Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Новое литературное обозрение [Журнал] : теория и история литературы, критика и библиография / ООО "Ред. журн. "Новое лит. обозрение". – Москва, 1997-. – ISSN 0869-6365
802.
Нормативно-методичне забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування міжнародних стандартів фінансової звітності [Книга] / [Л.Г. Ловінська та ін.] ; за заг. ред. Л.Г. Ловінської ; Держ. навч.- наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2013. – 293, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-228 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2380-60-6
803.
Делія Ю.В. Нормотворчість публічної адміністрації [Книга] : проблеми теорії та практики реалізації / Ю.В. Делія ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Донецьк : Кальміус, 2012. – 603, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8388-84-2
804.
Макарова В.М. Обгрунтування та розробка заходів зменшення техногенного забруднення навколишнього середовища феросплавними шлаками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Макарова Віра Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт. – Дніпропетровськ, 2013
805.
Степанюк А.А. Обгрунтування технології глибокого багатоярусного суцільного розпушення осушуваних мінеральних грунтів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 06.01.02 / Степанюк Антон Адамович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013
806.
Павленко С. Одноклассники в контакте [Книга] : рассказ / С. Павленко. – Харьков : НикаНова, 2013. – 68 с. – ISBN 978-966-2526-77-6
807.
Оперативно-розшукова компаративістика [Книга] : монографія / О.М. Бандурка, М.М. Перепилиця, О.О. Манжай, В.В. Шендрик. – Харків : Золота миля, 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Алфавіт. покажч.: с. 349-351. – Бібліогр.: с. 316-341 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
808.
Поливода О.В. Оптимізація оперативного керування вологозабезпеченням в іригаційній системі [Автореферат] : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Поливода Оксана Валеріївна; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2013
809.
Землянська С.Ю. Оптимізація розподілених корпоративних інформаційних систем з використанням еволюційних обчислень і об"єктного моделювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Землянська Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
810.
Лисенко О.М. Оптимізація фізіологічної реактивності системи дихання в процесі адаптації до напруженої м"язової діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Лисенко Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
811.
П"ятниця В.І. Оптичні та електрофізичні властивості систем наночастинок різної форми та розмірів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / П"ятниця Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
812.
Шумік І.В. Організаційні засади корпоративного управління соціальним розвитком територіальних громад [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Шумік Ірина Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013
813.
Бухальська Т.В. Організаційно-інституційний механізм формування земель державної та комунальної власності у межах населених пунктів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Бухальська Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
814.
Тавлуй І.П. Організаційно-технічні засади поліпшування системи управління якістю та оцінювання її впливу на конкурентоспроможність вищого навчального закладу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Тавлуй Інна Петрівна ; М.во освіти і науки, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
815.
Зарицька А.В. Освітні послуги центрів зайнятості як засіб професійної ресоціалізації безробітних [Дисертація] : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Зарицька Анна Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
816.
Освітні правовідносини у вищій школі України у питаннях та відповідях [Книга] : наук.-практ. посібник / [Кізілов О.І., Лісніча Т.В., Розгон О.В.] ; Східноукр. Фонд соц. досліджень ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Ін-т соц.-гуманітар. досліджень ; Міжнар. Фонд "Відродження". – Харків : Вид-во ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2014. – 288 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим.
817.
Освітологія [Журнал] = Oswiatologia : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ : Едельвейс. – ISSN 2226-3012
818.
Ільіна С.Б. Основи аудиту [Книга] : навч.-практ. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ільіна С.Б. ; [ред. С.П. Білокурський]. – Київ : Кондор, 2009. – 377, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 376-377. – ISBN 966-351-146-X
819.
Цюрупа М.В. Основи конфліктології та теорії переговорів [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / М.В. Цюрупа ; [ред. Л.Г. Василенко]. – Вид. 2-ге, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2011. – 190, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-351-248-8
820.
Осовська Г.В. Основи менеджменту [Книга] : підручник для студентів вищих навч. закладів / Г.В. Осовська, О.А. Осовський ; [ред. Білокурський С.П.]. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – Київ : Кондор, 2006. – 661, [1]с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 966-351-058-7
821.
Негода А.В. Основи прогнозування світових ринків [Книга] : навч. посібник / А.В. Негода ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 198-204. – ISBN 978-966-439-669-8
822.
Шевчук В.В. Основи структурного аналізу [Книга] : підручник для студентів геол. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Шевчук, М.В. Лавренюк, Д.В. Кравченко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 287, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 281-283. – Бібліогр.: с. 284. – ISBN 978-966-439-665-0
823.
Тіхонов В.І. Основи теорії динамічного управління цифровими потоками з використанням комплексних тензорних моделей телекомунікацій [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Тіхонов Віктор Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013
824.
Основы безопасности жизнедеятельности [Журнал] : информационно-методическое издание для преподавателей / М-во Рос. Федерации по делам гражд. обороны, чрезвыч. ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ; Рос. фонд помощи при ЧС "Защита". – Москва, 1999-
825.
Карагусов Ф.С. Основы корпоративного права и корпоративное законодательство Республики Казахстан [Книга] / Карагусов Фархад Сергеевич. – Алматы : Бастау, 2011. – 367, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-601-281-022-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex