Соборність). – ISBN 978-966-629-593-7
525.
Фогт М. Экологическая этика. Место человека в природе [Книга] : [сборник материалов] / проф. Маркус Фогт ; [пер. с нем.: Дей Л., Луговой А. ; пер. с англ. Михайлева Э. ; Ужгород. нац. ун-т, Ин-т эколого-религиоз. студий]. – Ужгород : Карпатская вежа, 2012. – 249, [1] с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. прим. – Библиогр. в конце гл. и в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8269-32-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex