Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
301.
Журнал неорганической химии [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1956-. – ISSN 0044-457Х
302.
Журнал общей химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1869-. – ISSN 0044-460Х
303.
Журнал органической химии [Журнал] / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург : Наука, 1965-. – ISSN 0514-7492
304.
Журнал структурной химии [Журнал] : научный журнал / Рос. акад. наук, Сибирское отд-ние ; Ин-т неорганич. химии им. А.В. Николаева СО РАН. – Новосибирск : СО РАН, 1960-. – ISSN 0136-7463
305.
Радчик Р.В. Журналістський фах: інформаційні жанри [Книга] : навч. посібник / Р.В. Радчик ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 271, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 270-271. – ISBN 978-966-439-739-8
306.
Українка Л. З людської намови [Книга] : проза / Леся Українка ; [передм. Вікторії Сірук]. – Київ : Академія, 2015. – 383, [1] с. – Сер. засн. в 2015 р. – ("In crudo" (без прикрас) > українське). – ISBN 978-966-580-473-4
307.
Загальне адміністративне право [Книга] : підручник / [Гриценко І.С., Мельник Р.С., Пухтецька А.А. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 565, [3] с. – До 180-річчя Київ. нац. ун-та ім. Тараса Шевченка. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-624-8
308.
Дудун Т.В. Загальногеографічні карти [Книга] : навч. посібник / Дудун Т.В. – Київ : [б. в.], 2013. – 202 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193
309.
Загальногеографічні карти [Брошура] : (навч.-метод. посіб. для студентів-картографів) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. геодезії та картографії ; [авт.-уклад.] Дудун Тетяна Володимирівна. – Київ : Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, 2012. – 50 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 48-49
310.
Макогон В.С. Задачи и упражнения по программированию на языке С/С++ [Книга] : учеб. пособие / В.С. Макогон, И.Н. Лисицына ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Ин-т математики, экономики и механики. – Одесса : ОНУ, 2014. – 419, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 419
311.
Иродов И.Е. Задачи по квантовой физике [Книга] : учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений / И.Е. Иродов. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2006. – 214, [2] с. : ил., табл. – (Серия "Технический университет"). – ISBN 5-93208-056-6
312.
Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" [Книга] = The law of Ukraine "On prevention and counteraction to legalization (laundering) of the criminal proceeds, terrorism financing and financing of proliferation of weapons of mass destruction" : наук.-практ. коментар / [А.Г. Чубенко, М.В. Лошицький, С.С. Бичкова, Я.В. Котляревський]. – Київ : ВАІТЕ, 2015. – 813, [2] с. – Назва корінця, дод. тит. арк.: Науково-практичний коментар до Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. – ISBN 978-966-2310-15-3
313.
Сей Шьонагон Записки в ізголів"ї [Книга] / Сей Шьонагон ; пер. з яп. Наталії Бортнік ; [худож.-оформлювач: Г.В. Кісель]. – Харків : Фоліо, 2015. – 250, [3] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7012-07-7
314.
Записки з українського мовознавства [Журнал] = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт
315.
Записки з українського мовознавства [Журнал] = Opera in linguistica ukrainiana : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса : Астропринт, 2004-
316.
Записки Українського мінералогічного товариства [Журнал] = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
317.
Записки Українського мінералогічного товариства [Журнал] = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
318.
Записки Українського мінералогічного товариства [Журнал] = Proceedings of the Ukrainian mineralogical society : науковий журнал. – Київ, 2004-. – ISSN 2218-7472
319.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
320.
Зарубіжна література в школах України [Журнал] : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ : Антросвіт, 1996-
321.
Кориневич А.О. Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України [Книга] : навч. посібник / А.О. Кориневич ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Одеса : Фенікс, 2015. – 77, [1] с. – На обкл. зазнач.: Застосування міжнародного гуманітарного права до збройного конфлікту на території України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-438-932-4
322.
Захист інформації [Журнал] = Ukrainian Information Security Research Journal / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 1999-. – ISSN 2221-5212
323.
Гринців Н.М. Збірник задач з рівнянь у частинних похідних [Книга] / Н.М. Гринців, М.І. Іванчов, Н.В. Пабирівська ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 2-ге вид., допов. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 238, [2] с. – Предм. покажч.: с. 236-237. – Бібліогр.: с. 235. – ISBN 978-966-613-835-7
324.
Збірник конкурсних завдань Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом "Електромеханіка" [Книга] : навч. посібник / [уклад.] : Ю.В. Ромашихін, Ю.В. Зачепа, О.П. Чорний [та ін.] ; [за заг. ред. О.П. Чорного]. – Кременчук : Щербатих О.В., 2015. – 161, [3] с. : іл., табл. – На тит арк. та обкл. уклад. зазнач. як автори. – ISBN 978-617-639-067-1
325.
Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). Технічні науки [Журнал] / М-во оборони України. – Одеса : Військова академія
  № 1 (3). – 2015. – 163 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex