Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
176.
Геополітичні орієнтації населення і безпека України [Книга] : за даними соціологів / Громадський проект "Безпека України: геополітичний вимір" ; [ упор. М.О. Шульга ]. – Київ : Друкарня "Бізнесполіграф", 2009. – 88 с. – ISBN 978-966-1645-20-1
177.
Шовковий В.М. Герменевтичні основи навчання давньогрецької мови студентів-філологів [Книга] : монографія / В.М. Шовковий ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2010. – 317 с. – ISBN 978-966-439-270-6
178.
Мальгин А.С. Гимн книге [Книга] : энциклопедия для юношества / А.С. Мальгин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 536с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 103). – ISBN 978-5-8167-0013-9
179.
Вітенько Т.М. Гідродинамічна кавітація у масообмінних, хімічних і біологічних процесах [Книга] : наукова монографія / Вітенько Т.М. – Тернопіль : Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 2009. – 224с. – ISBN 966-305-020-9
180.
Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 [Книга] / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0
Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне перевидання.
Комп"ютерно скановані оригінали підготували і передали до Львова фахівці Слов"янської бібліотеки. Факсимільне перевидання, здійснене у видавництві Львівської політехніки, відтворює автентичний формат і вигляд кожної з трьох книжечок. На доповнення – подарункова коробка і брошура з передмовами-коментарями причетних до проекту науковців з України і Чехії: директора МІОК Ірини Ключковської, директора Слов"янської бібліотеки Лукаша Бабки, професора Львівського національного університету імені Івана Франка доктора філології Тараса Салиги, славіста, мистецтвознавця Оксани Пеленської.
Факсимільне видання поезій Василя Хмелюка було врочисто презентовано у Львові в проекті МІОК «Відкриймо для України українську діаспору».
Це видання, якщо не враховувати публікацій у галицькій передвоєнній періодиці, – перший (можливо, єдиний) прихід Хмелюка-поета в Україну. Зважаючи на невеликий наклад, це видання також уже можемо вважати колекційним. Ліричні, зухвалі, неспокійні, провокативні, модерністськи уск&ладнені, романтично прості – поетичні рядки Василя Хмелюка чекають на належне поцінування дослідників українського європейського авангарду.
181.
Семенюченко В.В. Гомогенне гідрування флавоноїдів та електронодефіцитних алкенів з використанням комплексів іридію [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Семенюченко В.В. ; КНУТШ, Хім. ф-т, Каф. орган. хімії. – Київ, 2010
182.
Господарське процесуальне право України [Книга] : підручник / В.ДЧернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець ; за заг. ред .В.Д. Чернадчука ; Нац. банк України " Укр. акад. банк. справи, Юрид. фак-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378 с. – ISBN 978-966-680-425-2
183.
Господарське процесуальне право України [Книга] : навч. посібник / зВ.Л. Костюк В.Л. [ та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Костюка ; МОН України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Ін Юре, 2009. – 218 с. – ISBN 978-966-313-432-1
184.
Государство и право [Журнал] / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва : Наука, 1927-. – ISSN 0132-0769
185.
Гражданское и торговое право зарубежных стран [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция". – Москва : МЦФЭР, 2004. – 896 с. – (Серия "Высшая школа"). – ISBN 5-7709-0284-1
186.
Негадайлов П.А. Граничні результати для випадкових рекурентних співвідношень [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Негадайлов П.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
187.
Франгіас А. [Гратовані двері [Книга] : роман / Андреас Франгіас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 439 с. – Видання новогрецькою мовою
188.
Артус М.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
189.
Михайловська І.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
190.
Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
191.
Гроші та кредит [Книга] : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
192.
Паливода К.В. Грошові ресурси та фінансові механізми капітального інвестування у житлове будівництво [Дисертація] : дис. ...д-ра екон. наук : 08.00.08 / Паливода К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
193.
Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Книга] : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
194.
Назаренко І.І. Грунтознавство [Книга] : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
195.
Лавренюк Я.В. Групи гомеоморфізмів канторових просторів [Автореферат] : автореф. ... д-ра. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лавренюк Я.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
196.
Ярова О.А. Групи з обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Ярова О.А. ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2009
197.
Гусак Андрій Михайлович [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
198.
Дев"ята харківська конференція молодих науковців "Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика" [Книга] : Харків, Україна, 1 -3 грудня 2009 р. : збірник анотацій / Ін.т радіофіз. та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України ; [ відповід. за вип. М.В. Балабан ]. – Харків, 2009. – 144с.
199.
Кикоть В.М. Декодування та відтворення підтексту як складника поетичного макрообразу (на матеріалі поезії Роберта Фроста та її перекладів) [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кикоть В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
200.
Губина Л.В. Деловое общение в библиотечном коллективе [Книга] : практическое пособие / Л.В. Губина, Н.Ф. Потехина, И.О. Шуминова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 113). – ISBN 978-5-8167-0011-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex