Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за травень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Геотехническая механика [Журнал] = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
177.
Геотехническая механика [Журнал] = Geotechnical mechanics=Геотехнічна механіка : межведомственный сборник научных трудов / НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск. – ISSN 1607-4556
178.
Братунь Р. Глибини часу не міліють [Книга] : вибране / Ростислав Братунь ; [упоряд. Н. Колісніченко-Братунь]. – Львів : Світ, 2012. – 279, [1] с. : іл., фотогр. – ISBN 978-966-603-730-8
179.
Глобальные и региональные изменения климата [Книга] / М-во чрезвычайных ситуаций Украины ; Нац. акад. наук Украины, Укр. н.-и. гидрометеорол. ин-т ; [редкол.: Шестопалов В.М. и др.]. – Киев : Ника-Центр, 2011. – 447, [1] с. : ил., табл. – В конце кн. ред. указ. как авт. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-521-606-3
180.
Сиренко В. Государство: демократическое, правовое, социальное [Книга] : очерки, дискуссионные вопросы / Василий Сиренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого. – Киев : Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого, 2013. – 339, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-02-6613-1
181.
Полюга С.М. Греко-римська традиція у становленні української граматичної термінології (на матеріалі морфології) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Полюга Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2012
182.
Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" [Журнал] : збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький, 2000-. – ISBN 978-617-7009-13-8
183.
Густосология [Книга] : собр. сочинений в 10 т. : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Ин-т инновац. технологий и содерж. образования. – Изд. 2-е, доп. – Харьков : Коллегиум. – ISBN 978-966-8604-53-9
184.
Густосологія [Книга] : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-47-8
185.
Густосологія [Книга] : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-53-9
186.
Густосологія [Книга] : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-50-8
187.
Густосологія [Книга] : зібр. творів в 10 т. : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України. – Харків : Колегіум. – ISBN 978-966-8604-46-1
188.
Печорний П.П. Декоративні тарелі Петра Печорного за мотивами творів з "Кобзаря" Т.Г. Шевченка [Книга]. – [Б. м. : б. в., 2013. – [60] с. : іл. – Кн. опис. за обкл.
189.
Гончарова К.В. Держава та її органи як суб"єкти трудового права [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гончарова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
190.
Джерело Сер. 3. Соціальні та гуманітарні науки. Мистецтво [Журнал] : український реферативний журнал / Ін-т проблем реєстрації інформації НАН Укр; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ
  № 2. – 2013
191.
Ковригін В.С. Дисциплінарна відповідальність у трудовому праві [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Ковригін Володимир Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
192.
Дні науки історичного факультету - 2008 [Книга] : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ
193.
Дні науки Національного університету "Києво-Могилянська академія" на факультеті правничих наук. 2011-2012 [Книга] : [Україна, Київ, 19 берез. 2012 р.] : тези наук. доп. та повідомлень / Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Ф-т правн. наук ; [редкол.: Мелешевич А.А. та ін.]. – Київ : Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", 2012. – 188 с. – Бібліогр. наприкінці ст.
194.
Мельничук Н.О. Договірне правове регулювання відносин у сфері праці [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Мельничук Наталія Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. – Луганськ, 2013
195.
Доповіді Національної академії наук України [Журнал] : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України. – Київ : Національна академія наук України, 1939-. – ISSN 1025-6415
196.
Дослідження та наукова реставрація раритетів Національного музею Тараса Шевченка [Книга] : каталог виставки експонатів, відреставр. та дослідж. фахівцями Нац. н.-д. реставрац. центру України, 6 берез. - 26 трав. 2012 р., м. Київ / М-во культури України, Нац. н.-д. реставрац. центр України ; [авт. проекту C. Стрєльнікова ; упоряд. П. Ілінг ; ред.: Н. Грязнова та ін. ; фотогр.: Ю. Діканчієв та ін.]. – Київ : ННДРЦУ, 2012. – 103, [1] с. : фотоіл. – ISBN 966-8275-08-5
197.
Древности [Журнал] = Старожитності= Antiquities : Харьк. истор.-археол. ежегодник : статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; Харьк. обл. ист.-археол. о-во. – Харьков : ООО "НТМТ", 1994-. – ISBN 978-617-578-066-4
198.
Другі Покровські міжнародні просвітницькі читання "Церква в світі: служіння любові" [Книга] : зб. матеріалів, Київ, 22-24 жовт. 2009 р. м. Київ / Місіонер. від. при Свящ. Синоді Укр. Правосл. Церкви ; Всеукр. Правосл. пед. т-во ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; Ін-т проблем виховання Акад. пед. наук України ; Київ. міськ. пед. ун-т ім. Б. Грінченка [та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2009. – 615, [1] с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-182-035-6
Дорогому Леоніду Васильовичу з найкращіми побажаннями!
Архієпископ Филип
26.10.2010р.
199.
Европейский журнал психоанализа [Журнал] = European journal of psychoanalysis / Украинская Ассоциация Психоанализа. – Киев : Международный Ин-т Глубинной Психологии
200.
Екологічний вісник [Журнал] : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,