Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
276.
Економічний аналіз реалізації соціально-гуманітарної політики України [Книга] : монографія / [Л.В. Ільченко-Сюйва та ін.] ; за заг. ред. І.В. Розпутенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2008. – 123, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 120-123. – ISBN 978-966-619-245-8
277.
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2015-. – ISSN 2411-4014
278.
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2015-. – ISSN 2411-4014
279.
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки [Журнал] / М-во освіти і науки України. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л.Українки, 2015-. – ISSN 2411-4014
280.
Гордієнко Ю.А. Експресія та активність матрикс-деградуючих ензимів при серцево-судинних та онкогематологічних захворюваннях [Дисертація] : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Гордієнко Юлія Анатоліївна ; ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. МОЗ України". – Дніпропетровськ, 2015
281.
Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних структур на основі пористого кремнію та оксиду титану [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Мілованов Юрій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
282.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
283.
Електромеханічні і енергозберігаючі системи [Журнал] = Electromechanical and energy saving systems : щоквартальний науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; Ін-т електромеханіки, енергозбереження і систем управління. – Кременчук, 2007-. – ISSN 2072-2052; 2074-9937
284.
Стадник В.Й. Електронна поляризовність фероїків [Книга] : монографія / В.Й. Стадник, М.О. Романюк, Р.С. Брезвін ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – 305, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 287-305. – ISBN 978-617-10-0044-5
285.
Жданов Р.В. Електротехнічні системи визначення показників якості електричної енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Жданов Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. Петра Василенка. – Харків, 2015
286.
Петренко С.В. Елементи теорії кривих і поверхонь в курсі диференціальної геометрії [Книга] : навч. посібник для студентів фіз.-мат. спец. вищ. пед. навч. закл. / С.В. Петренко, О.В. Семеніхіна. – Суми : МакДен, 2010. – 173, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 171-172. – Бібліогр.: с. 173. – ISBN 978-966-2305-06-7
287.
Емінак [Журнал] : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007-. – ISSN 1998-4634
288.
Енергетика: економіка, технології, екологія [Журнал] = Power engineering: economics, technique, ecology : науковий журнал / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2000-. – ISSN 1813-5420
289.
Ескалація ядерного протистояння США та Росії у контексті російсько-української війни [Книга] = Escalation of US-Russia confrontation within the framework of Russia-Ukraine war : [дослідження та експертне обговорення] / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2015. – 95, [1] с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8495-51-9
290.
Етнополітика в Україні [Книга] : документи та матеріали. – Київ : Фенікс, 1998. – 353, [1] с. – ISBN 5-87534-194-7
В книзі подаються документи, які відтворюють процес формування етнополітики в Україні з 1917 по 1997 рр.
291.
Терес Н. Етнополітичний вимір сучасної української історії [Книга] : [навч. посібник] / Наталія Терес ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. укр. історії та етнополітики. – Київ : [б. в.], 2003. – 84 с. : табл. – Бібліогр.: с. 57-60 та в тексті
У пр. №1698125 напис: Глибокошановному Михайлу Михайловичу з найкращими побажаннями успіхів та благополуччя. Підпис. 23.05.2003 р.
292.
Пустовалов С.Ж. Етносоціальна характеристика ямно-катакомбного суспільства Північного Причорномор"я [Дисертація] : дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.05 / Пустовалов Сергій Жанович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
293.
Цицик К.Ю. Ефективність пруденційного ризик-орієнтованого банківського нагляду [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Цицик Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
294.
Маковський С.О. "Європейська регіоналізація" як елемент розбудови системи багаторівневого управління в ЄС [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Маковський Сергій Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015
295.
Європейське право та порівняльне правознавство [Книга] = Droit europeen et droit compare : зб. статей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Савойський ун-т у м. Шамборі [та ін.] ; [упоряд.: О.В. Кресін, О.Д. Рожко ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.С. Гриценко, Ж. Аженьє та ін.]. – Київ ; Шамборі : Логос, 2010. – 586, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк., зміст та передм. фр. - Резюме фр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-267-5
296.
Європейське право. Право Європейського союзу [Книга] : підручник : у 3 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-507-6
297.
Європейське право. Право Європейського союзу [Книга] : підручник : у 3 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-508-3
298.
Європейське право: право Європейського союзу [Книга] : підручник : у 3 кн. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; за заг. ред. В.І. Муравйова. – Київ : Ін Юре. – ISBN 978-966-313-509-0
299.
Щербаков Ю.В. Жанровий генезис та стильові модифікації сюїти танцювального типу для двоклавірного дуету: виконавський аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Щербаков Юрій Вікторович ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2015
300.
Журнал аналитической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Москва : Наука, 1946-. – ISSN 0044-4502
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,