Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
976.
Лисенков О.М. Цивільна оборона [Книга] : конспект лекцій / О.М. Лисенков ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2011. – 70, [2] с. : іл. – Бібліогр.: 69-70. – ISBN 978-617-02-0081-5
977.
Бичкова С.С. Цивільний процесуальний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження [Книга] : [монографія] / Бичкова С.С. ; [гол. ред. Гайдук Н.М.]. – Київ : Атіка, 2011. – 418, [2] с. – Бібліогр.: с. 379-419. – ISBN 978-966-326-404-2
978.
Цивільні процесуальні документи [Книга] : посібник / упоряд. С.О. Куринська ; [відп. за вип., ред. Л.Л. Лазебний] ; Акад. адвокатури України, Школа адвокат. підготовки. – Вид. 2-ге, переробл. – Київ : Прецедент, 2012. – 352 с. – ISBN 978-966-520-157-1
979.
Борисова Ю.О. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері електронної комерції [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борисова Юлія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
980.
Часопис Київського університету права [Журнал] : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2001-
981.
Человек [Журнал] : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва : Наука, 1990-. – ISSN 0236-2007
982.
Человек и закон [Журнал] : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 1970-. – ISSN 0132-0831
983.
Чугаєва І.К. Чернігівське літописання XI - XIII ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Чугаєва Ірина Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012
984.
Чернобыль - Фукусима. Контроль продуктов питания - лучшая стратегия радиационной защиты населения [Брошура] = Chernobyl - Fukushima. Control of food - the best strategy for radiation protection of the population : препринт 12-1 / Г.Ф. Казимирова [и др.] ; Ин-т проблем безопасности атомных электростанций НАН Украины. – Чернобыль, 2012. – 16 с. : табл. – Бібліогр.: с. 14
985.
Самчук У. Чого не гоїть огонь [Книга] : [роман] / Улас Самчук ; [упоряд., передм. Г. Александрової]. – Київ : Персонал, 2008. – 311, [1] с. : іл. – (Бібліотека української героїки ; вип. 5). – ISBN 978-966-608-776-1
986.
Куліш П.О. Чорна рада. Михайло Чарнишенко [Книга] : [іст. романи] / Пантелеймон Куліш ; [упоряд. та передм. А. Яцько]. – Київ : Персонал, 2008. – 450, [2] с. : іл. – Сер. засн. 2008 р. – (Бібліотека української героїки ; вип. 1). – ISBN 978-966-608-864-5
987.
Кобринский А.М. Щит Дон Кихота [Книга] : проза + философия / Александр Кобринский. – Дніпропетровськ : Пороги, 2012. – 349, [3] с. : ил. – ISBN 978-617-518-220-8
988.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Росс. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
989.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Росс. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
990.
Экология человека [Журнал] = Human ecology : научно-практический журнал / Росс. акад. медицинских наук ; Северный гос. медицинский ун-т. – Архангельск, 1994-. – ISSN 1728-0869
991.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
992.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
993.
Эксперт Украина [Журнал] : украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2004-
994.
Щука А.А. Электроника [Книга] : учеб. пособие для студ. высших учеб. заведений, обуч. по направлению 654100 "Электроника и микроэлектроника" / А.А. Щука ; [гл. ред. Е. Кондукова]. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2008. – 739, [1] с. : табл., фотоил. – Приложение: с. 704-730. – Библиогр. в конце разделов. – (Учебная литература для вузов). – ISBN 978-5-9775-0160-6
995.
Этнографическое обозрение [Журнал] / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 1926-. – ISSN 0869-5415
996.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
997.
Эхо планеты [Журнал] : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС ; Коллектив журн. "Эхо планеты". – Москва, 1988-. – ISSN 0234-1670
998.
Юность [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Труд. коллектив ред. журн. "Юность". – Москва, 1955-. – ISSN 0132-2036
999.
Юридична Україна [Журнал] : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ : Юрінком Інтер, 2002-
1000.
Юридичний журнал [Журнал] : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ : Юстініан, 2002-
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,