Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
926.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
927.
Український тлумачний словник видавничо-поліграфічної справи [Книга] / [уклад. : П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко та ін.] ; за заг. ред. П.О. Киричка. – Київ : НТУУ"КПІ", 2011. – 895, [1] с. – Бібліогр.: с. 5-6. – ISBN 978-966-622-390-9
928.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
929.
Кучерепа М.М. Українські національні партії на Волині (1921-1939 рр.) [Книга] : документи і матеріали : [у 2 ч.] / Микола Кучерепа, Ярослав Цецик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет ім. Л. Українки. – ISBN 978-966-600-579-6
930.
Бережинский В.Г. Ультиматум, как средство взятия крепостей в русско-турецкой войне 1787-1791 гг. [Брошура] : [учеб. пособие по истории военного строительства] / В.Г. Бережинский, М.Г. Ивануц ; [отв. ред. Топальский В.Л.] ; Укр. ин-т военной истории. – Киев : Украинский институт военной истории, 2012. – 26, [2] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 13-14
931.
Ярошенко Ф.А. Управление инновационными проектами и программами на основе системы знаний Р2М [Книга] / Ф.А. Ярошенко, С.Д. Бушуев, Х. Танака. – Київ : Украинская ассоциация управления проектами ; Саммит-Книга, 2011. – 268 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 268. – ISBN 978-617-661-010-6
932.
Управління матеріальними ресурсами [Книга] : енциклопед. словник / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого, М.О. Копнова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-857-7
933.
Управління якістю [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Захожай В.Б. [та ін.] ; за наук. ред. В.Б. Захожая ; Міжрегіон. акад. управління персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 935, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 899-931. – ISBN 978-966-608-970-3
934.
Карпенко В.О. Уроки пройдених доріг [Книга] / Віталій Карпенко ; [ред. В. Шукайло]. – Київ : Смолоскип, 2011. – 782, [2] с., [16] с. фотоіл. : іл. – ISBN 966-7139-82-4
935.
Гаврилюк В.А. Условие [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский ун-т. – Киев : Издательство Европейского университета, 2012. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; вып. 17)
936.
Лисенко Л.С. Ухвали в цивільному процесі України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Лисенко Любов Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
937.
Фазові оптимізаційні задачі. Застосування в теорії хвильових полів [Книга] / О.О. Булацик [та ін.] ; [ред. О.А. Микитенко] ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Київ : Наукова думка, 2012. – 317, [2] с. : іл. – Проект "Наукова книга". – Бібліогр.: с. 305-313. – ISBN 978-966-00-1176-2
938.
Капуш Д.О. Фазові рівноваги в потрійних системах, утворених алюмінієм з 3d-металами (Cu, Ni) і металами платинової групи (Ir, Rh, Ru) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Капуш Денис Олегович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
939.
Гергель О.В. Фармакогностичне дослідження шовковиці білої, шовковиці чорної та розробка способів аналізу біологічно активних речовин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук : 15.00.02 / Гергель Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2012
940.
Зражевська Н.І. Феномен медіакультури у сфері соціальних комунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Зражевська Ніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012
941.
Ханстантинов В.О. Феномен толерантності в контексті політичної модернізації сучасної України: теоретичний аналіз [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Ханстантинов Віталій Олександрович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012
942.
Фетхуллах Гюлен: очерки - перспективы - мнения [Книга]. – Москва : Новый свет, 2006. – 157 c. : фот. – ISBN 5-98359-024-3
943.
Философия образования [Журнал] / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2002-. – ISSN 1811-0916
944.
Сайтарлы И.А. Философия социальной культуры [Книга] : монография / И.А. Сайтарлы. – Киев : ПАРАПАН, 2012. – 291, [1] с. – Библиогр.: с. 284-291. – ISBN 978-966-8210-99-0
945.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования РФ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
946.
Мудрий С.І. Фізичне матеріалознавство [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Мудрий, І.І. Штаблавий ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2012. – 416, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 413. – ISBN 978-966-613-928-6
947.
Філософія і право [Книга] : тези доповідей VII Всеукраїнської студентської наукової конференції, (18 квітня 2012 року) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична академія України ім. Я. Мудрого" ; Каф. філософії ; [редкол. : А.П. Гетьман (голова), О.Г. Данильян, С.І. Максимов та ін.]. – Харків : НУ "Юридична академія України іменя Ярослава Мудрого", 2012. – 164 с.
948.
Сливка С.С. Філософія права [Книга] : навч. посібник / Сливка С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.] ; Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; Ін-т права та психології. – Київ : Атіка, 2012. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-255. – ISBN 978-966-326-409-7
949.
Філософська думка [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1927-. – ISSN 0235-7941
950.
Бурік М.Л. Філософська реконструкція проблеми тілесності в соціокультурному вимірі модерну [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Бурік Марина Леонідівна ; Кабінет міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,