Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
СССР - Германия: 1933-1941 [Книга] / Вестник Архива Президента РФ ; [шеф-ред. Кудряшов С.]. – Москва : Архив Президента РФ, 2009. – 368 с. – "Вестник Архива Президента РФ" издан на базе журнала "Родина"
977.
СССР и страны Востока накануне и в годы Второй мировой войны [Книга] : к 65-летию окончания Великой Отечественной войны и Второй мировой войны / РАН, Ин-т востоковедения, при содействии комиссии при Президенте РФ по противодействию попыткам фальсификации ист. в ущерб интересам Рос. ; [Дунаева Е.В. [и др.] ; [редкол. Наумкин В.В. (отв. ред.), Белокреницкий В.Я., Ланда Р.Г. и др.]. – Москва : Ин-т востоковедения РАН, 2010. – 460 с. – ISBN 978-5-89282-421-7
978.
Стан локальної демократії в містах України: роль громад та органів місцевого самоврядування [Брошура] : аналітичний звіт за підсумками виконання проекту "Моніторинг діяльності органів місцевого самоврядування у сфері розвитку локальної демократії" / Всеукр. гром. орг. "Асоціація сприяння самоорганізації населення" ; [під ред. В. Брудного, А. Крупника, О. Орловського]. – Одеса : Хоббіт Плюс, 2008. – 168 с.
979.
Стандартизація, сертифікація, якість [Журнал] : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 1998-
980.
Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) [Дисертація] : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
981.
Хорт Ю. Статутний капітал акціонерного товариства: захист інтересів учасників акціонерних правовідносин [Книга] : монографія / Юлія Хорт. – Харків : ФІНН, 2010. – 276 с. – ISBN 978-966-8030-53-6
982.
Зубко О.Є. Створення та діяльність Українського вищого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923-1933 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Зубко О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
983.
Стереометрія тексту [Книга] : студії над поетичними творами Івана Франка / [Барабаш М., Неборак В., Тихолаз Б., Тихолаз Н.] ; НАНУ ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка ; упоряд. Б. Тихолаз. – Львів, 2010. – 288 с. – (Франкознавча серія ; Вип. 14). – ISBN 978-966-02-5531-9
984.
Боршуляк А.М. Стильова еволюція символіки "пасіонності": бароко та романтизм [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Боршуляк А.М. ; Одес. держ. музична акад. ім. А. В. Нежданової. – Одеса, 2010
985.
Довгань Л.Є. Стратегічне управління [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політех. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
986.
Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства [Книга] / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с. – ISBN 978-966-337-094-1
987.
Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент [Книга] : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Киев : Знання, 2010. – 406с. – ISBN 978-966-346-495-4
988.
Стратегія забезпечення сталого розвитку України [Книга] : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : 20 травня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; []. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4761-1
989.
Кондратюк С.Є. Структуроутворення, спадковість і властивості литої сталі [Книга] / С.Є. Кондратюк ; НАНУ, Фіз.-технолог. ін-т металів і сплавів. – Київ : Наукова думка, 2010. – 177с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0918-6
990.
Гаврилюк В.А. Ступень наличного бытия (общая характеристика) [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Слово, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 7)
991.
Сыроед Т.Л. Субъекты (участники) международных уголовно-процессуальных отношений: понятие, виды, специфика правового статуса [Книга] : монография / Сыроед Т.Л. – Харьков : ФИНН, 2010. – 584 с. – ISBN 978-966-8030-59-8
992.
Сидорчук О.О. Суд присяжних у Правобережній Україні: створення та діяльність (1880-1917 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Сидорчук О.О. ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010
993.
Рижева Н.О. Суднобудування в Україні: етапи й особливості розвитку (від давнини до початку ХХ ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 / Рижева Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
994.
Зінчук С.С. Сузір"я ліри [Книга] : 50 улюблених віршів і "Пісня пісень" : переклади та переспіви / Станіслав Зінчук. – Київ : Щек, 2007. – 100 с. – ISBN 966-8044-56-7
995.
"Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України" [Книга] : матеріали 5 міжнародної наукової конференції, (Київ, 21-23 жовтня 2010 року) / КНУТШ, Геогр. ф-тет ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України ; Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.І. Іщук, К.В. Мезенцев та ін.]. – Київ : Обрії, 2010. – 210 с.
996.
Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку [Книга] / Геєць В.М. ; НАНУ; Ін-т екон. та прогнозув. – Київ : Ін-т екон. та прогноз. НАНУ, 2009. – 864с. – ISBN 978-966-02-5437-4
Монографія є результатом міждисциплінарного дослідження проблем взаємодії та парт­нерства суспільства, держави й економіки, що є однією з фундаментальних ідей даної роботи. Автор, застосовуючи феноменологічний підхід, проаналізував і розкрив сутність існуючого в суспільстві, державі й економіці спільного та суперечливого і відповідно до цього визначена роль особистісно-людського фактора у їх трансформації, що дозволило розширити зміст процесів трансформації, враховуючи економічні та соціальні підходи йметоди. Розкрито вплив глобалізації на внутрішній розвиток країни у взаємодії світового та національного з використанням стратагем співпраці. Обґрунтовано ендогенно орієнтовану модель розвитку, спираючись на яку можливо забезпечити новий його виток – досуспільства й економіки знань, що умотивовують креативність дій, без яких неможливо буде подолати бар’єри на шляху глибоких і непередбачуваних майбутніх змін в умовах, коли в суспільстві – політична нестабільність і конфлікт з економікою, а у самій економіці – дефіцит ресурсів і жорстка конкуренція; в природі – надмірне антропогенне навантаження і зміна клімату, а в психології, що є головним для життєдіяльності людини, – заміна традиційних причинно-наслідкових зв’язків неочікуваними новими, де віртуал&ьне уявлення починає домінувати над реальним.
Для вчених-фахівців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

997.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
998.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – (Бібліотека рідної мови). – ISBN 978-966-2192-63-6 ( тверда )
999.
Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова [Книга] : підручник для вищ. та серед. спец. навч. закл. / Микола Зубков. – 9-те вид. – Харків : Весна ; Співак Т.К., 2009. – 400 с. – ISBN 978-966-8896-38-59 ( м"яка )
1000.
Сучасна українська літературна мова [Книга] : лексикологія : фонетика : підручник / Мойсієнко А.К. [та ін.] ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ : Знання, 2010. – 270с. – ISBN 978-966-346-826-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,