Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
201.
Руденко С.В. Вся Юлина рать [Книга] : окружение Юлии Тимошенко от "А" до "Я" / Сергей Руденко. – Киев : Саммит-книга, 2007. – 224 с. : илл. – (Украинские политики). – ISBN 966-7889-22-7
202.
Браун Д. Втрачений символ [Книга] = The lost symbol / Ден Браун ; [пер. з англ.: В. Горбатько]. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2011. – 605, [3] с. – Парал. тит. арк. англ.- Від авт. бестселера "Код да Вінчі". – ISBN 978-966-14-0670-3
203.
Будник О.А. Вуглепластики триботехнічного призначення на основі фторопласту-4 та модифікованого вуглецевоволокнистого наповнювача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Будник О.А. ; Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2010
204.
Габорець В.С. Гандбольна зірка із Закарпаття [Книга] : документальна повість / Василь Габорець. – Ужгород : КП "Ужгородська міська друкарня", 2009. – 256 с., [64] с. іл. – Бібліогр.: с. 249-253. – ISBN 978-966-2921-53-3
205.
Гендерные стереотипы в меняющемся обществе [Книга] : опыт комплексного социального исследования / Н.М. Римашевская [и др.] ; под ред. Н.М. Римашевской ; Российская акад. наук ; Ин-т социально-экономических проблем народонаселения ; Науч. совет по проблемам гендерных отношений. – Москва : Наука, 2009. – 272 с. : илл. – ISBN 978-5-02-036830-9
206.
Робур Л.И. Генерация оптической второй гармоники при отражении лазерного излучения от поверхности металлов [Дисертація] : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.05 / Робур Л.И. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987
207.
Янченко В.П. Генетична типізація та реологічні механізми формування конгломератоподібних утворень метаморфічних комплексів Українського щита (на прикладі Волинського та Росинсько-Тікицького мегаблоків) [Дисертація] : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Янченко Віталій Петрович ; КНУТШ. – Київ, 2011
208.
Кузик С.П. Географія туризму [Книга] : навч. посібник / С.П. Кузик ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Геогр. ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 271 с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-802-0
209.
Геология и полезные ископаемые мирового океана [Журнал] = Geology and resources world ocean= Геологія і корисні копалини світового океану : научный журнал / НАН Украины, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАН Украины. – Киев, 2005-. – ISSN 1999-7566
210.
Чернієнко Н.М. "Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Мазурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкоснометалевих руд Східного Приазов"я" [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.19 / Чернієнко Н.М. ; НАНУ ; Ін-т геологічних наук. – Київ, 2010
211.
Андрєєва О.О. Геолого-економічний аналіз мінерально-сировинної бази бентонітових глин України [Автореферат] : автореф. дис. .... канд. геологічних наук:04.00.19 / Андрєєва О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
212.
Дорошко М.С. Геополітичні інтереси та зовнішня політика держав пострадянського простору [Книга] : навчальний посібник для студентів напряму "Міжнародні відносини" / М.С. Дорошко. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 226, [2] с. : карта. – Бібліогр.: с. 221-226. – ISBN 978-966-521-578-3
213.
Фощан Я.І. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Фощан Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
214.
Дронова О.Л. Геосистемний аналіз факторів ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географічних наук :11.00.11 / Дронова О.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
215.
Гігієна населених місць [Журнал] : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ : [б. в.], 1956-
216.
Гігієна населених місць [Журнал] : збірник наукових праць / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; голов. ред. А.М. Сердюк. – Київ : [б. в.], 1956-
217.
Дубей Н.В. Гідрогеологія та інженерна геологія [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів, які навчаються за напрямом "Геологія"] / Н.В. Дубей ; МОНУ ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 262 с. : іл. – Бібліогр.: с. 261-262. – ISBN 978-966-694-130-8
218.
Голодомор 1932-1933 років на території Запорізької області: свідчення очевидців [Книга] / [упоряд. : Ф.Г. Турченко, І.М. Шугальова, О.О. Стадніченко, В.Г. та ін.]. – Запоріжжя : Дике Поле, 2010. – 352 с. – Бібліогр.: с. 348-350. – ISBN 978-966-2994-58-2
219.
Господарський кодекс України [Книга] : науково-практичний коментар : станом на 1 листопада 2009 року / Гончаренко В.Г. [та ін.] ; за заг. ред. Д.М. Притики. І.В. Булгакової. – Київ : Юрисконсульт ; Юстініан, 2010. – 1084 с. – ISBN 978-966-2968-19-4
220.
Господарський процесуальний кодекс України [Книга] : (із змінами і доповненнями станом на 17 вересня 2008 року) : з постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 20 листопада 2008 року) / [уклад. В. Беляневич]. – 2-ге вид. – Київ : Юстініан, 2009. – 856 с. + Додаток: с. 785-854. – Бібліогр.: с. 762-784. – ISBN 978-966-8257-67-4
221.
Журба М.А. Громадські об"єднання радянського села і національні меншини України (20-30-рр. XX ст.) [Книга] / Журба М.А. – Київ : Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 152 с. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISBN 966-660-069-2
222.
Громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка [Книга] : (до 125-річчя від дня народження). – Київ : Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ, 2006. – 280 с. – ISBN 966-02-39-89-0
223.
Даниленко С.І. Громадянський вимір інформаційно-комунікаційної революції: концептуально-теоретичні та політико-прикладні аспекти [Дисертація] : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / Даниленко С.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011
224.
Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії [Журнал] : збірник наукових праць. – Запоріжжя : ЗДІА, 2001-. – ISSN 2072-1692
225.
Антонов В.А. Датская геральдика ХII-XVII веков [Книга] = Danish heraldry of the 12th-17th centuries / В.А. Антонов ; [отв. ред. А.П. Черных] ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2008. – 568 с. : илл. – Паралел. тит. л. на. рус. и англ. языках. – ISBN 978-5-02-035972-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex