Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Хмелюк В. Гін. Осіннє сонце. 1926, 1928, 1923 [Книга] / [ упоряд. І. Ключковська, Н. Гумницька ]. – Факсимільне видання. – Львів ; Прага : Львівська політехніка, 2009. – 16c.+32с.+52с.=28с. – контейнер 4 книги. Перша книга : Переднє слово. – ISBN 978-966-553-840-0
Ці збірочки – нині раритет, колекційна рідкість – знайдено у фондах Слов"янської бібліотеки в Празі. З ініціативи Міжнародного інституту освіти, культури та зв"язків з діаспорою Львівської політехніки (МІОК) 2009 року побачило світ їхнє факсимільне перевидання.
Комп"ютерно скановані оригінали підготували і передали до Львова фахівці Слов"янської бібліотеки. Факсимільне перевидання, здійснене у видавництві Львівської політехніки, відтворює автентичний формат і вигляд кожної з трьох книжечок. На доповнення – подарункова коробка і брошура з передмовами-коментарями причетних до проекту науковців з України і Чехії: директора МІОК Ірини Ключковської, директора Слов"янської бібліотеки Лукаша Бабки, професора Львівського національного університету імені Івана Франка доктора філології Тараса Салиги, славіста, мистецтвознавця Оксани Пеленської.
Факсимільне видання поезій Василя Хмелюка було врочисто презентовано у Львові в проекті МІОК «Відкриймо для України українську діаспору».
Це видання, якщо не враховувати публікацій у галицькій передвоєнній періодиці, – перший (можливо, єдиний) прихід Хмелюка-поета в Україну. Зважаючи на невеликий наклад, це видання також уже можемо вважати колекційним. Ліричні, зухвалі, неспокійні, провокативні, модерністськи уск&ладнені, романтично прості – поетичні рядки Василя Хмелюка чекають на належне поцінування дослідників українського європейського авангарду.
77.
Господарське процесуальне право України [Книга] : підручник / В.ДЧернадчук, В.В. Сухонос, В.П. Нагребельний, Д.М. Лук"янець ; за заг. ред .В.Д. Чернадчука ; Нац. банк України " Укр. акад. банк. справи, Юрид. фак-т. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2009. – 378 с. – ISBN 978-966-680-425-2
78.
Господарське процесуальне право України [Книга] : навч. посібник / зВ.Л. Костюк В.Л. [ та ін.] ; за заг. ред. В.Л. Костюка ; МОН України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ : Ін Юре, 2009. – 218 с. – ISBN 978-966-313-432-1
79.
Гражданское и торговое право зарубежных стран [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по направлению 521400 "Юриспруденция" и спец. 021100 "Юриспруденция". – Москва : МЦФЭР, 2004. – 896 с. – (Серия "Высшая школа"). – ISBN 5-7709-0284-1
80.
Франгіас А. [Гратовані двері [Книга] : роман / Андреас Франгіас. – 13-е вид. – Афіни : Кедрос, 1986. – 439 с. – Видання новогрецькою мовою
81.
Артус М.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.М. Артус ; Європейський ун-т. – Вид.2-ге, переробл. і доп. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2005. – 166 с. – ISBN 966-301-076-2
82.
Михайловська І.М. Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник / Михайловська І.М., Ларіонова К.Л. – Львів : Новий Світ-2000, 2006. – 432 с. – ISBN 966-7827-99-2
83.
Гроші та кредит [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.Б. Ільіна, В.П. Шило, В.І. Кисла, Н.І. Шрамкова; Ільіна С.Б., Шило В.П., Кисла В.І., Шрамкова Н.І. ; МОН України. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2007. – 368 с. – ISBN 978-966-370-072-4
84.
Гроші та кредит [Книга] : підручник / Савлук М.І. [ та ін. ] ; за заг. ред. М.І. Савлука ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – 5-тє вид., без змін. – Київ : КНЕУ, 2008. – 744 с. – ISBN 966-574-896-3
85.
Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн [Книга] : для спеціальності "Банківська справа" : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / І.В. Шамова ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад " Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-483-013-0
86.
Назаренко І.І. Грунтознавство [Книга] : підручник для студ. природ. спец. вищ. навч. закладів / І.І. Назаренко, С.М. Польчина., В.А. Нікорич. – Вид. 3-тє. – Чернівці : Книги - 21, 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-2147-29-2
87.
Гусак Андрій Михайлович [Брошура] : біобібліографічний покажчик. – Черкаси : ЧНУ ім.Б.Хмельницького, 2006. – 40 с. – Шифр. дубл. 012(Гусак) Гуса. – (Бібліографія вчених Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького ; 3)
88.
Дев"ята харківська конференція молодих науковців "Радіофізика, електроніка, фотоніка та біофізика" [Книга] : Харків, Україна, 1 -3 грудня 2009 р. : збірник анотацій / Ін.т радіофіз. та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України ; [ відповід. за вип. М.В. Балабан ]. – Харків, 2009. – 144с.
89.
Губина Л.В. Деловое общение в библиотечном коллективе [Книга] : практическое пособие / Л.В. Губина, Н.Ф. Потехина, И.О. Шуминова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 88с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 113). – ISBN 978-5-8167-0011-5
90.
Державний сектор і функції держави у період кризи [Книга] / [ О.Й. Пасховер та ін.] ; Центр економічного розвитку. – Київ : Моляр С.В., 2009. – 130с. – ISBN 978-966-2217-17-9
91.
Руккас А.О. Державні символи слов"янських країн [Книга] : навчальний посібник для студ. іст. фак-ту / Руккас А.О. ; КНУТШ, Іст. фак-т, Кафедра історії слов"ян. – Київ : [ Б.в.], 2004. – 99 с. – ISBN 978-966-171-197-5
92.
Діалектика вищої освіти: трансформація від декларації до реалізації [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Головко В.О. [ та ін. ]. – Харків : Еспада, 2009. – 304с. – ISBN 978-966-456-025-9
93.
Скаримбас Я. [Дівчина-підмайстерок підборів [Книга] / Яніс Скаримбас ; ред. К. Костиу. – Афіни : Нефелі, 1995. – 123 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-211-201-8
94.
Дмитро Гаврилович Топчій [Книга] / Находкін М.Г. [ та ін. ] ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 56 с.
95.
Доклад о состоянии безопасности дорожного движения в мире [Книга] : время действовать / [ подгот.: Кенни Хеннинг и др. ; ред. Д. Бремли ]. – Женева : Всемир. орг. здравоохранения, 2009. – 287 с. : ил. – ISBN 978-92-4-456384-7
96.
Корж А.В. Документознавство. Зразки документів праводілової сфери [Книга] : навчальний посібник / А.В. Корж. – 3-тє вид., стереотип. – Київ : КНТ, 2009. – 316с. – ISBN 978-966-373-379-1
97.
Ембірикос А. [Домна [Книга] / Андреас Ембірикос. – Афіни : Агра, 1980. – 78 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-325-162-3
98.
Допризовна підготовка [Книга] : підручник для 10-11 класів загальноосвітних навч. закладів / Ю.О. Квашньов, Я.І. Конотопенко, Ю.В. Крамаренко, М.І. Томчук; Квашньов Ю.О. [та ін.] ; за ред. Ю.О. Квашньова, М.І. Томчука. – 3-тє вид., із змінами. – Київ : Вежа, 2005. – 416 с. – ISBN 966-7091-56-2
99.
Кондратюк А. Дорога до матері [Книга] : роман / Андрій Кондратюк. – Рівне : Волинські обереги, 2009. – 432с. – ISBN 978-966-416-171-5
100.
Свеченовская И. Достоевский. Поединок со страстью [Книга] / И. Свеченовская. – Санкт-Петербург : Нева, 2006. – 288с. – (Тайны великих). – ISBN 5-7654-4739
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,